2017/021 Man koopt auto bij Domeinen zonder eerst veiling te bezoeken

Rapportnummer
2017/021
Rapport

Verzoeker kocht een auto voor € 7.100 bij Domeinen Roerende Zaken (hierna: Domeinen). Bij het ophalen van de auto zag verzoeker dat er hagelschade op de auto zat. Hij wilde daarom van de koop af. De koop werd ontbonden met oplegging van een boete van € 1.420.

Verzoeker klaagde er over dat de hagelschade niet was vermeld in de kavelomschrijving in de catalogus van Domeinen.

De Nationale ombudsman oordeelde dat het kopen van de auto voor rekening en risico van verzoeker kwam. Verzoeker heeft door het niet bezoeken van de veiling bij Domeinen het risico genomen dat de auto niet aan zijn verwachtingen voldeed. In de algemene voorwaarden van Domeinen is bepaald dat de koper niet kan afgaan op vermeldingen van Domeinen, maar op het goed zoals het er staat als zij het verkoopt. Ook is in de algemene voorwaarden bepaald dat Domeinen niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de kavelomschrijving.

De Nationale ombudsman oordeelde verder dat de hoogte van de boete in relatie tot het geboden bedrag niet zodanig is, dat deze onredelijk is. Domeinen handelde dan ook niet in strijd met het redelijkheidsvereiste.

Met instemming nam de Nationale ombudsman er overigens kennis van dat Domeinen op haar site de door haar gehanteerde boetetabel bij ontbindingen heeft opgenomen.

Instantie: Domeinen Roerende Zaken

Klacht:

verzoeker naar aanleiding van zijn verzoek om ontbinding van een koopovereenkomst van een auto, een boete opgelegd van twintig procent van het door hem geboden bedrag

Oordeel:
Niet gegrond