Rapporten

Rapport 2014/006

28-01-2014 - Vrouw moet de voor de jaren 2008 en 2009 teveel ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen aan de Belastingdienst omdat zij onvoldoende heeft aangetoond dat zij de gastouder heeft betaald. Zij heeft in 2011 de stukken alsnog toegestuurd.  De Belastingdienst heeft in eerste instantie aangevoerd dat niet over de hele periode maandstaten waren aangeleverd. In 2011 komt de Belastingdienst met een nieuw argument namelijk dat naast de aangeleverde maandstaten ze ook nog betaalbewijzen had moeten insturen. De Nationale ombudsman laakt deze handelwijze van de Belastingdienst. De vrouw wist niet beter dan dat ze de maandstaten moest aanleveren. Dat heeft ze over de gehele periode gedaan.  De Nationale ombudsman doet de aanbeveling alsnog de resterende kinderopvang toeslag toe te kennen.

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht

Klacht: niet de volledige kinderopvangtoeslag over 2008 en 2009 willen toekennen
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/005

28-01-2014 - Oud-leidinggevende van het UWV klaagt over de manier waarop het Bureau Integriteit van het UWV buiten hem om onderzoek naar hem heeft gedaan nav klachten over zijn functioneren. Uiteindelijk is hij op staande voet ontslagen wegen het opmaken van een valse factuur en onheuse bejegening van een sollicitante. Zijn  WW-uitkering wordt hem geweigerd omdat er sprake is van verwijtbaar ontslag. De Nationale ombudsman stelt vast dat het UWV er onvoldoende in is geslaagd om de schijn te vermijden dat de rollen van werkgever en van uitkeringsinstantie onvoldoende zijn gescheiden.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: wijze waarop door het Bureau Integriteit van het UWV onderzoek naar verzoeker, ex-werknemer van het UWV, is gedaan
Oordeel: niet gegrond

Klacht: bij de procedures rond verzoekers WW-aanvraag beide rollen die het UWV vervulde - (ex)werkgever en uitkerende instantie - onvoldoende gescheiden
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/004

22-01-2014 - Echtpaar uit Wierden heeft hinder van garageboxen achter hun huis van een zekere heer X die zonder vergunning zijn gebouwd en bedrijfsmatig worden gebruikt. Bovendien is dezelfde heer X bezig met uitbreiding van zijn woning. Dit leidt tot veel verkeer op een smal weggetje langs hun huis. Zij vragen de gemeente Wierden om te handhaven, maar de gemeente weigert dat jarenlang. Tot vier keer toe zijn zij door de rechter in het gelijk gesteld, maar telkens vindt de gemeente een andere reden om niet te handhaven. De Nationale ombudsman vindt het van belang om zijn spelregels over handhaving (2010/235) onder de aandacht te brengen. Hij vindt dat de gemeente de belangen van het echtpaar onvoldoende heeft belicht. Door steeds in te zetten op legalisering van de plannen van de heer X heeft de gemeente de schijn gewekt partijdig te zijn.

Instantie: Gemeente Wierden

Klacht: manier waarop de gemeente is omgegaan met de handhavingsverzoeken van verzoekers en hun bezwaren tegen verlening van een bouwvergunning
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/003

17-01-2014 - Politie Zuid-Holland-Zuid gaat naar een ponyhoudster omdat zij pony's zou hebben gestolen. Maar dat is niet zo, alle vijf pony's zijn van haar. Wel is een van de pony's zo ziek en lijdt ondraaglijk dat een dierenarts hem ter plekke moet afmaken. De vrouw betwist dat dat nodig was, de pony was nog onder behandeling van een dierenarts vanwege een grote operatie aan zijn schouder. De Nationale ombudsman vindt dat de politie en de officier van justitie contact hadden moeten opnemen met de behandelend dierenarts.

Instantie: Regionale politie-eenheid Rotterdam

Klacht: onzorgvuldig en onprofessioneel gehandeld, door op 23 maart 2011 verzoeksters pony door een dierenarts te laten euthanaseren
Oordeel: gegrond

Instantie: Officier van Justitie te Rotterdam

Klacht: onzorgvuldig en onprofessioneel gehandeld, door op 23 maart 2011 verzoeksters pony door een dierenarts te laten euthanaseren
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/001

17-01-2014 - Frontlijnmanager multiprobleemgezinnen meldt bij de politie dat vrouw met haar vijf-jarige drieling is verdwenen zonder een nieuw adres op te geven aan de huishoudelijke hulp. De politie Amsterdam krijgt een melding van haar verdwijning en treedt haar voormalige woning binnen en doet buurtonderzoek. De vrouw blijkt met haar kinderen naar Zweden te zijn geëmigreerd. De Nationale ombudsman vindt dat het vanwege de plotselinge verdwijning van het gezin en het feit dat de buurtregisseur de situatie van het gezin zorgelijk achtte, in de rede lag dat de politie onderzoek instelde met het oog op de veiligheid van de kinderen. Maar wel vindt hij dat de situatie niet zo dringend was dat de politie zonder machtiging de woning mocht binnentreden.

Instantie: Regionale politie-eenheid Amsterdam

Klacht: verzoeksters woning op 17 december 2012 zonder duidelijke reden en zonder machtiging binnengetreden
Oordeel: gegrond

Klacht: zonder enige grond (ook na 17 december 2012) een buurtonderzoek ingesteld en daarmee verzoeksters privacy geschonden
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/002

17-01-2014 - Winkelier wordt in Nijmegen bekeurd terwijl hij met zijn brommer door het voetgangersgebied rijdt om zijn winkel te bevoorraden. Terwijl hij met de verbalisant in gesprek is, maken ook anderen zich op dat moment schuldig aan verkeersovertredingen, maar zij worden niet bekeurd. De Nationale ombudsman begrijpt dat het kan voorkomen dat tijdens een ad hoc controle overtreders niet worden bekeurd omdat de politie met een andere overtreder in gesprek is. Dat levert geen rechtsongelijkheid op.

Instantie: Regionale politie-eenheid Oost-Nederland

Klacht: zelfstandig een verkeerscontrole uitgevoerd waardoor verzoeker wel werd bekeurd maar andere overtreders vrijuit gingen
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/202

27-12-2013 - Een groep uitgeprocedeerde asielzoekers en sympathisanten demonstreert in de vorm van een tentenkamp in gemeente Vlagtwedde. Uiteindelijk wordt het tentenkamp ontruimd. De demonstranten klagen erover dat zij niet op tijd zijn ingelicht over de voorbereidingen voor een noodbevel en draaiboek voor de ontruiming. Ook vinden ze dat de burgemeester onvoldoende heeft gecommuniceerd over de op handen zijnde ontruiming. Hierdoor konden de demonstranten het noodbevel niet vooraf door de rechter laten toetsen. Het blijkt dat het noodbevel al een aantal dagen in voorbereiding was. De ombudsman vindt dat de burgemeester in strijd met het vereiste van fair play heeft gehandeld door het noodbevel pas op het laatste moment uit te vaardigen waardoor het direct in werking trad en er geen tijd meer was voor beroep op de rechter. Wel heeft de burgemeester voldoende gecommuniceerd over de ontruiming.

Instantie: Gemeente Vlagtwedde

Klacht: niet tijdig bekend maken van het noodbevel
Oordeel: gegrond

Klacht: niet tijdig informeren over de voorgenomen ontruiming
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/213

27-12-2013 - Negentigjarige vrouw is in haar woning om het leven gebracht.  Politie en Justitie  Amsterdam leggen beslag op het woonhuis van de  vrouw voor technisch onderzoek naar de moord. Haar erfgenamen worden geconfronteerd met twee maanden extra huur omdat het huis dan pas wordt vrijgegeven. De politie wil dit niet vergoeden. De Nationale ombudsman vindt  het niet onredelijk dat de huurkosten  over de periode dat de woning niet beschikbaar was voor de erfgenamen komen omdat zij ook direct belang hadden bij het ophelderen van het misdrijf. Dat het technisch onderzoek twee maanden in beslag nam komt de ombudsman niet onredelijk voor.

Instantie: Regionale politie-eenheid Amsterdam

Klacht: niet bereid geweest over te gaan tot het vergoeden van twee maanden huur van een woning waarin een opsporingsonderzoek plaatsvond naar aanleiding van een misdrijf in die woning, waardoor de woning gedurende die periode, na het overlijden van de bewoonster, niet door de rechthebbenden worden betreden en ontruimd
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Openbaar Ministerie te Amsterdam

Klacht: niet bereid geweest over te gaan tot het vergoeden van twee maanden huur van een woning waarin een opsporingsonderzoek plaatsvond naar aanleiding van een misdrijf in die woning, waardoor de woning gedurende die periode, na het overlijden van de bewoonster, niet door de rechthebbenden worden betreden en ontruimd
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/214

27-12-2013 - Man wordt op de A15 aangereden door een vrachtwagen waardoor hij in een spin belandt, opnieuw wordt geraakt en op de middenberm tot stilstand komt. Nadat de politie en de ambulance arriveren wordt hij met een brancard naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft geen proces-verbaal gemaakt van het ongeval en zowel zijn eigen verzekeraar als de verzekeraar van de vrachtwagen keren niets uit. De Nationale ombudsman vindt dat de politie alle informatie had moeten verzamelen en registreren en doet de aanbeveling alsnog met de man over vergoeding van de schade te overleggen.

Instantie: Landelijke Eenheid (voormalig Korps Landelijke Politiediensten)

Klacht: nagelaten een gedegen onderzoek te verrichten naar de oorzaak van het ongeluk dat verzoek met de auto heeft gehad
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/207

27-12-2013 - Man werkt bij waterschap en klaagt erover dat zijn werkgever toestaat dat er stelselmatig achteraf vergunningen worden aangevraagd en verleend voor projecten waarbij het waterschap zelf betrokken is. De ombudsman oordeelt dat er geen sprake is van een stelselmatige vergunningverlening achteraf door het waterschap. Wel is bij langdurige en omvangrijke landinrichtingsprojecten ervoor gekozen achteraf vergunningen te verlenen ter beperking van administratieve lasten, maar deze praktijk wordt door meer waterschappen gevolgd en burgers worden daardoor niet benadeeld. Hoewel dit strikt genomen in strijd met de wet is, ziet de ombudsman hierin geen integriteitsschending. De klacht over de aanwijzing van de coördinator  Personeel en Organisatie tot vertrouwenspersoon voor klokkenluiders verklaart de ombudsman gegrond. Dit vanwege de nauwe banden met de directie, waardoor dit onvoldoende vertrouwen geeft. De schijn van partijdigheid moet worden vermeden en een vertrouwenspersoon moet onafhankelijk zijn. De ombudman vindt dat de man zichzelf terecht als klokkenluider mocht zien en dat zijn kritiek op de vergunningverlening geen consequenties zou mogen hebben voor zijn rechtspositie.

Instantie: Waterschap Roer en Overmaas te Sittard

Klacht: stelselmatig achteraf verlenen van vergunningen door het waterschap
Oordeel: niet gegrond

Klacht: geen onafhankelijke vertrouwenspersoon voor klokkenluiders bij het waterschap
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor