Rapporten

2014 week 03

Rapport 2014/001

17-01-2014 - Frontlijnmanager multiprobleemgezinnen meldt bij de politie dat vrouw met haar vijf-jarige drieling is verdwenen zonder een nieuw adres op te geven aan de huishoudelijke hulp. De politie Amsterdam krijgt een melding van haar verdwijning en treedt haar voormalige woning binnen en doet buurtonderzoek. De vrouw blijkt met haar kinderen naar Zweden te zijn geëmigreerd. De Nationale ombudsman vindt dat het vanwege de plotselinge verdwijning van het gezin en het feit dat de buurtregisseur de situatie van het gezin zorgelijk achtte, in de rede lag dat de politie onderzoek instelde met het oog op de veiligheid van de kinderen. Maar wel vindt hij dat de situatie niet zo dringend was dat de politie zonder machtiging de woning mocht binnentreden.

Instantie: Regionale politie-eenheid Amsterdam

Klacht: verzoeksters woning op 17 december 2012 zonder duidelijke reden en zonder machtiging binnengetreden
Oordeel: gegrond

Klacht: zonder enige grond (ook na 17 december 2012) een buurtonderzoek ingesteld en daarmee verzoeksters privacy geschonden
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/002

17-01-2014 - Winkelier wordt in Nijmegen bekeurd terwijl hij met zijn brommer door het voetgangersgebied rijdt om zijn winkel te bevoorraden. Terwijl hij met de verbalisant in gesprek is, maken ook anderen zich op dat moment schuldig aan verkeersovertredingen, maar zij worden niet bekeurd. De Nationale ombudsman begrijpt dat het kan voorkomen dat tijdens een ad hoc controle overtreders niet worden bekeurd omdat de politie met een andere overtreder in gesprek is. Dat levert geen rechtsongelijkheid op.

Instantie: Regionale politie-eenheid Oost-Nederland

Klacht: zelfstandig een verkeerscontrole uitgevoerd waardoor verzoeker wel werd bekeurd maar andere overtreders vrijuit gingen
Oordeel: niet gegrond

2013 week 52

Rapport 2013/202

27-12-2013 - Een groep uitgeprocedeerde asielzoekers en sympathisanten demonstreert in de vorm van een tentenkamp in gemeente Vlagtwedde. Uiteindelijk wordt het tentenkamp ontruimd. De demonstranten klagen erover dat zij niet op tijd zijn ingelicht over de voorbereidingen voor een noodbevel en draaiboek voor de ontruiming. Ook vinden ze dat de burgemeester onvoldoende heeft gecommuniceerd over de op handen zijnde ontruiming. Hierdoor konden de demonstranten het noodbevel niet vooraf door de rechter laten toetsen. Het blijkt dat het noodbevel al een aantal dagen in voorbereiding was. De ombudsman vindt dat de burgemeester in strijd met het vereiste van fair play heeft gehandeld door het noodbevel pas op het laatste moment uit te vaardigen waardoor het direct in werking trad en er geen tijd meer was voor beroep op de rechter. Wel heeft de burgemeester voldoende gecommuniceerd over de ontruiming.

Instantie: Gemeente Vlagtwedde

Klacht: niet tijdig bekend maken van het noodbevel
Oordeel: gegrond

Klacht: niet tijdig informeren over de voorgenomen ontruiming
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/213

27-12-2013 - Negentigjarige vrouw is in haar woning om het leven gebracht.  Politie en Justitie  Amsterdam leggen beslag op het woonhuis van de  vrouw voor technisch onderzoek naar de moord. Haar erfgenamen worden geconfronteerd met twee maanden extra huur omdat het huis dan pas wordt vrijgegeven. De politie wil dit niet vergoeden. De Nationale ombudsman vindt  het niet onredelijk dat de huurkosten  over de periode dat de woning niet beschikbaar was voor de erfgenamen komen omdat zij ook direct belang hadden bij het ophelderen van het misdrijf. Dat het technisch onderzoek twee maanden in beslag nam komt de ombudsman niet onredelijk voor.

Instantie: Regionale politie-eenheid Amsterdam

Klacht: niet bereid geweest over te gaan tot het vergoeden van twee maanden huur van een woning waarin een opsporingsonderzoek plaatsvond naar aanleiding van een misdrijf in die woning, waardoor de woning gedurende die periode, na het overlijden van de bewoonster, niet door de rechthebbenden worden betreden en ontruimd
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Openbaar Ministerie te Amsterdam

Klacht: niet bereid geweest over te gaan tot het vergoeden van twee maanden huur van een woning waarin een opsporingsonderzoek plaatsvond naar aanleiding van een misdrijf in die woning, waardoor de woning gedurende die periode, na het overlijden van de bewoonster, niet door de rechthebbenden worden betreden en ontruimd
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/214

27-12-2013 - Man wordt op de A15 aangereden door een vrachtwagen waardoor hij in een spin belandt, opnieuw wordt geraakt en op de middenberm tot stilstand komt. Nadat de politie en de ambulance arriveren wordt hij met een brancard naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft geen proces-verbaal gemaakt van het ongeval en zowel zijn eigen verzekeraar als de verzekeraar van de vrachtwagen keren niets uit. De Nationale ombudsman vindt dat de politie alle informatie had moeten verzamelen en registreren en doet de aanbeveling alsnog met de man over vergoeding van de schade te overleggen.

Instantie: Landelijke Eenheid (voormalig Korps Landelijke Politiediensten)

Klacht: nagelaten een gedegen onderzoek te verrichten naar de oorzaak van het ongeluk dat verzoek met de auto heeft gehad
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/207

27-12-2013 - Man werkt bij waterschap en klaagt erover dat zijn werkgever toestaat dat er stelselmatig achteraf vergunningen worden aangevraagd en verleend voor projecten waarbij het waterschap zelf betrokken is. De ombudsman oordeelt dat er geen sprake is van een stelselmatige vergunningverlening achteraf door het waterschap. Wel is bij langdurige en omvangrijke landinrichtingsprojecten ervoor gekozen achteraf vergunningen te verlenen ter beperking van administratieve lasten, maar deze praktijk wordt door meer waterschappen gevolgd en burgers worden daardoor niet benadeeld. Hoewel dit strikt genomen in strijd met de wet is, ziet de ombudsman hierin geen integriteitsschending. De klacht over de aanwijzing van de coördinator  Personeel en Organisatie tot vertrouwenspersoon voor klokkenluiders verklaart de ombudsman gegrond. Dit vanwege de nauwe banden met de directie, waardoor dit onvoldoende vertrouwen geeft. De schijn van partijdigheid moet worden vermeden en een vertrouwenspersoon moet onafhankelijk zijn. De ombudman vindt dat de man zichzelf terecht als klokkenluider mocht zien en dat zijn kritiek op de vergunningverlening geen consequenties zou mogen hebben voor zijn rechtspositie.

Instantie: Waterschap Roer en Overmaas te Sittard

Klacht: stelselmatig achteraf verlenen van vergunningen door het waterschap
Oordeel: niet gegrond

Klacht: geen onafhankelijke vertrouwenspersoon voor klokkenluiders bij het waterschap
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/218

27-12-2013 - Stel heeft al jaren ruzie met de buurman en heeft geregeld aangifte gedaan omdat hij hen lastig valt en terroriseert. Er ontstaat een handgemeen als de buurman hen voor hun woning tegenhoudt. De politie Amsterdam houdt hen aan wegens openlijke geweldpleging tegen de buurman. De Nationale ombudsman vindt het terecht dat de mannen zijn aangehouden omdat zowel de buurman als een getuige verklaarden dat zij de buurman met een paraplu sloegen en daardoor kreeg hij een bloedende hoofdwond. Maar het was buitenproportioneel om de verzoeker een nacht in de cel te houden, gelet op zijn leeftijd (boven de 70) en op het feit dat niet hij maar zijn partner had geslagen.

Instantie: Regionale politie-eenheid Amsterdam

Klacht: verzoeker op 14 september 2010 ten onrechte als verdachte van mishandeling aangemerkt
Oordeel: niet gegrond

Klacht: na voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie op 14 september 2010 om 21.45 uur tot 12.00 uur de volgende dag opgehouden
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/217

27-12-2013 - Stiefmoeder wordt door moeder beschuldigd van seksueel misbruik van haar driejarige stiefdochter. Zowel de stiefmoeder, de moeder als de vader zijn werkzaam bij de politie. Uiteindelijk wordt er geen aangifte gedaan, maar de stukken worden wel door de moeder gebruikt in de echtscheidingsprocedure tussen haar  en de vader. De stiefmoeder vindt dat de politie zich zo heeft gemengd in een civiel conflict waardoor haar, de vader en het meisje schade is berokkend. De Nationale ombudsman acht de aanmelding bij het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum in het kader van de hulpverlening niet onjuist. Dat deze melding  door het eigen korps van de stiefmoeder is gedaan, vindt hij niet onbehoorlijk, nu er geen sprake was van strafrechtelijk onderzoek.  Ook vindt hij het niet onbehoorlijk dat de politie aan het KJTC heeft gevraagd het gesprek met het meisje op te nemen voor het geval het tot een strafzaak zou komen. Wel vindt hij dat de politie de verklaringen van de moeder en de oma van het meisje niet aan de moeder had mogen geven.

Instantie: Politiechef van regionale eenheid Amsterdam

Klacht: een melding van seksueel misbruik tegen verzoekster onzorgvuldig en niet professioneel behandeld
Oordeel: niet gegrond

Klacht: stukken uit het politiedossier aan de advocaat van de aangeefster/meldster verstrekt
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/215

24-12-2013 - Medewerker van de politie Twente doet mee aan een grote verkeerscontrole op de A1. Hij is het niet eens met de gekozen werkwijze: de maximumsnelheid is verlaagd voor de controle maar dit is niet duidelijk genoeg aangegeven. Daardoor rijden veel mensen te hard en worden  veel rijbewijzen  ingevorderd. Hij zou bekeurden hebben geadviseerd hun zaak te laten voorkomen bij de kantonrechter. Bij de zitting wordt hij als getuige opgeroepen waar hij ontkent bekeurden te hebben geadviseerd beroep in te stellen. Het Bureau integriteit en Veiligheid stelt een onderzoek naar hem in wegens vermoeden van plichtsverzuim en hij wordt vervolgd wegens meineed. Het OM Almelo seponeert dit met code 02, onvoldoende wettig en overtuigend bewijs, en niet met de code 01, ten onrechte als verdachte aangemerkt. De Nationale ombudsman kan zich vinden in code 02; de verdenking van meineed is niet geheel weggenomen.

Instantie: Openbaar Ministerie te Almelo

Klacht: zaak met sepotcode 02 (onvoldoende wettig en overtuigend bewijs) geseponeerd
Oordeel: niet gegrond

Klacht: toezegging niet nagekomen dat de zaak met sepotcode 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt) zou worden geseponeerd
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/220

24-12-2013 - Vrouw wordt op straat aangesproken door een Ierse klusjesman om haar tuinmuurtje te voegen voor €850. Zij laat dat doen en als het werk klaar is, vindt de klusjesman dat zij haar dak moet renoveren voor €9.500. De vrouw voelt zich onder druk gezet, hij is, samen met een andere klusjesman, intimiderend en handtastelijk. Onder druk gaat de vrouw akkoord en betaalt hem, ondanks dat hij slecht werk levert. Na de betaling vertrekken de mannen zonder het werk af te maken. De vrouw heeft verschillende malen de politie Haaglanden gebeld, maar die weigert iemand te sturen omdat er sprake zou zijn van een civiel geschil. De Nationale ombudsman vindt dat de politie had moeten achterhalen wat er speelde, omdat zij aangaf dat zij zich als alleenstaande vrouw geïntimideerd voelde door vreemde bouwvakkers in haar huis.

Instantie: Regionale politie-eenheid Den Haag

Klacht: niet adequaat gereageerd op verzoek om bijstand toen verzoekster door Ierse klusjesmannen werd geïntimideerd
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor