Rapporten

Rapport 2014/025

27-03-2014 - Vrouw heeft na aanrijding door scooter €20.000 ontvangen wegens vergoeding van immateriële schade als levenslange pijn bij lopen, staan en zitten. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) weigert haar vrijstelling te verlenen voor de aanslag lokale heffingen wegens dit vermogen. Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman trekt BSGR zelfs eerder verleende kwijtschelding in. De Nationale ombudsman vindt dat zij haar schadevergoeding niet zomaar hoeft aan te wenden voor het betalen van lokale heffingen. Nu de gemeente haar vele jaren de kwijtschelding heeft verleend, dient in deze situatie BSGR de uitzonderingsclausule toe te passen. Er bestaat wel ruimte voor BSGR om na verloop van jaren het overgebleven deel van de schadevergoeding niet langer vrij te laten. Maar dan is een duidelijk beleid nodig zodat burgers hier op voorbereid zijn.

Instantie: Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden

Klacht: verzoekster over het belastingjaar 2013 geen kwijtschelding verleend voor de aanslag lokale heffingen.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2014/024

26-03-2014 - Vrouw verwacht in oktober/november bericht van het CAK over tegemoetkoming over het afgelopen jaar wegens een chronische ziekte of handicap. Als dat bericht uitblijft, dient ze begin december een aanvraag in bij het CAK. Ze krijgt even later bericht dat de tegemoetkoming is afgewezen en vervolgens na vijf maanden bericht dat die tegemoetkoming is toegekend. De Nationale ombudsman vindt dat een professionele en geautomatiseerde organisatie als het CAK dit veel zorgvuldiger en sneller moet kunnen. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het CAK maatregelen heeft genomen om burgers beter te informeren.

Instantie: Centraal Administratie Kantoor

Klacht: niet klantvriendelijk te werk gegaan bij het behandelen van verzoeksters aanvraag voor een WTCG-tegemoetkoming.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/023

24-03-2014 - Verzekeringsarts van het UWV Groningen vraagt een bedrijfsarts om binnen vijf werkdagen informatie te geven over een werknemer met een WIA-uitkering. De bedrijfsarts is met vakantie, hiervan is de verzekeringsarts op de hoogte gesteld. Het UWV legt een sanctie op aan de werkgever wegens het ontbreken van gevraagde informatie. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV actief hoort te luisteren, ook naar de bedrijfsarts van een werkgever. Dat is in dit geval onvoldoende gedaan.

Instantie: UWV Groningen

Klacht: verzekeringsarts heeft verzoeker verzocht om binnen vijf werkdagen informatie te verstrekken terwijl deze verzekeringsarts op de hoogte was van zijn afwezigheid wegens vakantie.
Oordeel: gegrond

Klacht: verzoeker geen hersteltermijn gegund toen de door hem verstrekte informatie niet voldoende bleek te zijn.
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/021

24-03-2014 - Man krijgt tijdens een tijdelijk contract last van zijn rug en meldt zich ziek. De bedrijfsarts stelt dat hij voor 50% weer kan werken, de man betwist dat en vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV Amsterdam. De verzekeringsarts onderzoekt hem en concludeert dat hij rugsparende werkzaamheden kan verrichten omdat er hulpmiddelen op de werkvloer zijn. De man heeft de indruk dat het onderzoek maar vier minuten heeft geduurd. Als zijn advocaat daarover klaagt neemt de verzekeringsarts contact met haar op en legt alles nog eens fijntjes uit. Een goede reactie op de klacht komt er niet. De Nationale ombudsman oordeelt dat het UWV de klacht niet zorgvuldig heeft behandeld. Wel vindt hij dat het deskundigenoordeel  goed tot stand is gekomen. Uit de aantekeningen van de verzekeringsarts blijkt dat er een gedegen lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en een aantal zaken met de man zijn doorgesproken. Dat heeft langer dan vier minuten geduurd, maar blijkbaar heeft de man zich onvoldoende gehoord gevoeld. Dat leidde tot de klacht.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: wijze waarop het deskundigenoordeel voor verzoeker tot stand is gebracht.  
Oordeel: niet gegrond

Klacht: verzoekers gemachtigde, die namens verzoeker een klacht indiende bij het UWV, klaagt over de behandeling van deze klacht door het UWV, in het bijzonder over de telefonische contacten tussen haar en het UWV.
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/022

24-03-2014 - Inwoonster van Sint Eustatius moet met haar zoontje naar de oogspecialist op Sint Maarten. Zij vraagt het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland (ZVK) om en snelle reactie om haar reiskosten te vergoeden omdat zij de week daarop de afspraak heeft. Het ZVK reageert niet, ook niet na herhaaldelijke vragen van de Nationale ombudsman. De ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat inmiddels de klachtbehandeling goed wordt opgepakt en dat in het ministerie van VWS zal toezien op de klachtbehandeling.

Instantie: Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland

Klacht: geen reactie gegeven op verzoeksters klacht van 1 oktober 2013
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/020

20-03-2014 - Stichting Particulier Fonds is gevestigd op Curaçao en gaat reorganiseren in Nederland. Daarbij wordt onroerend goed van een BV overgeheveld naar een NV, allebei vallend onder dezelfde Stichting. Daarvoor moet overdrachtsbelasting worden betaald. Dit alles vindt in 2005 plaats. In 2008 wordt de wet gewijzigd en worden stichtingen vrijgesteld van het betalen van die overdrachtsbelasting. De Belastingdienst weigert met toepassing van de hardheidsclausule de Stichting vrij te stellen van de betaling van overdrachtsbelasting. Reden daarvoor is: de wetswijziging heeft geen terugwerkende kracht. De Belastingdienst legt een naheffing overdrachtsbelasting op van €324.000. De Stichting bestrijdt dat en stelt dat ook al onder de oude wet stichtingen bij reorganisaties die vrijstelling van overdrachtsbelasting hadden moeten krijgen. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst onvoldoende heeft gemotiveerd waarom hij de hardheidsclausule niet toepast. De ombudsman doet de aanbeveling om het besluit te heroverwegen, want het bedrijf voldoet wel aan alle voorwaarden.

Instantie: Staatssecretaris van Financiën

Klacht: reorganisatievrijstelling in de overdrachtsbelasting niet alsnog, op grond van de hardheidsclausule, willen toepassen
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/018

13-03-2014 - Inwoner van de gemeente Dongen vraagt de gemeente hem een stuk grond te verkopen dat achter zijn tuin en de tuin van zijn buurman ligt, dat doet de gemeente. Hij wil ook een stuk restgroen van 30m2 kopen, maar dat heeft de gemeente verhuurd aan een andere buurman, wethouder van de gemeente. Het beleid van de gemeente m.b.t. restgroen is gericht op verkoop en niet op verhuur. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente transparanter had moeten zijn, zeker nu er een wethouder bij was betrokken, en dat zij, omdat de wethouder de grond niet wilde kopen, het aan een andere potentiële koper had moeten aanbieden.

Instantie: Gemeente Dongen

Klacht: niet in overeenstemming gehandeld met het beleid ten aanzien van snippergroen door in januari 2012 een stuk grond aan een burger, tevens wethouder, te verhuren
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/019

12-03-2014 - Bestuursleden van de 'Stichting Sport en Evenementen Bakel in oprichting' willen het beheer, exploitatie en onderhoud van de sporthal 'De Beek' in Bakel overnemen van de gemeente Gemert-Bakel. De gemeente gunt het beheer van het sportcafé in de sporthal aan een echtpaar waarvan de vrouw werkzaam is in een horeca-onderneming van een man die tevens gemeenteambtenaar is. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman is niet gebleken dat de integriteit van de gemeente of de betrokken ambtenaar in het geding is geweest. Wel vindt de ombudsman dat de gemeente zich onvoldoende actief heeft opgesteld om twijfels over de integriteit te vermijden.

Instantie: Gemeente Gemert-Bakel

Klacht: niet of onvoldoende gemotiveerd waarom de integriteit van het gemeentelijk handelen niet in het geding is (geweest)
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/017

10-03-2014 - Man legt een wielklem aan om de auto van zijn dochter om te voorkomen dat haar ex-partner er gebruik van maakt. De ex-partner belt de politie Haaglanden die de wielklem verwijdert waarbij deze kapot is gegaan. De politie weigert de schade van €84,99 te vergoeden. De Nationale ombudsman vindt dat de politie het schadevergoedingsverzoek niet zorgvuldig heeft behandeld en zonder enige motivering heeft afgewezen. Hij heeft er kennis van genomen dat de politie inmiddels excuses heeft aangeboden en de schade alsnog heeft vergoed.

Instantie: Politiechef van regionale eenheid Den Haag

Klacht: wijze waarop men het verzoek om schadevergoeding heeft behandeld
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/016

10-03-2014 - Vrouw is toegelaten als vluchteling en geeft bij het COA aan dat zij graag in de buurt van haar zus in Heiloo wil wonen. Het COA wijst haar in Den Helder een gedeelde woning met een vrouw met kind toe. Dat vindt zij niet passend, zij voelt zich zo niet veilig in de woning. De Nationale ombudsman vindt dat het COA op grond van de informatie die de vrouw eerder zelf had gegeven geen andere huisvesting voor haar hoeft te zoeken.

Instantie: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Klacht: verzoekster woonruimte aangeboden die gezien haar medische (psychische) situatie niet passend is
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor