Rapporten 2003 Verkeer en Waterstaat

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2003/447

03-12-2003

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Klacht: Afgelegd motorrijexamen door examinator als onvoldoende beoordeeld.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2003/366

15-10-2003

Instantie: Dienst Wegverkeer

Klacht: Onaangekondigd bezoek gebracht aan verzoeker (autobedrijf) in het kader van het uitoefenen van toezicht op naleving van de uit de erkenning APK en erkenning bedrijfsvoorraad voortvloeiende verplichtingen; verzoek om andere RDW-functionaris niet ingewilligd; brieven van verzoeker beantwoord met één brief door een medewerker die niet was aangeschreven .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2003/335

24-09-2003

Instantie: Minister van Verkeer en Waterstaat

Klacht: Brief met een klacht over wijze waarop minister was vertegenwoordigd tijdens de zitting van de Centrale Raad van Beroep, niet in behandeling genomen .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2003/318

18-09-2003

Instantie: Minister van Verkeer en Waterstaat

Klacht: Wijze waarop minister zich tijdens hoorzitting van de Commissie gelijke behandeling heeft laten vertegenwoordigen door een aantal ambtenaren van het DG Rijkswaterstaat, zij waren niet gemachtigd namens de minister op te treden en klacht afgedaan door het Bureau van de DG en niet door het Bureau van de SG.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: T.a.v. klachtafhandeling: verzoeker niet gehoord.
Oordeel: gegrond

Rapport 2003/307

12-09-2003

Instantie: Minister van Verkeer en Waterstaat

Klacht: Niet inhoudelijk gereageerd op brieven van verzoeksters echtgenoot en wijze van klachtafhandeling.
Oordeel: gegrond

Rapport 2003/272

20-08-2003

Instantie: Dienst Wegverkeer

Klacht: Verzoekers fax van 8 januari 2002, waarin hij bezwaar maakt tegen merkaanduiding Nekaf op kentekenbewijs, op 19 september 2002 nog niet afgehandeld.
Oordeel: gegrond

Rapport 2003/235

23-07-2003

Instantie: Dienst Wegverkeer

Klacht: Voorafgaand aan het opstarten van procedure om het grijze kenteken van verzoekers auto om te zetten in een geel kentekenbewijs niet geïnformeerd over het verschuldigd zijn van de BPM-belasting.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2003/153

26-05-2003

Instantie: Dienst Wegverkeer

Klacht: Laten weten geen beschikking te hebben over gegevens uit GBA waaruit blijkt of iemand onder curatele is gesteld: volgens verzoeker is dit wèl het geval; meegedeeld dat het gegeven dat bekend is dat verzoekers zoon onder curatele staat geen weigeringsgrond vormt voor eventueel toekomstig verzoek om kenteken op naam van zoon te stellen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2003/140

20-05-2003

Instantie: RDW/ Centrum voor voertuigtechniek en informatie

Klacht: Onvoldoende actie ondernomen n.a.v. verzoekers brief waarin hij kenbaar maakte dat tenaamstelling van kentekenbewijs van zijn personenauto zonder zijn medeweten en instemming was gewijzigd.
Oordeel: gegrond

Klacht: Gegevensuitwisseling tussen RDW en CJIB onvoldoende.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Centraal Justitieel Incassobureau

Klacht: Gegevensuitwisseling tussen RDW en CJIB onvoldoende; klachtbrief aangemerkt als beroepschrift en doorgezonden naar officier van justitie.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Niet gereageerd op onderdeel in brief waarin verzoeker aangeeft tevergeefs om uitleg te hebben verzocht.
Oordeel: gegrond

Rapport 2003/132

19-05-2003

Instantie: Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Klacht: Verzoeker driemaal niet het juiste uitslagformulier van theorie-examen voor rijbewijs B meegegeven; meegedeeld niet te kunnen nagaan wat er aan de hand was en verzoeker indirect beschuldigd van fraude.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor