2009/168

Publicatienummer
2009/168
Rapport

Verzoeker ontvangt een toeslag op zijn WAO-uitkering in verband met blijvende hulpbehoevendheid. Hij heeft over 2008 kwijtschelding aangevraagd van waterschapsbelastingen. Tricijn Belastingen heeft de kwijtschelding niet toegekend, omdat verzoeker over voldoende betalingscapaciteit zou beschikken.

Verzoeker klaagt erover dat Tricijn Belastingen - bij de berekening van zijn betalingscapaciteit in het kader van een verzoek om kwijtschelding van waterschapsheffing - de verhoging van zijn WAO-uitkering in verband met hulpbehoevendheid heeft meegerekend als inkomsten.

Van de bedoelde toeslag heeft de staatssecretaris in antwoord op Kamervragen expliciet gesteld dat deze tot het belastbaar inkomen behoort. Gelet hierop kan niet van het hoogheemraadschap worden verlangd dat het de toeslag op de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek buiten beschouwing laat.

Redelijkheidsvereiste. De klacht over de onderzochte gedraging van Tricijn Belastingen is ongegrond.

Instantie: Tricijn Belastingen te Harderwijk

Klacht: Bij berekening van betalingscapaciteit, in het kader van een verzoek om kwijtschelding waterschapsheffing, de verhoging van WAO-uitkering meegerekend als inkomsten. Oordeel:
Niet gegrond