2020/023 Een onderzoek naar klachten over het intrekken van een wapenverlof door de politie eenheid Limburg

Instantie
Rapportnummer
2020/023
Rapport

De korpschef van de politie eenheid Limburg besloot verzoekers wapenverlof in te trekken (intrekkingsbesluit), omdat er meerdere registraties van geweldpleging op zijn naam staan. Verzoeker is hier nooit strafrechtelijk voor veroordeeld. In het intrekkingsbesluit stelde de korpschef dat dit niet betekende dat verzoeker zich niet schuldig had gemaakt aan geweldpleging. Het intrekkingsbesluit was voor verzoeker aanleiding om meerdere aangiftes, verzoeken en klachten bij de politie in te dienen. Ook ging verzoeker succesvol in beroep tegen het besluit, wat leidde tot betaalverplichtingen van de politie aan verzoeker. Pas maanden later ging de politie tot betaling over. Nadat de politie had betaald, bleef verzoeker zich tot haar wenden met klachten en verzoeken over de zaak. De politie stelde dat verzoeker hiermee een groot beroep op haar capaciteit bleef doen. Ook zag de politie geen toevoegde waarde meer in het behandelen van de verzoeken. Daarom stuurde de politie verzoeker een zogenoemde stopbrief met daarin een gedragslijn. In de brief staat dat de politie niet meer zal reageren op verzoekers berichten over de kwestie. De klacht van verzoeker over deze brief werd niet in behandeling genomen. Verzoeker klaagde bij de Nationale ombudsman over de uitlating van de korpschef in het intrekkingsbesluit, de manier waarop de korpschef met zijn betaalverplichting is omgegaan, het sturen van de stopbrief en het feit dat verzoekers klacht hierover niet in behandeling is genomen.De Nationale ombudsman vond het niet behoorlijk dat de korpschef in het intrekkingsbesluit stelde dat verzoeker zich schuldig had gemaakt aan geweldpleging. Dat de politie vervolgens pas maanden na de gevoerde procedures over het besluit tot betaling overging, was naar het oordeel van de ombudsman niet redelijk. Verder oordeelde de Nationale ombudsman dat het sturen van de stopbrief zonder verzoeker hierover vooraf te informeren in strijd met het behoorlijkheidsvereiste van professionaliteit was en dat de politie verzoekers klacht hierover had moeten behandelen..

Instantie:

Klacht:

Verzoeker klaagt erover dat de politie eenheid Limburg:

  • in het intrekkingsbesluit stelt dat verzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan geweldpleging;
  • de betalingsverplichting aan hem niet voortvarend genoeg heeft behandeld;
  • een stopbrief aan hem heeft gestuurd;
  • zijn klacht over de stopbrief niet in behandeling heeft genomen.
Oordeel:
Gegrond