2011/191: Man klaagt dat cv's werkzoekenden op werk.nl openbaar toegankelijk zijn

Rapportnummer
2011/191
Rapport

Verzoeker werd in 2010 werkloos en moest zich daarom als werkzoekende inschrijven bij het UWV. Hij deed dit via de website ‘werk.nl’. Zijn cv werd toen ook op de website geplaatst. Op een later moment ontdekte verzoeker dat hij via de link 'werkgever' alle op de website geplaatste cv's – en dus ook dat van hem – kon inkijken. Verzoeker hoefde zich daarvoor niet als werkgever te identificeren, bijvoorbeeld door in te loggen.

Verzoeker klaagde erover dat iedereen de cv's van werkzoekenden op werk.nl kan inzien, ook niet-werkgevers. Het is daardoor mogelijk om gegevens van bekenden in te zien; ook als voor de optie 'anoniem' wordt gekozen lukt dat nog vrij gemakkelijk.

Naar het oordeel van de Nationale ombudsman mag het ontvangen van een uitkering niet afhankelijk worden gemaakt van het op deze wijze openbaar maken van persoonlijke gegevens. Voor iedere werkzoekende die ook een uitkering aanvraagt of al ontvangt moet helder zijn wat er met zijn cv gebeurt en in de huidige opzet – de informatie is in te zien door iedereen die dat wil – mag van het UWV worden verwacht dat het de burger nadrukkelijk wijst op de gevolgen die zijn verbonden aan het plaatsen van het cv. De burger moet dan ook de mogelijkheid hebben om dit openbaar maken van het cv op werk.nl te weigeren.

Ook zou het UWV kunnen overwegen de cv's nog slechts via een afgeschermd werkgeversgedeelte beschikbaar te stellen. In dat geval kunnen, naar het oordeel van de Nationale ombudsman, minder zware eisen worden gesteld en is het automatisch plaatsen van een cv op werk.nl minder bezwaarlijk. Maar ook in die situatie geldt dat het voor de burger volkomen duidelijk moet zijn wat er met zijn gegevens gebeurt en of hij een keuze heeft.

Norm: persoonlijke levenssfeer

De Nationale ombudsman geeft het UWV in overweging de processen rond de inschrijving op werk.nl en de Werkmap zodanig aan te passen dat de privacy van werkzoekenden beter wordt gewaarborgd dan nu het geval is. Verder wordt het UWV in overweging gegeven de informatieverstrekking zodanig te verbeteren dat voor iedere werkzoekende duidelijk is wat met zijn gegevens gebeurt.

Instantie: UWV

Klacht:

verzoekers cv door een ieder via de link 'werkgever' op de website van het UWV in te zien

Oordeel:
Gegrond