Rapporten Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2014/092 UWV beantwoordt vragen niet volledig

07-08-2014 - Vrouw ontvangt al jaren een gedeeltelijke WIA/WGA-uitkering. Omdat zij denkt dat het verplicht is, staat ze ingeschreven als werkzoekende. Er wordt in 2013 een nieuw werkplan voor haar re-integratie opgesteld en verwerkt in het intranetsysteem van het UWV WERKbedrijf.  Het systeem neemt haar op als nieuwe werkloze en daardoor als een digitale klant met beperktere dienstverlening. De vrouw klaagt bij het UWV over de gebrekkige dienstverlening en informatieverstrekking Ze klaagt ook over het feit dat vertrouwelijke medische informatie nu via het intranet te zien is voor UWV-medewerkers. De klachten worden gegrond verklaard, maar de vrouw vindt dat het UWV niet al haar vragen duidelijk heeft beantwoord. Zo krijgt ze geen antwoord op de vraag of ze nu wel of niet een digitale werkm@p heeft. En op de vraag welke medische informatie het re-integratiebureau heeft gehad. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV haar niet moet laten zitten met haar vragen en beveelt het UWV aan om met de vrouw in gesprek te gaan.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: dienstverlening en informatieverstrekking bij de verlenging van bewijs van inschrijving als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf
Oordeel: gegrond

Klacht: via het werkplan werd vertrouwelijke informatie verspreid
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/085 UWV kan beter beide partijen informeren bij deskundigenoordeel

01-08-2014 - Werkgever en werknemer lopen vast in een re-integratieproces. Werknemer valt regelmatig uit wegens rugklachten en is door de pijn erg vermoeid. Er ontstaat een meningsverschil over de passendheid van het aangeboden werk. Als een gesprek niet helpt, stopt de werkgever de loonbetaling en vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Zowel de rechter als het UWV vinden dat de werknemer het aangeboden werk moet kunnen doen op de dag dat het loon gestopt wordt. Na bijkomende psychische klachten wordt werknemer door de bedrijfsarts arbeidsongeschikt verklaard. Werknemer vraagt vervolgens zelf een deskundigenoordeel aan. Het UWV acht hem in dit onderzoek ongeschikt om het werk te doen en wel vanaf het moment van de loonstop. Werkgever klaagt erover dat hij hierbij niet is betrokken en dat een deel van het oordeel in strijd is met de feiten. De Nationale ombudsman is van mening dat de werkgever ten onrechte buiten spel is gezet. De ombudsman geeft het UWV in overweging om bij een deskundigenoordeel steeds beide partijen te informeren en in de gelegenheid te stellen hun visie te geven.

Instantie: UWV

Klacht: er heeft geen hoor en wederhoor plaatsgevonden
Oordeel: gegrond

Klacht: deskundigenoordeel heeft deels betrekking op een periode waarover al een oordeel was gegeven en daarbij komt de verzekeringsarts bovendien tot een tegengestelde conclusie
Oordeel: gegrond

Klacht: deskundigenoordeel is deels in strijd met de feiten en bevat daarnaast een kwalificatie van de werkgever die onterecht is en niet ter zake doet
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/087 SVB wisselt zonder toestemming gegevens uit

01-08-2014

Instantie: Sociale Verzekeringsbank te Leiden

Klacht: informatieverstrekking en uitwisseling van gegevens
Oordeel: niet gegrond

Klacht: wijze waarop de klacht van verzoeker is behandeld (door de Nationale ombudsman uit eigen beweging onderzochte gedraging)
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/060 UWV toetst bij ontslagaanvraag voldoende bij hoor en wederhoor

23-07-2014 - Een zorginstelling vraagt voor het hele team ambulante hulpverleners een ontslagvergunning aan bij het UWV. De reden is dat ze te duur zijn geworden. Een van de werknemers vindt dat het UWV te gemakkelijk de vergunning heeft verleend.  De beslissing valt al na één ronde van hoor en wederhoor. Het UWV vraagt niet door over andere besparingsmogelijkheden  en er worden geen  balansen en verlies-en winstrekeningen opgevraagd.  De Nationale ombudsman vindt dat het UWV die navraag niet hoefde te doen omdat het hier ging om een reorganisatie. De werkgever moet wel inzicht geven in de slechte financiële situatie, maar is in hoge mate vrij in de keuze van de kostenbesparende maatregelen. In de eerste ronde lag er voldoende informatie voor een besluit en dan is het toepassen van een tweede ronde niet nodig.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: passieve opstelling van het UWV in een ontslagprocedure waardoor de toestemming voor verzoekers ontslag op basis van onvoldoende en onjuiste informatie is gegeven
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/068 Bedrijf moet ontslagaanvraag medewerkster met betere argumenten onderbouwen

03-07-2014 - Een klein productiebedrijf vraagt ontslagvergunning van een medewerkster aan om bedrijfseconomische redenen. Deze wordt na een ronde van hoor en wederhoor van productiebedrijf en medewerkster door he UWV geweigerd. De bedrijfseconomische noodzaak is onvoldoende aannemelijk. Het productiebedrijf vindt dat het UWV onvoldoende info heeft ingewonnen om daarover te kunnen beslissen en vindt de beslissing niet goed gemotiveerd. De ombudsman vindt echter dat het productiebedrijf dan zelf tijdens de procedure de ontslagaanvraag met meer beschikbare argumenten had moeten onderbouwen. Dat is niet aan het UWV. De klacht is niet gegrond.

Instantie: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Klacht: Productiebedrijf vindt dat UWV te weinig info heeft ingewonnen om ontslagvergunning voor medewerkster te kunnen afwijzen
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/064 UWV wekt schijn van partijdigheid bij ontslagaanvraag thuiszorgorganisatie

23-06-2014 - Vakbond AbvaKabo klaagt er namens aantal werknemers van thuiszorgorganisatie over dat UWV ontslagvergunningen heeft verleend na slechts één ronde van hoor en wederhoor, terwijl werkgever voorafgaand aan de indiening tot twee keer toe in de gelegenheid is gesteld om ontslagaanvragen nader te onderbouwen. Hierdoor is volgens AbvaKabo sprake van een oneerlijke en onzorgvuldige procedure. De Nationale ombudsman is van oordeel dat het UWV door uitvoerige bevraging van de werkgever in de voorfase de schijn van partijdigheid heeft gewekt en vindt dat zorgwekkend.

Instantie: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Klacht: Vakbond Abvakabo klaagt namens aantal werknemers dat het UWV ontslagvergunningen heeft verleend na slechts 1 ronde van hoor en wederhoor
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/057

11-06-2014 - Man stopte een betalingsregeling met het UWV toen hij terugbetaald had wat hij netto aan uitkering had ontvangen. Het UWV vaardigde daarop een dwangbevel uit en liet vervolgens loonbeslag leggen. De werkgever verzocht het UWV om op correspondentie over het loonbeslag het woord "vertrouwelijk" te vermelden, anders werden brieven geopend door werknemers die hier niets mee van doen hebben. Het UWV weigerde. De man klaagde over het schenden van de privacy door het UWV. De Nationale ombudsman vindt het niet behoorlijk dat het UWV de zorg voor privacy-waarborging geheel bij de werkgever legt. De stelling van het UWV dat het aanpassen van de correspondentie te kostbaar is, overtuigt de Nationale ombudsman niet. Veel werkgevers hebben te maken met loonbeslagen bij hun werknemers, de impact daarvan is groot ook op de privacy van de werknemers. Dan lijkt het een haalbare oplossing om de enveloppen van de loonbeslag correspondentie van de melding "vertrouwelijk" te voorzien.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: verzoekers klacht over het schenden van zijn privacy ongegrond verklaard
Oordeel: gegrond

Klacht: geen reactie gegeven op verzoekers klacht over het uitvaardigen op 18 juni 2013 van een dwangbevel in naam der Koninging, terwijl de Koninging op 30 april 2013 afstand van de troon heeft gedaan en Nederland sindsdien een koning heeft
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/042

02-05-2014 - Werknemer heeft psychische klachten en meldt zich ziek. Volgens de bedrijfsarts kan hij op een gegeven moment zijn werk weer opbouwen, maar dat betwist hij. De verzekeringsarts van het UWV geeft een deskundigenoordeel en vindt ook dat de man zijn werk weer kan hervatten. In dit geval vindt de ombudsman dat de verzekeringsarts voldoende informatie had voor zijn oordeel. Hij had niet alleen van de bedrijfsarts, maar ook van een behandelaar van de werknemer informatie opgevraagd en ontvangen, hij had geen informatie van de psycholoog of huisarts nodig. De Nationale ombudsman krijgt geregeld klachten over deskundigenoordelen omdat er geen bezwaar tegen open staat. Hij benadrukt dat elk deskundigenoordeel een momentopname is.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: deskundigenoordeel afgegeven zonder informatie op te vragen bij verzoekers behandelend psycholoog en huisarts
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/023

24-03-2014 - Verzekeringsarts van het UWV Groningen vraagt een bedrijfsarts om binnen vijf werkdagen informatie te geven over een werknemer met een WIA-uitkering. De bedrijfsarts is met vakantie, hiervan is de verzekeringsarts op de hoogte gesteld. Het UWV legt een sanctie op aan de werkgever wegens het ontbreken van gevraagde informatie. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV actief hoort te luisteren, ook naar de bedrijfsarts van een werkgever. Dat is in dit geval onvoldoende gedaan.

Instantie: UWV Groningen

Klacht: verzekeringsarts heeft verzoeker verzocht om binnen vijf werkdagen informatie te verstrekken terwijl deze verzekeringsarts op de hoogte was van zijn afwezigheid wegens vakantie.
Oordeel: gegrond

Klacht: verzoeker geen hersteltermijn gegund toen de door hem verstrekte informatie niet voldoende bleek te zijn.
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/021

24-03-2014 - Man krijgt tijdens een tijdelijk contract last van zijn rug en meldt zich ziek. De bedrijfsarts stelt dat hij voor 50% weer kan werken, de man betwist dat en vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV Amsterdam. De verzekeringsarts onderzoekt hem en concludeert dat hij rugsparende werkzaamheden kan verrichten omdat er hulpmiddelen op de werkvloer zijn. De man heeft de indruk dat het onderzoek maar vier minuten heeft geduurd. Als zijn advocaat daarover klaagt neemt de verzekeringsarts contact met haar op en legt alles nog eens fijntjes uit. Een goede reactie op de klacht komt er niet. De Nationale ombudsman oordeelt dat het UWV de klacht niet zorgvuldig heeft behandeld. Wel vindt hij dat het deskundigenoordeel  goed tot stand is gekomen. Uit de aantekeningen van de verzekeringsarts blijkt dat er een gedegen lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en een aantal zaken met de man zijn doorgesproken. Dat heeft langer dan vier minuten geduurd, maar blijkbaar heeft de man zich onvoldoende gehoord gevoeld. Dat leidde tot de klacht.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: wijze waarop het deskundigenoordeel voor verzoeker tot stand is gebracht.  
Oordeel: niet gegrond

Klacht: verzoekers gemachtigde, die namens verzoeker een klacht indiende bij het UWV, klaagt over de behandeling van deze klacht door het UWV, in het bijzonder over de telefonische contacten tussen haar en het UWV.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor