2013/212: Man klaagt over uitvoering OTS en klachtbehandeling door Bureau Jeugdzorg

Rapportnummer
2013/212
Rapport

Verzoeker klaagt erover dat BJZ Limburg zich bij de uitvoering van de OTS met name heeft laten leiden door de moeder van de kinderen (waar deze ook verbleven). Ook heeft verzoeker erover geklaagd dat zijn klachten hierover door BJZ niet juist zijn behandeld.

Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman heeft BJZ de zaak intern ook nog eens bekeken. BJZ heeft de Nationale ombudsman laten weten dat het na afloop van deze evaluatie een aantal punten heeft opgemerkt waarin het anders had kunnen optreden. Ten aanzien van de klachtbehandeling heeft BJZ de Nationale ombudsman laten weten dat een aantal klachten ten onrechte niet is behandeld.

De eerste klacht is door de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman tezamen beoordeeld. De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman zijn van oordeel dat de kwestie door BJZ niet afgedaan had mogen worden als een 'echtscheidingsstrijd'. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van een kind. De overheid, in deze BJZ, heeft de plicht om bijstand te verlenen en in te grijpen als ouders deze taak niet naar behoren kunnen of willen uitvoeren. BJZ is in handelingsverlegenheid gekomen. De gang van zaken is in strijd met de rechten van de kinderen geweest (art. 3, 5, 18 en 19 van het IVRK) en ten aanzien van de vader is er niet behoorlijk, niet volgens het vereiste van professionaliteit, gehandeld.

De klacht over de klachtbehandeling is ook gegrond verklaard, BJZ heeft daarin niet gehandeld volgens het vereiste van goede voorbereiding.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Limburg

Klacht:

wijze waarop uitvoering is gegeven aan de OTS (ondertoezichtstelling)

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Bureau Jeugdzorg Limburg

Klacht:

wijze waarop de klachtbehandeling heeft plaatsgevonden

Oordeel:
Gegrond