Rapporten Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2014/068

03-07-2014 - Een klein productiebedrijf vraagt ontslagvergunning van een medewerkster aan om bedrijfseconomische redenen. Deze wordt na een ronde van hoor en wederhoor van productiebedrijf en medewerkster door he UWV geweigerd. De bedrijfseconomische noodzaak is onvoldoende aannemelijk. Het productiebedrijf vindt dat het UWV onvoldoende info heeft ingewonnen om daarover te kunnen beslissen en vindt de beslissing niet goed gemotiveerd. De ombudsman vindt echter dat het productiebedrijf dan zelf tijdens de procedure de ontslagaanvraag met meer beschikbare argumenten had moeten onderbouwen. Dat is niet aan het UWV. De klacht is niet gegrond.

Instantie: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Klacht: Productiebedrijf vindt dat UWV te weinig info heeft ingewonnen om ontslagvergunning voor medewerkster te kunnen afwijzen
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/064

23-06-2014 - Vakbond AbvaKabo klaagt er namens aantal werknemers van thuiszorgorganisatie over dat UWV ontslagvergunningen heeft verleend na slechts één ronde van hoor en wederhoor, terwijl werkgever voorafgaand aan de indiening tot twee keer toe in de gelegenheid is gesteld om ontslagaanvragen nader te onderbouwen. Hierdoor is volgens AbvaKabo sprake van een oneerlijke en onzorgvuldige procedure. De Nationale ombudsman is van oordeel dat het UWV door uitvoerige bevraging van de werkgever in de voorfase de schijn van partijdigheid heeft gewekt en vindt dat zorgwekkend.

Instantie: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Klacht: Vakbond Abvakabo klaagt namens aantal werknemers dat het UWV ontslagvergunningen heeft verleend na slechts 1 ronde van hoor en wederhoor
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/057

11-06-2014 - Man stopte een betalingsregeling met het UWV toen hij terugbetaald had wat hij netto aan uitkering had ontvangen. Het UWV vaardigde daarop een dwangbevel uit en liet vervolgens loonbeslag leggen. De werkgever verzocht het UWV om op correspondentie over het loonbeslag het woord "vertrouwelijk" te vermelden, anders werden brieven geopend door werknemers die hier niets mee van doen hebben. Het UWV weigerde. De man klaagde over het schenden van de privacy door het UWV. De Nationale ombudsman vindt het niet behoorlijk dat het UWV de zorg voor privacy-waarborging geheel bij de werkgever legt. De stelling van het UWV dat het aanpassen van de correspondentie te kostbaar is, overtuigt de Nationale ombudsman niet. Veel werkgevers hebben te maken met loonbeslagen bij hun werknemers, de impact daarvan is groot ook op de privacy van de werknemers. Dan lijkt het een haalbare oplossing om de enveloppen van de loonbeslag correspondentie van de melding "vertrouwelijk" te voorzien.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: verzoekers klacht over het schenden van zijn privacy ongegrond verklaard
Oordeel: gegrond

Klacht: geen reactie gegeven op verzoekers klacht over het uitvaardigen op 18 juni 2013 van een dwangbevel in naam der Koninging, terwijl de Koninging op 30 april 2013 afstand van de troon heeft gedaan en Nederland sindsdien een koning heeft
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/042

02-05-2014 - Werknemer heeft psychische klachten en meldt zich ziek. Volgens de bedrijfsarts kan hij op een gegeven moment zijn werk weer opbouwen, maar dat betwist hij. De verzekeringsarts van het UWV geeft een deskundigenoordeel en vindt ook dat de man zijn werk weer kan hervatten. In dit geval vindt de ombudsman dat de verzekeringsarts voldoende informatie had voor zijn oordeel. Hij had niet alleen van de bedrijfsarts, maar ook van een behandelaar van de werknemer informatie opgevraagd en ontvangen, hij had geen informatie van de psycholoog of huisarts nodig. De Nationale ombudsman krijgt geregeld klachten over deskundigenoordelen omdat er geen bezwaar tegen open staat. Hij benadrukt dat elk deskundigenoordeel een momentopname is.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: deskundigenoordeel afgegeven zonder informatie op te vragen bij verzoekers behandelend psycholoog en huisarts
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/023

24-03-2014 - Verzekeringsarts van het UWV Groningen vraagt een bedrijfsarts om binnen vijf werkdagen informatie te geven over een werknemer met een WIA-uitkering. De bedrijfsarts is met vakantie, hiervan is de verzekeringsarts op de hoogte gesteld. Het UWV legt een sanctie op aan de werkgever wegens het ontbreken van gevraagde informatie. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV actief hoort te luisteren, ook naar de bedrijfsarts van een werkgever. Dat is in dit geval onvoldoende gedaan.

Instantie: UWV Groningen

Klacht: verzekeringsarts heeft verzoeker verzocht om binnen vijf werkdagen informatie te verstrekken terwijl deze verzekeringsarts op de hoogte was van zijn afwezigheid wegens vakantie.
Oordeel: gegrond

Klacht: verzoeker geen hersteltermijn gegund toen de door hem verstrekte informatie niet voldoende bleek te zijn.
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/021

24-03-2014 - Man krijgt tijdens een tijdelijk contract last van zijn rug en meldt zich ziek. De bedrijfsarts stelt dat hij voor 50% weer kan werken, de man betwist dat en vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV Amsterdam. De verzekeringsarts onderzoekt hem en concludeert dat hij rugsparende werkzaamheden kan verrichten omdat er hulpmiddelen op de werkvloer zijn. De man heeft de indruk dat het onderzoek maar vier minuten heeft geduurd. Als zijn advocaat daarover klaagt neemt de verzekeringsarts contact met haar op en legt alles nog eens fijntjes uit. Een goede reactie op de klacht komt er niet. De Nationale ombudsman oordeelt dat het UWV de klacht niet zorgvuldig heeft behandeld. Wel vindt hij dat het deskundigenoordeel  goed tot stand is gekomen. Uit de aantekeningen van de verzekeringsarts blijkt dat er een gedegen lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en een aantal zaken met de man zijn doorgesproken. Dat heeft langer dan vier minuten geduurd, maar blijkbaar heeft de man zich onvoldoende gehoord gevoeld. Dat leidde tot de klacht.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: wijze waarop het deskundigenoordeel voor verzoeker tot stand is gebracht.  
Oordeel: niet gegrond

Klacht: verzoekers gemachtigde, die namens verzoeker een klacht indiende bij het UWV, klaagt over de behandeling van deze klacht door het UWV, in het bijzonder over de telefonische contacten tussen haar en het UWV.
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/005

28-01-2014 - Oud-leidinggevende van het UWV klaagt over de manier waarop het Bureau Integriteit van het UWV buiten hem om onderzoek naar hem heeft gedaan nav klachten over zijn functioneren. Uiteindelijk is hij op staande voet ontslagen wegen het opmaken van een valse factuur en onheuse bejegening van een sollicitante. Zijn  WW-uitkering wordt hem geweigerd omdat er sprake is van verwijtbaar ontslag. De Nationale ombudsman stelt vast dat het UWV er onvoldoende in is geslaagd om de schijn te vermijden dat de rollen van werkgever en van uitkeringsinstantie onvoldoende zijn gescheiden.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: wijze waarop door het Bureau Integriteit van het UWV onderzoek naar verzoeker, ex-werknemer van het UWV, is gedaan
Oordeel: niet gegrond

Klacht: bij de procedures rond verzoekers WW-aanvraag beide rollen die het UWV vervulde - (ex)werkgever en uitkerende instantie - onvoldoende gescheiden
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/187

11-12-2013 - Vrouw ontvangt een WW-uitkering van het UWV en meldt zich ziek vanwege een aandoening waarvoor zij geopereerd moet worden. Zij ervaart het gesprek met de verzekeringsarts als zeer stressvol en negatief. Haar medisch dossier is overgedragen aan een re-integratiecoach om te bepalen wat haar belastbaarheid is. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV moet voorkomen dat medische dossiers in handen vallen van mensen die niet onder het medisch beroepsgeheim vallen. Ook had het UWV het plan van aanpak aan de vrouw toe moeten sturen. Verder had het UWV de vrouw moeten toestaan geluidsopnames van het gesprek te maken. Het UWV gaat stappen ondernemen om te voorkomen dat onbevoegden een medisch dossier kunnen inzien.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: informatieverstrekking over de taken en bevoegdheden van de medewerker verzuimbeheer en de re-integratiebegeleider
Oordeel: gegrond

Klacht: standaard vermelding in rapportages dat de inhoud besproken en akkoord bevonden is, maar dat deze rapportages niet in kopie aan de klant worden verstrekt
Oordeel: gegrond

Klacht: het in principe niet toestaan van audio-opnames van gesprekken met medewerkers van het UWV
Oordeel: gegrond

Klacht: geen oordeel gegeven over het inhoudelijk aspect van de klacht, maar wel over het bejegingsaspect van de klacht
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2013/184

09-12-2013 - Vrijwilliger van het CNV begeleidt CNV-leden tijdens ziekte naar het UWV als vertrouwenspersoon. Zij moet zich van het UWV legitimeren en iedere keer wordt een kopie van haar legitimatie aan het persoonlijk dossier van de cliënt toegevoegd. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV terecht om legitimatie heeft gevraagd en het BSN-nummer heeft vastgelegd om fraude tegen te gaan. Maar hij vindt het onnodig bezwarend uit privacy oogpunt dat een kopie van het legitimatiebewijs wordt toegevoegd aan het dossier.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: moeten legitimeren met een officieel legitimatiebewijs, terwijl verzoekster als CNV-vertrouwenspersoon UWV-cliënten bij gesprekken met het UWV begeleidt
Oordeel: niet gegrond

Klacht: kopie van verzoeksters legitimatiebewijs en/of een notitie van haar persoonlijke gegevens gevoegd in het dossier van de cliënt die zij begeleidt
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/157

31-10-2013 - Man ontvangt een Ziektewetuitkering van het UWV. Hij kan zijn arbeidsdeskundige niet via de mail en niet telefonisch bereiken. Verder heeft het UWV hem niet ondergebracht bij het re-integratiebureau van zijn voorkeur. Inmiddels heeft het UWV de communicatie per email verbeterd. De Nationale ombudsman bracht dit rapport uit omdat er eerder al een gesprek zou plaatsvinden tussen het UWV en de man, maar het UWV naam daarvoor geen enkel initiatief.

Instantie: UWV Breda

Klacht: bereikbaarheid van de arbeidsdeskundige
Oordeel: gegrond

Klacht: verwijzing naar de bezwaarmogelijkheid
Oordeel: gegrond

Klacht: de keuze voor het re-integratiebureau
Oordeel: Geen oordeel gegeven


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor