Voorbeeldbrief bezwaarschrift

Aan (naam uitvoerende instantie)
t.a.v. de afdeling Bezwaarschriften*
(adres)

 

(woonplaats, datum)

onderwerp:  Bezwaarschrift tegen het besluit van (datum)

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het besluit waarvan ik een kopie heb bijgevoegd. Tegen deze beslissing heb ik het volgende bezwaar:

1. beschrijf de reden van uw bezwaar

2. als die er is beschrijft u een 2e reden van bezwaar

3. als die er is beschrijft u eventueel een 3e reden van bezwaar

Daarom ben ik van mening dat het besluit niet in stand kan blijven.

Uw verder berichtgeving wacht ik af.

Hoogachtend,

 

Handtekening

(naam, adres)

bijlage:  Kopie van besluit van (datum) 

* Onderaan het besluit staat vermeld bij wie u bezwaar kunt indienen en binnen welke termijn


Downloads

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor