2011/363: Politie weigert direct te legitimeren bij uitschrijven bekeuring

Rapportnummer
2011/363
Rapport

Verzoeker werd bekeurd vanwege een verkeersovertreding. De politie vroeg zijn rijbewijs, waarop verzoeker de agent verzocht om zich te legitimeren. De agent zei dat te zullen doen nadat verzoekers papieren waren bekeken. Verzoeker bleef aandringen op legitimatie, immers de ambtsinstructie voor de politie schrijft dat voor. De agent pakte het rijbewijs uit verzoekers handen, schreef de bekeuring uit en liet toen zijn legitimatiebewijs zien.

Verzoeker maakte met zijn telefoon een geluidsopname van deze gebeurtenis.

De Nationale ombudsman acht de klacht over het niet direct legitimeren door de politie gegrond wegens schending van het vereiste van professionaliteit; er was geen goede reden om het tonen van het legitimatiebewijs uit te stellen.

Twee andere klachten betroffen de klachtbehandeling door de politie.

Tijdens de hoorzitting verzocht verzoeker de klachtadviescommissie om de door hem gemaakte opname te beluisteren. De commissie weigerde, omdat zij zich voldoende voorgelicht achtte en verzoeker wel erg laat in de procedure onaangekondigd met het verzoek kwam.

De Nationale ombudsman vindt dit in strijd met het vereiste van actieve en adequate informatieverwerving. Het beluisteren van de opname had immers het beeld dat de commissie uit de stukken en de zitting had gekregen, kunnen nuanceren of onderuithalen.

Tenslotte klaagt verzoeker erover dat de commissie bevooroordeeld was. Hij illustreerde dat aan de hand van enkele voorvallen tijdens de hoorzitting van de commissie. De Nationale ombudsman oordeelt dat op één punt de schijn van partijdigheid was gewekt (en vond de klacht in zoverre gegrond): toen een beklaagde politieman de voorzitter van de commissie begroette met diens voornaam, is de commissie daarover niet met verzoeker in gesprek gegaan en zijn daaraan geen consequenties verbonden voor de behandeling van de zaak.

Instantie: Regiopolitie Utrecht

Klacht:

niet terstond gelegitimeerd toen verzoeker dat vroeg na staandehouding wegens rijden door rood licht

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Regiopolitie Utrecht

Klacht:

de door verzoeker aangedragen geluidsopname niet beluisterd

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Commissie voor de politieklachten (regio Utrecht)

Klacht:

schijn gewekt partijdig en/of bevoordeeld te zijn bij de behandeling van verzoekers klacht

Oordeel:
Gegrond