Brief aan SVB over mantelzorgcompliment

Nieuwsbericht
Foto van twee oudere mensen

Als blijk van waardering kunnen zorgvragers hun mantelzorger voordragen voor het mantelzorgcompliment. De Sociale verzekeringsbank voert dit mantelzorgcompliment uit. De Nationale ombudsman krijgt nog steeds klachten van mensen die dit compliment niet kunnen aanvragen omdat zij een indicatie hebben voor opname in een instelling, een zogenaamde intramurale indicatie. Terwijl zij op de wachtlijst staan om te worden opgenomen in een verpleeghuis krijgen ze thuis mantelzorg.

Nu hebben alleen de burgers met een extramurale indicatie voor AWBZ-zorg de mogelijkheid om een mantelzorgcompliment aan te vragen voor een mantelzorger. De Regeling waarop het mantelzorgcompliment is gebaseerd geeft de mogelijkheid om een beroep te doen op een hardheidsclausule om toch onder bepaalde voorwaarden voor een mantelzorgcompliment in aanmerking te komen. Maatwerk is dus mogelijk. Voor zover bekend is deze hardheidsclausule echter nooit door de SVB voor dit soort kwesties in het kader van het mantelzorgcompliment gehonoreerd. Ook wordt de burger nergens op deze wettelijke mogelijkheid geattendeerd.

De Nationale ombudsman heeft de SVB nu schriftelijk verzocht om burgers, met een intramurale indicatie die nog thuis wonen, toch de gelegenheid te geven een aanvraag tot een mantelzorg-compliment in te dienen. Daarbij kan dan een beroep gedaan worden op hardheidsclausule waarna - in geval van afwijzing - de burger bezwaar kan maken en daarna beroep daartegen kan instellen.

In november 2011 vroeg de Nationale ombudsman ook al aandacht voor deze groep mantelzorgers bij het ministerie van VWS, zonder een bevredigend resultaat.