2011/364: Bewoner klaagt over besloten raadsvergadering ipv open informatieavond

Rapport

Verzoeker klaagt er over dat de gemeenteraad van Brunssum informatieavonden houdt, waar burgers niet welkom zijn. Hierdoor worden zaken die behoren tot het besluitvormingsproces van de raad aan de openbaarheid onttrokken en het fundamenteel recht van iedere burger om toezicht uit te oefenen op het functioneren van het openbaar bestuur geweld aangedaan.

De keuze om informatieavonden alleen toegankelijk te laten zijn voor raads- en commissieleden is gedaan om hen de mogelijkheid te geven in alle vrijheid informatie tot zich te nemen en met elkaar van gedachten te wisselen in het beginstadium van het beleidsvormingsproces.

De Nationale ombudsman overwoog dat op grond van de Gemeentewet de vergadering van de raad in het openbaar wordt gehouden, maar dat 'de deuren kunnen worden gesloten'. Het van een 'besloten' vergadering opgemaakt verslag wordt niet openbaar gemaakt, tenzij de raad anders beslist. De ratio van deze bepaling ligt in de bescherming van de raadsleden. Deze moeten in een besloten vergadering vrijuit kunnen spreken en dienen niet gehinderd te worden door de mogelijkheid dat het verslag geheel of gedeeltelijk openbaar zou worden.

Hat uitgangspunt dat in beginsel in openbaarheid wordt vergaderd, dient mede om de kennis van en de beïnvloeding van bestuurlijke en beleidsprocessen door inwoners en organisaties te vergroten. Verzoeker verwijst daar ook naar. Dit uitgangspunt ligt, naar de Nationale ombudsman begrijpt, ook ten grondslag aan de overweging om tijdens de informatieavonden in een informele sfeer te kunnen brainstormen. Zonder vrees voor gezichtsverlies, indien raadsleden later op een eerder ingenomen standpunt terugkomen.

De Nationale ombudsman heeft hier niet alleen begrip voor maar acht het ook zinvol om op deze wijze het beleidsvormingsproces voor te bereiden of elkaar informatie verstrekken. Het kan in het belang van een goede besluitvorming zijn om in de beginfase in beslotenheid een open discussie tussen raadsleden te voeren. Bovendien kan zo ook aan niet in het college vertegenwoordigde fracties de mogelijkheid worden geboden in een vroeg stadium te worden geïnformeerd. Uiteindelijk kan dit de democratische besluitvorming ten goede komen.

De Nationale ombudsman wijst echter ook op het gevaar van een onvoldoende duidelijke afbakening tussen het uitsluitend verstrekken van informatie en de eerste stap in het besluitvormingsproces. Met deze grensbepaling dient de raad op een integere wijze om te gaan. En raadslieden dienen steeds verantwoording af te leggen over hun stellingname in openbare vergaderingen waarin de besluitvorming aan de orde is.

De Nationale ombudsman heeft in geval getoetst aan het vereiste van transparantie en is van oordeel dat het houden van 'besloten' informatieavonden geen geweld doet aan de fundamentele rechten van burgers om toezicht te kunnen uitoefenen op het functioneren van het openbaar bestuur, zodat er sprake is van behoorlijk handelen.

Instantie: Gemeente Brunssum

Klacht:

informatieavonden voor raadsleden waar burgers niet welkom zijn

Oordeel:
Niet gegrond
Publicatienummer
2011/364