2015/026 Terechte klacht over klachtafhandeling door gemeenschappelijke regeling

Rapportnummer
2015/026
Rapport

De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben voor een aantal uitvoerende taken een gemeenschappelijke regeling opgericht; de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Verzoeker klaagt er over dat het Servicecentrum MER bij de afhandeling van de door hem eerder bij de gemeente Echt-Susteren ingediende klacht, niet heeft gehandeld in overeenstemming met de wettelijke regels voor klachtrecht.

Tijdens het onderzoek bleek dat na ontvangst van de bij de gemeente Echt-Susteren ingediende klacht wel handelend is opgetreden, maar dat is verzuimd verzoeker hierover te informeren. De Nationale ombudsman acht de klacht daarom gegrond, omdat niet is gehandeld in overeenstemming met het vereiste van samenwerking.

In zijn slotbeschouwing merkt de ombudsman op steeds meer klachten te ontvangen, waarbij niet een gemeente maar een gemeenschappelijke regeling de verantwoordelijke overheidsinstantie blijkt te zijn. De ombudsman vindt het belangrijk dat er bij burgers geen misverstand over kan ontstaan wie verantwoordelijk is voor de afhandeling van een klacht. Voor de inwoner van een gemeente mag het niet uitmaken tot wie hij zijn klacht richt, omdat uitgangspunt dient te zijn: 'De burger treft altijd een luisterend oor.'

Of dat nu de gemeente, de gemeenschappelijke regeling of de (particuliere) aanbieder van een dienst is: de klacht wordt behoorlijk afgehandeld. Van de gemeente mag daarbij worden verwacht dat zij met de instantie waaraan zij taken heeft uitbesteed of overgedragen afspraken maakt over de klachtbehandeling en daar toezicht op houdt. Een punt van aandacht is daarbij hoe de gemeenteraad, het vertegenwoordigend orgaan binnen de gemeente, zicht heeft op de (inhoud van) klachten van haar inwoners en de afhandeling daarvan.

Instantie: Servicecentrum MER (gemeenschappelijke regeling)

Klacht:

bij verzoekers ingediende klacht van 5 januari 2014 niet gehandeld in overeenstemming met de wettelijke regels voor klachtrecht

Oordeel:
Gegrond