Rapporten Gemeenschappelijke regelingen

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2014/025

27-03-2014 - Vrouw heeft na aanrijding door scooter €20.000 ontvangen wegens vergoeding van immateriële schade als levenslange pijn bij lopen, staan en zitten. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) weigert haar vrijstelling te verlenen voor de aanslag lokale heffingen wegens dit vermogen. Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman trekt BSGR zelfs eerder verleende kwijtschelding in. De Nationale ombudsman vindt dat zij haar schadevergoeding niet zomaar hoeft aan te wenden voor het betalen van lokale heffingen. Nu de gemeente haar vele jaren de kwijtschelding heeft verleend, dient in deze situatie BSGR de uitzonderingsclausule toe te passen. Er bestaat wel ruimte voor BSGR om na verloop van jaren het overgebleven deel van de schadevergoeding niet langer vrij te laten. Maar dan is een duidelijk beleid nodig zodat burgers hier op voorbereid zijn.

Instantie: Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden

Klacht: verzoekster over het belastingjaar 2013 geen kwijtschelding verleend voor de aanslag lokale heffingen.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2013/093

24-07-2013 - Een man klaagt erover dat zijn verzoek om kwijtschelding in 2012 van lokale en regionale belastingen is afgewezen door Hefpunt. Hefpunt verzorgt namens gemeenten en waterschappen in het noorden de heffing en inning van lokale en regionale belastingen. De man kreeg in 2008  €24.000,- uitgekeerd van de verzekering vanwege brandschade in zijn woning. In de periode 2008 tot 2011 werd de belasting kwijtgescholden. De man bracht toen naar voren dat hij wel geld op zijn rekening had staan maar dat dat bestemd was voor het herstellen van de schade aan de woning en niet voor het betalen van belasting. In 2012 werd het verzoek tot kwijtschelding afgewezen. Niet langer werd door Hefpunt de uitkering van de verzekering bij het vaststellen van het vermogen buiten beschouwing gelaten. De Nationale ombudsman vindt dat de periode waarin de verzekeringsuitkering bij de berekening van het vermogen buiten beschouwing wordt gelaten maatwerk moet zijn. In dit geval kan ervan uit worden gegaan dat de man vier of vijf jaar na de brand genoeg tijd heeft gehad de schade te herstellen. De beslissing van Hefpunt is correct.

Instantie: Hefpunt te Groningen

Klacht: verzoek om kwijtschelding 2012 afgewezen
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/077

28-06-2013 - Ontwikkelaar van bouwprojecten koopt grond van het Openbaar Lichaam Midden-IJsselmonde (OMMIJ). Hij is verplicht om op de grond te bouwen en mag de grond niet verkopen op straffe van een boete. Hij houdt zich niet aan die voorwaarde en maakt duidelijk aan OMMIJ dat dit komt door de recessie. Dan legt OMMIJ hem een lagere boete op dan in de regeling staat. Verzoeker betaalt die boete en daarmee is de zaak geregeld, ook voor de ombudsman.

Instantie: Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde

Klacht: niet bereid mee te werken aan een minnelijke oplossing voor hun geschil over de berekening van de door verzoeker verschuldigde boete.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/030

10-04-2013 - Vrouw vraagt de gemeente Delft om kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen. Dat wordt haar geweigerd omdat ze genoeg geld op haar bankrekening heeft staan. Dat geld is echter een bijdrage vanuit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en een bedrag langdurigheidstoeslag vanwege te laag inkomen. De Nationale ombudsman vindt dat deze bedragen niet als vermogen in aanmerking mogen worden genomen. Hij intervenieert en de ambtenaar scheldt alsnog een deel kwijt.

Instantie: Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep (algemeen bestuur)

Klacht: verzoek om kwijtschelding over 2011 afgewezen
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2010/223

16-08-2010

Instantie: Belastingsamenwerking Rivierenland te Tiel

Klacht: Verzoek om kwijtschelding over 2009 afgewezen, omdat waarde van verzoekers tweede auto volledig wordt meegenomen als vermogen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2009/168

13-08-2009

Instantie: Tricijn Belastingen te Harderwijk

Klacht: Bij berekening van betalingscapaciteit, in het kader van een verzoek om kwijtschelding waterschapsheffing, de verhoging van WAO-uitkering meegerekend als inkomsten.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2009/159

10-08-2009

Instantie: Kredietbank Limburg te Heerlen

Klacht: Tot 22 mei 2008 nog niet beslist op de aanvraag voor een schuldregeling die op 13 maart 2007 is ingediend.
Oordeel: gegrond

Rapport 2004/154

03-05-2004

Instantie: Uitvoeringsorgaan en voorzitter van het algemeen bestuur van het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

Klacht: Niet beslist op verzoekers klachten over de behandeling van verzoek om schadevergoeding en het uitblijven van een beslissing daarover.
Oordeel: gegrond
Met instemming


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor