2010/327: Vrouw klaagt over extra kosten naturalisatie door slechte informatieverstrekking IND

Rapportnummer
2010/327
Rapport

Verzoekster kreeg in 2000 een verblijfsvergunning "verblijf bij Nederlandse echtgenoot" welke meerdere malen werd verlengd. In juli 2010 kwam zij erachter dat zij al in 2003 in aanmerking kon komen voor naturalisatie. De legeskosten daarvoor waren inmiddels gestegen.

Zij klaagt erover dat de IND heeft nagelaten haar te informeren over demogelijkheid tot naturalisatie waardoor zij extra kosten (voor verlenging van haar Sri Lankaanse paspoort en gestegen naturalisatie-legeskosten) heeft moeten betalen.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat als het om naturalisatie gaat, iemands beslissing om daartoe over te gaan, een zeer persoonlijke en principiële beslissing is, Het veronderstelt een mate van identificatie met het land zodanig dat iemand om hem of haar moverende redenen de nationaliteit daarvan wenst aan te nemen. Of en wanneer zo'n moment zich voordoet is voor iedereen anders. Als de wens tot naturalisatie reëel is mag daarom van de vreemdeling in kwestie een actieve houding worden verwacht bij het zelf inwinnen van informatie over de mogelijkheden daartoe. Het lag op verzoeksters eigen weg om zich te informeren over de voorwaarden tot naturalisatie en zij was daarvoor niet afhankelijk van door de IND aan haar persoonlijk verstrekte informatie.

Actieve en adequate informatieverstrekking; niet gegrond

De No heeft er met instemming kennis van genomen dat in de huidige brochures van de IND wordt verwezen naar de IND-website en het telefonische informatienummer. In die context zou het wenselijk zijn om op zo'n (verlengings)formulier ook een algemene verwijzing op te nemen naar de informatie over naturalisatie, waardoor de burger op die manier extra in staat wordt gesteld om op een afgewogen manier zijn eigen keuzes te maken.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht:

Nagelaten verzoeker te informeren over mogelijkheid tot naturalisatie maar in plaats daarvan haar verblijfsvergunning onder de beperking verblijf bij Nederlandse echtgenoot meerdere malen verlengd.

Oordeel:
Niet gegrond