Verleng begeleiding en opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen tot 21 jaar

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Jongen kijkt dromerig voor zich uit

  De opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) na 18 jaar is voor de verantwoordelijke ministeries, VNG en Nidos op dit moment onderwerp van gesprek. Gezien de urgentie van de problematiek van jonge vluchtelingen met een verblijfsvergunning, leggen de Nationale ombudsman en Kinderombudsman drie aanbevelingen op tafel bij deze gesprekspartners. Hiermee lopen de ombudsmannen vooruit op hun nog te verschijnen onderzoek naar de ondersteuning van amv's rondom en in de eerste jaren na 18 jaar.

  De ombudsmannen verzoeken de betrokken ministeries van Justitie & Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanbevelingen bij hun besluiten te betrekken voor een betere begeleiding en opvang voor deze groep kwetsbare jongeren. 

  Aanbevelingen

  De belangrijkste aanbevelingen zijn specifiek gericht op de overgang van amv's naar meerderjarigheid (18-/18+):

  • Verleng de begeleiding en opvang aan amv's tot 21 jaar, tenzij de amv aangeeft hier geen gebruik van te willen maken, zoals ook geregeld is voor andere kwetsbare jongeren;
  • Zorg voor continuïteit in de begeleiding na 18 jaar;
  • Wijs één ministerie aan als portefeuillehouder namens de Rijksoverheid voor de zorg aan amv's. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ligt daarbij voor de hand, omdat dit ministerie verantwoordelijk is voor de zorg aan kwetsbare jongvolwassenen.

  Het onderzoek van de ombudsmannen bevindt zich in de afrondende fase. Het rapport wordt begin 2022 gepubliceerd.

  Bijlagen

  Brief aan ministeries vooruitlopend op onderzoek JenV (pdf, 111.92 kB)