Rapporten

Rapport 2014/012

28-02-2014 - Man gaat in beroep bij de kantonrechter tegen een bekeuring en dient het beroepschrift in bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Pas na acht maanden vernietigt de officier van justitie na heroverweging de bekeuring alsnog. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de CVOM zich aan de wettelijke termijn van doorzending naar de kantonrechter moet houden, ook al zijn aan het overschrijden van die termijn geen rechtsgevolgen verbonden. De ombudsman constateert dat het overschrijden van de doorzendtermijn een structureel probleem is en zal eind 2014 informeren naar verbeteringen bij de CVOM.

Instantie: Centrale Verwerking Openbaar Ministerie

Klacht: behandelingsduur van het beroep en over de wijze waarop met verzoekers brieven is omgegaan
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/011

25-02-2014 - Slachtoffer van verduistering vindt dat het CJIB onvoldoende heeft gedaan om het bedrag van de schadevergoedingsmaatregel van €92.010,93 die aan de veroordeelde dader is opgelegd te innen. De Nationale ombudsman heeft niet de indruk dat het CJIB niets heeft gedaan met de informatie die het slachtoffer had aangedragen om het geld bij de dader te innen. Maar pas na negen maanden heeft het CJIB de informatie over de bankrekeningnummers en bankafschriften opnieuw beoordeeld, dit is niet voortvarend.

Instantie: Centraal Justitieel Incasso Bureau

Klacht: niet voldoende actie ondernomen om de schadevergoedingsmaatregel zo snel mogelijk te innen, betreffende de informatie over de bankrekeningnummers en de bankafschriften
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/010

25-02-2014 - Politie Rotterdam richt schade aan tijdens een huiszoeking. Een verdachte heeft dit valse adres opgegeven aan de politie toen hij werd aangehouden met een pakket verdovende middelen. Het College van procureurs-generaal weigert de eigenaar van het pand de schade te vergoeden, die volgens de eigenaar € 914 bedraagt. De ombudsman vindt dat justitie op geen enkele manier heeft aangetoond dat de eigenaar een kamer verhuurde aan de verdachte. Hij doet de aanbeveling alsnog te schade te vergoeden.

Instantie: College van procureurs-generaal te Den Haag

Klacht: geweigerd verzoekers schade te vergoeden die op 13 maart 2012 is ontstaan als gevolg van het binnentreden door de politie Rotterdam in het pand waar verzoeker eigenaar van is
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/009

25-02-2014 - 88-jarige vrouw wordt thuis beroofd van haar pinpas door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. Er wordt €5.000 van haar rekening is afgehaald. Zij neemt meteen contact op met de bank om haar rekening te blokkeren, de bank stelt de camerabeelden veilig. Daarna doet zij  aangifte bij de politie Noord-Holland. De politie weigert camerabeelden van het pinnen te achterhalen omdat de bank daar geld voor in rekening brengt. De Nationale ombudsman betreurt het dat in deze ernstige zaak waarin de vrouw de politie informatie heeft gegeven waarmee het misdrijf kon worden opgelost, uit kostenoverweging niet is doorgerechercheerd.

Instantie: Regionale politie-eenheid Noord-Holland

Klacht: niet geprobeerd de dader(s) te achterhalen, nadat verzoekster is beroofd van haar pinpas, doordat de politie heeft geweigerd de camerabeelden van het pinnen op te vragen
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/008

19-02-2014 - Man wordt door de politie Den Haag in zijn slaapkamer met een schildprocedure aangehouden wegens mishandeling van zijn ex-vriendin. Hij is daarbij gebeten door een politiehond en heeft daarvan letsel en naar zijn zeggen psychische klachten overgehouden. De ombudsman vindt dat het gezien de aard van de melding van de ex-vriendin terecht was dat de politie de man in zijn woning aanhield. De ombudsman is ervan overtuigd dat het niet mogelijk was de schildprocedure goed toe te passen omdat de woning erg klein is. Doordat de man niet reageerde op de sommatie van de politie om zijn handen te laten zien heeft hij zelf het risico genomen dat de politiehond werd ingezet.

Instantie: Regionale politie-eenheid Den Haag

Klacht: geen minder ingrijpend middel ingezet om verzoeker aan te houden en/of het gevaar af te wenden, nadat hij op 15 juni 2011 middels een schildprocedure en met de inzet van een politiehond is aangehouden in de slaapkamer van zijn woning.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/007

03-02-2014 - Hoogbejaarde ouders van verzoeker worden door een kennis uit de paardenwereld voor €700.000 opgelicht waarmee hij toppaarden en luxe goederen koopt. De politie weigert aanvankelijk aangifte op te nemen omdat het om een civielrechtelijke kwestie zou gaan. Later lukt dit wel en de oplichter wordt veroordeeld. Stal H heeft voor €40.000 vijf paarden verkocht aan oplichter B. Het Bureau Ontnemingen van het OM legt beslag op de paarden waarbij de ouders rechthebbenden op de opbrengst zijn en verkoopt ze op grond van een taxatie van Domein Roerende Zaken (DRZ) voor €12.500 weer aan Stal H. De ombudsman vindt het merkwaardig dat het OM de paarden tegen deze lage prijs aan Stal H heeft verkocht zonder deze door een gespecialiseerd taxateur te laten taxeren en zonder de rechthebbenden te informeren. Hij vindt dit geen behoorlijke behandeling van slachtoffers van een misdrijf en geeft het OM in overweging met verzoeker in gesprek te gaan over een passende tegemoetkoming.

Instantie: Bureau Ontnemingswetgeving van het Openbaar Ministerie (BOOM)

Klacht: paarden niet door een onafhankelijke (paarden)taxateur laten taxeren
Oordeel: gegrond

Klacht: geen informatie verstrekt omtrent de verkoop van de inbeslaggenomen paarden
Oordeel: gegrond

Klacht: geen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de betrokken paardenhandelaar
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/006

28-01-2014 - Vrouw moet de voor de jaren 2008 en 2009 teveel ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen aan de Belastingdienst omdat zij onvoldoende heeft aangetoond dat zij de gastouder heeft betaald. Zij heeft in 2011 de stukken alsnog toegestuurd.  De Belastingdienst heeft in eerste instantie aangevoerd dat niet over de hele periode maandstaten waren aangeleverd. In 2011 komt de Belastingdienst met een nieuw argument namelijk dat naast de aangeleverde maandstaten ze ook nog betaalbewijzen had moeten insturen. De Nationale ombudsman laakt deze handelwijze van de Belastingdienst. De vrouw wist niet beter dan dat ze de maandstaten moest aanleveren. Dat heeft ze over de gehele periode gedaan.  De Nationale ombudsman doet de aanbeveling alsnog de resterende kinderopvang toeslag toe te kennen.

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht

Klacht: niet de volledige kinderopvangtoeslag over 2008 en 2009 willen toekennen
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/005

28-01-2014 - Oud-leidinggevende van het UWV klaagt over de manier waarop het Bureau Integriteit van het UWV buiten hem om onderzoek naar hem heeft gedaan nav klachten over zijn functioneren. Uiteindelijk is hij op staande voet ontslagen wegen het opmaken van een valse factuur en onheuse bejegening van een sollicitante. Zijn  WW-uitkering wordt hem geweigerd omdat er sprake is van verwijtbaar ontslag. De Nationale ombudsman stelt vast dat het UWV er onvoldoende in is geslaagd om de schijn te vermijden dat de rollen van werkgever en van uitkeringsinstantie onvoldoende zijn gescheiden.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: wijze waarop door het Bureau Integriteit van het UWV onderzoek naar verzoeker, ex-werknemer van het UWV, is gedaan
Oordeel: niet gegrond

Klacht: bij de procedures rond verzoekers WW-aanvraag beide rollen die het UWV vervulde - (ex)werkgever en uitkerende instantie - onvoldoende gescheiden
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/004

22-01-2014 - Echtpaar uit Wierden heeft hinder van garageboxen achter hun huis van een zekere heer X die zonder vergunning zijn gebouwd en bedrijfsmatig worden gebruikt. Bovendien is dezelfde heer X bezig met uitbreiding van zijn woning. Dit leidt tot veel verkeer op een smal weggetje langs hun huis. Zij vragen de gemeente Wierden om te handhaven, maar de gemeente weigert dat jarenlang. Tot vier keer toe zijn zij door de rechter in het gelijk gesteld, maar telkens vindt de gemeente een andere reden om niet te handhaven. De Nationale ombudsman vindt het van belang om zijn spelregels over handhaving (2010/235) onder de aandacht te brengen. Hij vindt dat de gemeente de belangen van het echtpaar onvoldoende heeft belicht. Door steeds in te zetten op legalisering van de plannen van de heer X heeft de gemeente de schijn gewekt partijdig te zijn.

Instantie: Gemeente Wierden

Klacht: manier waarop de gemeente is omgegaan met de handhavingsverzoeken van verzoekers en hun bezwaren tegen verlening van een bouwvergunning
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/003

17-01-2014 - Politie Zuid-Holland-Zuid gaat naar een ponyhoudster omdat zij pony's zou hebben gestolen. Maar dat is niet zo, alle vijf pony's zijn van haar. Wel is een van de pony's zo ziek en lijdt ondraaglijk dat een dierenarts hem ter plekke moet afmaken. De vrouw betwist dat dat nodig was, de pony was nog onder behandeling van een dierenarts vanwege een grote operatie aan zijn schouder. De Nationale ombudsman vindt dat de politie en de officier van justitie contact hadden moeten opnemen met de behandelend dierenarts.

Instantie: Regionale politie-eenheid Rotterdam

Klacht: onzorgvuldig en onprofessioneel gehandeld, door op 23 maart 2011 verzoeksters pony door een dierenarts te laten euthanaseren
Oordeel: gegrond

Instantie: Officier van Justitie te Rotterdam

Klacht: onzorgvuldig en onprofessioneel gehandeld, door op 23 maart 2011 verzoeksters pony door een dierenarts te laten euthanaseren
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor