2015/056 Leerplichtambtenaar gemeente Sint Michielsgestel had oplossing moeten zoeken voor onderwijs ziek meisje

Rapportnummer
2015/056
Rapport

Sara wordt in 2009 ziek. Zij is steeds vaker afwezig op school en de leerplichtambtenaar wordt erbij betrokken. In de zomer van 2010 schrijven de ouders haar in bij een middelbare school, waarbij het streven is dat Sara de school bezoekt. Door haar ziekte lukt dat niet en gaat Sara niet naar school. Begin 2011 is er een gesprek op school tussen de ouders, school en de leerplichtambtenaar om het schoolverloop van Sara af te stemmen. Vooralsnog wordt Sara vrijgesteld van de schoolplicht: ze blijft ingeschreven staan op school, maar mag thuis onderwijs volgen. Het doel is wel dat Sara uiteindelijk weer naar school gaat. In juni 2011 gaat Sara nog niet naar school en kondigt de leerplichtambtenaar aan dat de school van plan is Sara uit te schrijven. Even later geeft de leerplichtambtenaar aan dat zij een zorgmelding bij het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) gaat doen. Voor de ouders komen deze acties onverwacht en zij zijn verbijsterd door het handelen van de leerplichtambtenaar.

In deze casus zien de Nationale ombudsman en Kinderombudsman sluimerende onenigheid groeien. Over wat er aan de hand is, over wat de gevolgen ervan zijn en over de te volgen aanpak. Tegen deze achtergrond is het niet eenvoudig om een oplossing te vinden. Toch mag een kind dat verwachten van de betrokkenen: ouders, leerplichtambtenaar en school. Een kind uitschrijven, vrijstellen van de leerplicht en een melding doen bij het AMK helpen hier doorgaans niet bij. Gezamenlijk overleg is het sleutelwoord. En juist die communicatie is in deze casus na januari 2011 achterwege gebleven.

Vanuit het perspectief van leerrecht verwachten de Nationale ombudsman en Kinderombudsman van de leerplichtambtenaar dat deze actief naar een oplossing zoekt. Daarbij past dat de leerplichtambtenaar met de ouders en school om de tafel gaat zitten om een oplossing te vinden, wanneer zorgen ontstaan en/of het onderwijs hapert. Waar in individuele gevallen onderwijs op school (tijdelijk) niet te realiseren is, moeten de leerplichtambtenaar en andere betrokkenen een maatwerkoplossing zien te creëren.

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman oordelen de klacht gegrond wegens strijd met het vereiste van samenwerking en maatwerk, en met de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Instantie: Gemeente Sint-Michielsgesteld

Klacht:

in de leerplichtzaak rond verzoekers dochter zich niet aan de taak gehouden en de schoolgang van de dochter belemmerd.

Oordeel:
Gegrond