Rapporten

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

2014 week 28

Rapport 2014/074

11-07-2014 - Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex in Wassenaar vraagt bij de gemeente om een bouwvergunning om toegangshekken in twee monumentale toegangspoorten te plaatsen. De gemeente verleent de vergunning waartegen belanghebbenden in beroep gaan. Door ziekte, vakantie en de bewerkelijkheid van de zaak liet de vergunning lang op zich wachten. De Nationale ombudsman vindt dat de overheid zich aan de wettelijke termijnen moet houden. Als dat niet lukt, horen de nadelige gevolgen niet voor rekening van de burger te worden gelaten.

Instantie: Gemeente Wassenaar

Klacht: niet binnen de daarvoor geldende termijnen beslist op de ingediende bezwaren tegen de op 5 december 2012 van rechtswege verleende bouwvergunning en tegen de ontheffing van het bestemmingsplan Villawijken 2010
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/070

10-07-2014 - Man solliciteert in 2009 naar de functie van adviseur Integriteit bij het toenmalige Korps Landelijke Politiediensten. Ondanks dat hij wordt afgewezen, krijgt hij de kans om tijdelijk bij het KLPD te werken, mits het antecedentenonderzoek geen belemmeringen oplevert. Het toenmalig diensthoofd weigert, al tijdens het onderzoek, de aanstelling en weigert een toelichting te geven omdat de man zich inmiddels heeft teruggetrokken. Daarna escaleert de situatie en start de man juridische procedures. De Nationale ombudsman vindt dat het volgen van afgesproken en vastgelegde sollicitatieprocedures en antecedentenonderzoek sollicitanten rechtsbescherming geeft. Ook had de KLPD zijn grondrecht op privacy meer moeten eerbiedigen door geen nader onderzoek te doen nadat al besloten was de man niet aan te nemen vanwege het geven van onjuiste inlichtingen over zijn rang in een vorige functie. De ombudsman doet de aanbeveling de schade te compenseren.

Instantie: Landelijke Eenheid te Driebergen (voormalig Korps Landelijke Politiediensten)

Klacht: verzoekers sollicitatie naar de functie van Hoofd Integriteit onzorgvuldig afgehandeld.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/073

09-07-2014 - Koerier meldt een aanrijding in Utrecht van zijn bus bij zijn werkgever. Hij is bezig met de schadeformulieren met de andere partij, maar het is druk en de werkgever gaat naar de plaats van aanrijding zodat de koerier verder kan. Er ontstaat een meningsverschil tussen de vrouwen van de andere auto en de werkgever en twee surveillerende buitengewoon opsporingsambtenaren roepen de politie erbij. Als de werkgever wil weglopen, houden de boa's hem tegen. Hoewel de Nationale ombudsman niet twijfelt aan de goede bedoelingen van de boa's, hadden zij de werkgever van de koerier niet mogen vast houden totdat de politie was gearriveerd. De schadeformulieren waren immers correct ingevuld zodat de zaak verder kon worden afgehandeld door de verzekeringsmaatschappij.

Instantie: Gemeente Utrecht

Klacht: buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Utrecht heeft op 24 januari 2014 de politie op onjuiste gronden gevraagd ter plaatse te komen, en verzoeker in afwachting van de komst van de politie tegen zijn wil ter plaatse gehouden
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/066

08-07-2014 - Meer dan de helft van de gemeenten betaalt facturen van ondernemers te laat. De overheid brengt ondernemers hiermee in de problemen en geeft niet het goede voorbeeld. Dat constateert de Nationale ombudsman in dit rapport 'Wie betaalt de rekening'. Hij doet de overheid aanbevelingen hoe het betaalgedrag verbeterd kan worden. Daarvoor is een cultuuromslag nodig.

Instantie: Diverse overheidsinstanties

Rapport 2014/072

08-07-2014 - Uitgeprocedeerde vreemdeling wil naar Ethiopië, maar heeft geen vereiste documenten en met de diplomatieke vertegenwoordiging van Ethiopië komt hij niet verder. De man zit al twaalf jaar in onzekerheid. Hij vraagt de Dienst Terugkeer en Vertrek om hulp. De Nationale ombudsman vindt dat de Dienst voldoende heeft gedaan om de man te helpen. De Nationale ombudsman onthoudt zich van een oordeel over een verblijfsvergunning op grond van het buitenschuldbeginsel.

Instantie: Dienst Terugkeer en Vertrek

Klacht: verzoeker onvoldoende gefaciliteerd om zijn terugkeer te realiseren
Oordeel: niet gegrond

Klacht: onjuiste toetsingscriteria gehanteerd
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met instemming

Rapport 2014/071

08-07-2014 - Politie Zeeland-West Brabant vermoedt een hennepkwekerij en treedt huis binnen van iemand die op dat moment niet thuis is. Een huisvriend van de man die in de buurt is, heeft de politie zijn sleutel gegeven. In de woning wordt geen hennepkwekerij aangetroffen. De Nationale ombudsman vindt dat de politie volgens vaste rechtspraak voldoende grond had om binnen te treden, namelijk een melding van meld Misdaad Anoniem, een stroommeting en eigen waarneming ter plaatse.

Instantie: Regionale politie-eenheid Zeeland-West-Brabant

Klacht: zonder reële verdenking verzoekers woning binnengetreden wegens het vermoeden van de aanwezigheid van een hennepkwekerij
Oordeel: niet gegrond

2014 week 27

Rapport 2014/069

03-07-2014 - Bedrijf van een man heeft een overeenkomst met een opdrachtgever. Zijn vriendin vraagt de provincie Overijssel of die opdrachtgever subsidie krijgt, legt uit waarom ze dit wil weten en vraagt om discretie. De provincie zegt haar het verzoek te behandelen volgens de Wet openbaar bestuur (Wob). En stelt vervolgend de opdrachtgever op de hoogte van het Wob-verzoek door het bedrijf van de man. De man vindt dit allerminst discreet. Maar volgens de provincie is gehandeld volgens de regels. De ombudsman vindt echter dat de provincie niet goed geluisterd heeft. Er is gevraagd om discretie en als dat niet mogelijk is dan had de mogelijkheid er moeten zijn het verzoek in te trekken. De provincie zal haar werkwijze aanpassen.

Instantie: provincie Overijssel

Klacht: Bedrijf klaagt erover dat provincie Overijssel niet discreet omgaat met verzoek om informatie over zijn opdrachtgever
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/068

03-07-2014 - Een klein productiebedrijf vraagt ontslagvergunning van een medewerkster aan om bedrijfseconomische redenen. Deze wordt na een ronde van hoor en wederhoor van productiebedrijf en medewerkster door he UWV geweigerd. De bedrijfseconomische noodzaak is onvoldoende aannemelijk. Het productiebedrijf vindt dat het UWV onvoldoende info heeft ingewonnen om daarover te kunnen beslissen en vindt de beslissing niet goed gemotiveerd. De ombudsman vindt echter dat het productiebedrijf dan zelf tijdens de procedure de ontslagaanvraag met meer beschikbare argumenten had moeten onderbouwen. Dat is niet aan het UWV. De klacht is niet gegrond.

Instantie: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Klacht: Productiebedrijf vindt dat UWV te weinig info heeft ingewonnen om ontslagvergunning voor medewerkster te kunnen afwijzen
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/067

01-07-2014 - Man krijgt brief van het LBIO waarin staat dat hij volgens zijn ex-vrouw al een tijd geen alimentatie betaalt voor hun zoon en dochter. Toont hij niet op tijd aan dat dit niet het geval is, dan neemt het LBIO de inning van de alimentatie over en brengt daarvoor hoge kosten in rekening. De man en zijn advocaat zeggen het LBIO dat er geen rechtelijke uitspraak is waarin staat dat de man geld schuldig is voor zijn zoon en dochter. Het LBIO gaat hieraan voorbij en stuurt een tweede aanmaning. Opnieuw lichten de man en advocaat hun standpunt toe. Het LBIO laat de zaak rusten omdat onduidelijk is of er alimentatieverplichting was. Dit is precies wat de man en advocaat al hebben aangegeven en de ombudsman vindt dan ook dat het LBIO niet goed geluisterd heeft. Hij beveelt het LBIO aan om met de man te spreken over deels vergoeding van de advocaatkosten.

Instantie: Landelijk Bureau inning onderhoudsbijdragen (LBIO)

Klacht: LBIO gaat steeds niet in op informatie die een man en zijn advocaat geven over de achterstand in kinderalimentatie die de man zou hebben.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

2014 week 26

Rapport 2014/065

24-06-2014 - Man ontvangt zorg en betaalt daarvoor aan het CAK een eigen bijdrage Zorg met Verblijf. Omdat hij in 2007 in de Wajong is terecht gekomen en zijn inkomen is afgenomen, vraagt hij het CAK om een peiljaarverlegging zodat de hoogte van zijn eigen bijdrage kan worden aangepast. Volgens de man heeft het CAK zijn verzoek te laat afgewikkeld en te laat een factuur hierover gestuurd. Ondanks inspanningen van het CAK om de man en zijn begeleider te informeren over de hoogte van de eigen bijdrage, vindt de Nationale ombudsman dat er ernstige vertraging is opgetreden in het doorvoeren van de peiljaarverlegging. Het CAK heeft daarvoor inmiddels een betalingsregeling aangeboden. De factuur voor de eigen bijdrage van 2008 die het CAK aan de man heeft gestuurd, is volgens de Nationale ombudsman voldoende op tijd gestuurd. 

Instantie: Centraal Administratie Kantoor

Klacht: Te laat doorvoeren van de peiljaarverlegging van eigen bijdrage zorg door CAK
Oordeel: gegrond

Klacht: Te laat verzenden van beschikkingen en facturen voor de eigen bijdrage zorg 2008, informatieverstekking  en inschakelen van een incassobureau door CAK
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor