Rapporten 2005 Buitenlandse Zaken

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2005/411

29-12-2005

Instantie: Minster van Buitenlandse Zaken

Klacht: Verzoekers klacht niet in behandeling genomen over de onzorgvuldige wijze waarop in Armenië onderzoek is gedaan door de Nederlandse dipomatieke vertegenwoordiging te Tblisi naar aanleiding van verzoekers asielverzoeken.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/408

29-12-2005

Instantie: Nederlandse ambassade te Colombo

Klacht: Verzoeker (referent) verplicht om in kader van twee aanvragen om verlening van visum kort verblijf een kopie van zijn paspoort en opgave van zijn inkomensgegevens en banksaldo te sturen aan de aanvragers en niet aan de ambassade; vertrouwelijke stukken tegen verzoekers wil en zonder zijn toestemming aan visumaanvragers afgegeven; in klachtafhandelingsbrief gesteld dat vertrouwelijke stukken nooit door de ambassade waren ontvangen en ook niet aan derden konden zijn afgegeven en enkele vragen slechts ten dele beantwoord.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2005/352

16-11-2005

Instantie: Visadienst

Klacht: Verzoekers brief van 27 juli 2004 niet aangemerkt als mvv-aanvraag, maar de mvv-aanvraag gedateerd op 3 augustus 2004, de dag waarop verzoeker zich in persoon heeft gemeld.
Oordeel: gegrond

Instantie: Ambassade te Rabat (Marokko)

Klacht: Verzoekers bemoeilijkt om een mvvv-aanvraag in te dienen; geen rekening gehouden met omstandigheid dat het voor verzoekers van essentieel belang was de aanvraag vóór 1 augustus 2004 in te dienen.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/344

08-11-2005

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Onvolledig en onjuist geïnformeerd over de voorwaarde dat garantsteller moet beschikken over duurzame middelen van bestaan bij verlening visum kort verblijf.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Nederlandse ambassade te Nairobi

Klacht: Onvolledig en onjuist geïnformeerd over de voorwaarde dat garantsteller moet beschikken over duurzame middelen van bestaan bij verlening visum kort verblijf.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/332

01-11-2005

Instantie: Visadienst kort verblijf

Klacht: Tegenstrijdige informatie verstrekt over de duur van de behandeling van de aanvraag om verlening van een visum kort verblijf van verzoekers vriendin; vragenlijst die verzoeker als referent had moeten krijgen nooit door hem ontvangen;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Tegenstrijdige informatie verstrekt over de voorwaarden waaronder het visum aangevraagd kon worden.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Instantie: Nederlandse ambassade te Canberra

Klacht: Tegenstrijdige informatie verstrekt over de duur van de behandeling van de aanvraag om verlening van een visum kort verblijf van verzoekers vriendin; vragenlijst die verzoeker als referent had moeten krijgen nooit door hem ontvangen;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Tegenstrijdige informatie verstrekt over de voorwaarden waaronder het visum aangevraagd kon worden.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2005/298

30-09-2005

Instantie: Minister van Buitenlandse Zaken

Klacht: Negatieve beslissing op verzoek om advies over in te dienen aanvraag om afgifte machtiging tot voorlopig verblijf.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/305

30-09-2005

Instantie: Nederlandse ambassade te Teheran

Klacht: Verzoekers echtgenote niet in gelegenheid gesteld om aanvraag tot machtiging tot voorlopig verblijf in te dienen; wijze van klachtafhandeling.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/308

30-09-2005

Instantie: Nederlands consulaat-generaal te Mumbai

Klacht: In kader van legalisatie - en verificatieprocedure de gegevens m.b.t. de mvv-aanvraag ten behoeve van verzoekers partner aan onderzoeksbureau ter beschikking gesteld; medewerkers van dit bureau stelden vragen aan verzoekers partner over de aard van diens relatie met hem;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Bureau heeft "social investigation" gedaan zonder dit aan verzoekers partner mee te delen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/204

19-07-2005

Instantie: Nederlandse ambassade te Santo Domingo

Klacht: Beslissing tot afgifte machtiging voorlopig verblijf echtgenote laat uitgereikt; nogmaals gevraagd geboorteakte te overleggen; ten onrechte kosten berekend; niet juist geïnformeerd over legalisatieaanvraag; beslissing op verzoek om legalisatie huwelijksakte laat uitgereikt; beslissing in de Nederlandse taal opgesteld;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Geen kopie van de beslising op verzoek om legalisatie aan verzoeker gezonden;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Aanvraagformulier niet in de Nederlandse taal verstrekt .
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling

Rapport 2005/195

07-07-2005

Instantie: Directie Personenverkeer, Migratie en Vreemdelingenzaken (DPV)

Klacht: Klacht ongegrond verklaard over corruptie door een, door het Consultaat Generaal te Lagos ingeschakelde, vertrouwensadvocaat en dit standpunt gehandhaafd in latere brief.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor