Rapporten 2005 Financiën

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2005/392

22-12-2005

Instantie: Dienst Domeinen Roerende Zaken, directie Apeldoorn

Klacht: Slechts bereid een schadevergoeding van € 100 te betalen voor het vernietigen van verzoekers bromfiets.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Instantie: Officier van justitie Maastricht

Klacht: Niet voorkomen dat verzoekers bromfiets werd vernietigd terwijl de arrondissementsrechtbank had beslist dat de bromfiets terug moest worden gegeven aan verzoeker.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/372

02-12-2005

Instantie: Belastingdienst/Amsterdam

Klacht: Verzoeksters verzoek om uitsel van betaling pas na zes maanden afgehandeld; .
Oordeel: gegrond

Klacht: Verzoek om uitstel van betaling afgewezen;.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Belastingdienst/Utrecht-Gooi

Klacht: Tijdens hoorzitting niet in willen gaan op mondelinge toezegging van een medewerkster;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Ingestelde beroep tegen de beslissing van de Belastingdienst/Amsterdam afgewezen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/367

30-11-2005

Instantie: Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Haarlem

Klacht: Standpunt ingenomen dat de teruggaaf op de voorlopige aanslag inkomstenbelasting van verzoeker bevrijdend is betaald met de storting op het (onjuiste) rekeningnummer dat verzoeker in 2001 had opgegeven.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2005/351

16-11-2005

Instantie: Belastingdienst/Noord/kantoor Leeuwarden

Klacht: Afhandeling van verzoeken om ambtshalve vermindering van aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen:behandelingsduur van verzoeken;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Tijdens hoorgesprek gedane toezegging niet nagekomen dat geheel aan verzoek tegemoet zou worden gekomen inzake aftrekbaarheid van opgevoerde onderhoudskosten .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/316

13-10-2005

Instantie: Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

Klacht: Verzoeksters klacht op onbevredigende wijze afgedaan door mee te delen dat zij voor 1 juli bericht zou ontvangen over een ingediend T-biljet en niet alsnog teruggaaf verleend n.a.v. haar verzoek.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/297

30-09-2005

Instantie: Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Alkmaar

Klacht: Tijdens boekenonderzoek: verzoeker niet schriftelijk op hoogte gesteld waarom een forensisch onderzoek niet kon worden ingesteld; bij klachtafhandeling: ten onrechte gesteld dat op gespreksverslag en brief niet is gereageerd door verzoeker;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Bevoegdheid overschreden door onder dreiging met strafrechtelijke sancties inzage te vragen in het cliëntendossier van de gemachtigde van verzoeker en inzage te vragen in correspondentie; stukken over inkomstenbelasting verzoeker ter inzage gevraagd; meer dan eens ter inzage gevraagd om dezelfde stukken en informatie; verzoeker niet in gelegenheid gesteld om te worden gehoord in kader van zijn klacht; reden van ontbreken forensisch onderzoek niet bekend gemaakt.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/290

23-09-2005

Instantie: Gerechtsdeurwaarderskantoor Mellema en Veltkamp te Beverwijk

Klacht: Wijze waarop uitvoering is gegeven aan gerechtelijke uitspraak dat verzoeksters ex-echtgenoot een geldlening met rente terug moet betalen aan verzoekster: niet regelmatig de afgesproken halfjaarlijkse afdrachten aan verzoekster overgemaakt, onvoldoende onderzoek verricht naar verhaalsmogelijkheden, verzoekster onvoloende op hoogte gesteld van gang van zaken, verzoekster per brief meegedeeld het dossier te gaan afwikkelen terwijl in eerdere brief was meegedeeld dat de zaak nog twee jaar zou worden aangehouden; bij brief meegedeeld verzoekster een nota te versturen terwijl een kosteloze regeling was afgesproken; klacht van verzoekster hierover niet behandeld volgens de bepalingen in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/282

23-09-2005

Instantie: Belastingdienst/Randmeren/kantoor Zwolle

Klacht: Geweigerd teruggaaf vennootschapsbelasting alsnog te storten op de door verzoekster gewenste rekening .
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2005/263

07-09-2005

Instantie: Belastingdienst/Rijnmond/kantoor Rotterdam

Klacht: Het in het Vastgirobestand opgenomen rekeningnummer voor storting van teruggaven niet bij verzoekster geverifieerd;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Geweigerd voorlopige teruggave alsnog op door verzoekster gewenste rekeningnummer te storten.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/230

01-08-2005

Instantie: Belastingdienst/Holland Noord/kantoor Zaandam

Klacht: Geweigerd rentevegoeding te betalen in verband met lange behandelingsduur verzoek vermindering aanslag successierecht.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor