2018/073 Gemeente Bronckhorst stelt man terecht niet in gelegenheid om in te spreken bij commissievergadering

Rapportnummer
2018/73
Rapport

De heer Kok woont in de gemeente Bronckhorst en dient een verzoek in bij de griffier om in te spreken in een commissievergadering. De griffier meldt hem telefonisch dat dit niet mogelijk is, omdat een andere gemeente over het betreffende onderwerp 'sleutelbeheerder' is. De heer Kok is het hier niet mee eens en dient vervolgens een klacht in bij de gemeente. Deze nodigt hem uit voor een gesprek. De heer Kok gaat niet op de uitnodiging in. In de klachtafhandelingsbrief die volgt geeft de gemeente gemotiveerd aan dat en waarom de klacht van de heer Kok ongegrond is.

Vervolgens dient de heer Kok een klacht in bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman toetst deze klacht aan het vereiste van bevorderen van actieve deelname door de burger. Dit vereiste houdt in dat de overheid de burger zoveel mogelijk actief betrekt bij haar handelen.

Dit brengt met zich mee dat een ieder het recht heeft om in te spreken tijdens een openbare vergadering van raad of commissie, zodat de raads- en commissieleden de naar voren gebrachte argumenten of zienswijzen kunnen laten meewegen in hun besluitvorming. Dit impliceert tevens dat aan het recht om in te spreken uitsluitend vanuit het oogpunt van de orde van de vergadering beperkingen of voorwaarden kunnen worden gesteld.

De Nationale ombudsman kan de griffier in haar redenering volgen dat het onderwerp waarover de heer Kok wenste in te spreken niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur. Dit is één van de uitzonderingronden om niet te kunnen inspreken. Tevens is de Nationale ombudsman van mening dat de doorverwijzing voldoende inhoudelijk is gemotiveerd en acht de werkwijze van de griffier voortvarend, burger- en oplossingsgericht. De gemeente heeft gehandeld in overeenstemming met het vereiste van het bevorderen van actieve deelname door de burger.

De Nationale ombudsman is verder van oordeel dat de klachtbehandeling door de gemeente Bronckhorst voldoende professioneel en zorgvuldig is geweest. Nadat de heer Kok een klacht had ingediend is twee maal gepoogd om hierover met hem in gesprek te gaan, maar de heer Kok heeft hiervan afgezien. In de praktijk blijkt dat bij zeer veel klachten, na een persoonlijk gesprek een oplossing gevonden kan worden of een toelichting kan worden verstrekt, waardoor een klacht kan worden weggenomen of verminderd. Ook biedt het overheidsorganisaties in die gevallen waar zaken niet of minder goed zijn verlopen, de mogelijkheid om hiervan te leren. De Nationale ombudsman vindt deze persoonlijke en oplossingsgerichte aanpak waardevol.

De Nationale ombudsman acht de klacht over de onderzochte gedraging van de gemeente Bronckhorst niet gegrond.

Instantie: Gemeente Bronckhorst

Klacht:

verzoeker niet in de gelegenheid gesteld om in te spreken bij een commissievergadering, nadat hij hiertoe een verzoek heeft ingediend

Oordeel:
Niet gegrond