2005/176

Rapportnummer
2005/176
Onderzoek

De Nationale ombudsman ontving in 2004 een groot aantal klachten over de lange duur van de behandeling van aanvragen om verlenging van verblijfsvergunningen en de lange duur van de uitreiking van verblijfsdocumenten door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarnaast ontving hij ook klachten over de lange duur van aanvragen om verlening van een verblijfsvergunning. Veel van deze klachten werden door interventie afgedaan. Gezien het grote aantal klachten dat niet met een interventie kon worden afgedaan besloot hij om de onderzoeken van 24 klachten op dit terrein samen te voegen en daarover één rapport uit te brengen. In het kader van dit gebundelde onderzoek werden de klachtformuleringen aangepast. De beoordeling bestaat uit drie hoofdparagrafen en een slotbeschouwing.

Slotbeschouwing

Uit de onderzochte klachten kwam naar voren dat als gevolg van de overheveling van taken op 13 april 2004 op grote schaal vertraging in de verwerking van reguliere verblijfsaanvragen en een gebrekkige bereikbaarheid van de IND ontstond. De Nationale ombudsman constateerde dan ook dat de vreemdeling die in die periode een aanvraag om een reguliere verblijfsvergunning had ingediend de dupe is geworden van de problemen die bij de overheveling van taken speelden. De slechte service rond de behandeling van vooral de verlengingsaanvragen en de uitreiking van verblijfsdocumenten staat bovendien in schril contrast met de maatregel om hoge leges te heffen voor de verlengingsaanvragen. De door de IND getroffen maatregelen om de schade als gevolg van het niet beschikken over een verblijfsdocument te beperken konden niet voorkomen dat betrokkenen hierdoor ernstige problemen hebben ondervonden.