2019/008 Seponering van OM duurt te lang en wil verzoek tot schadevergoeding niet zelf behandelen

Rapportnummer
2019/008
Rapport

Verzoeker werd uitgenodigd om zich bij de politie te melden, omdat hij werd verdacht van een strafbaar feit. Nadat hij zich bij de politie had gemeld, werd hij aangehouden en in verzekering gesteld. Vervolgens schorste de rechter-commissaris de voorlopige hechtenis en hij verbond hieraan voorwaarden. Ruim een jaar later liet het OM aan verzoeker weten dat geen verdere strafvervolging tegen hem zal worden ingesteld, omdat wettig bewijs ontbreekt. Daarna diende verzoekers advocaat een verzoek om schadevergoeding in bij het OM, omdat zij van mening was dat de zaak tegen verzoeker eerder had kunnen worden geseponeerd waardoor hij minder lang hinder had ondervonden van de opgelegde voorwaarden. Het OM stuurde dit verzoek om schadevergoeding ter behandeling door aan een rechtbank.

Verzoeker klaagt erover dat het OM de zaak tegen hem niet eerder heeft geseponeerd. Ook klaagt verzoeker erover dat het OM zijn verzoek om schadevergoeding ter behandeling heeft doorgestuurd naar een rechtbank. Verzoeker is van mening dat het OM zijn verzoek om schadevergoeding zelf in behandeling had moeten nemen.

In reactie op het onderzoek van de Nationale ombudsman heeft het OM laten weten dat het verzoekers klacht, over het niet eerder seponeren van de strafzaak tegen hem, gegrond acht. De Nationale ombudsman deelt dit standpunt en oordeelt dat het OM heeft gehandeld in strijd met het vereiste van voortvarendheid. Verder overweegt de Nationale ombudsman dat verzoekers advocaat duidelijk was in haar bedoeling met het verzoek om schadevergoeding; zij wilde dat het OM dit verzoek zou behandelen. Naar het oordeel van de ombudsman had het OM de brief van de advocaat overeenkomstig deze bedoeling dienen te behandelen. Voor zover bij het OM twijfel bestond over deze bedoeling, had het OM hierover in overleg moeten treden met verzoekers advocaat, aldus de ombudsman. In plaats daarvan heeft het OM overleg gevoerd met de rechtbank en heeft het OM de brief vervolgens doorgestuurd naar de rechtbank zonder te overleggen met verzoekers gemachtigde. Hiermee heeft het OM gehandeld in strijd met het vereiste van luisteren naar de burger.

Vereiste van voortvarendheid, niet behoorlijk. Vereiste van luisteren naar de burger, niet behoorlijk.

De Nationale ombudsman beveelt de minister van Justitie en Veiligheid aan om het OM het verzoek om schadevergoeding alsnog te laten behandelen, zoals door verzoekers advocaat verzocht.

Instantie: Openbaar MInisterie (OM)

Klacht:

zaak tegen verzoeker pas op 16 mei 2017 geseponeerd

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Openbaar MInisterie (OM)

Klacht:

verzoek om schadevergoeding ter behandeling doorgestuurd naar een rechtbank

Oordeel:
Gegrond