Rapporten

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

2014 week 31

Rapport 2014/078

29-07-2014 - De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop politieambtenaren van Bureau De Heemstraat in de Haagse Schilderswijk omgaan met de bewoners van die wijk. Aanleiding voor dit onderzoek waren berichten in de media en signalen van het Actiecomité Herstel van vertrouwen. Dit actiecomité maakte zich zorgen over discriminatie en disproportioneel geweldgebruik door de politie tegen bewoners in de Haagse Schilderswijk. Het onderzoek van de Nationale ombudsman heeft zich gericht op zes onderwerpen: bejegening, geweldgebruik, onderscheid naar etniciteit, ID-controles en het opnemen van aangiften en klachtbehandeling. De ombudsman heeft geen aanwijzing gevonden voor structurele misstanden bij het optreden van de politie in de Schilderswijk. Wel vindt hij dat politie en burgers zich beiden moeten inspannen om escalatie te voorkomen. Hij heeft daarvoor een aantal handvatten opgesteld in zijn rapport.

Instantie: Politie Schilderswijk (Bureau Heemstraat) te Den Haag

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar aanleiding van signalen in de media en klachten van het Actiecomité Herstel van Vertrouwen over het optreden door politieambtenaren van Bureau De Heemstraat in de Haagse Schilderswijk.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

2014 week 30

Rapport 2014/060

23-07-2014 - Een zorginstelling vraagt voor het hele team ambulante hulpverleners een ontslagvergunning aan bij het UWV. De reden is dat ze te duur zijn geworden. Een van de werknemers vindt dat het UWV te gemakkelijk de vergunning heeft verleend.  De beslissing valt al na één ronde van hoor en wederhoor. Het UWV vraagt niet door over andere besparingsmogelijkheden  en er worden geen  balansen en verlies-en winstrekeningen opgevraagd.  De Nationale ombudsman vindt dat het UWV die navraag niet hoefde te doen omdat het hier ging om een reorganisatie. De werkgever moet wel inzicht geven in de slechte financiële situatie, maar is in hoge mate vrij in de keuze van de kostenbesparende maatregelen. In de eerste ronde lag er voldoende informatie voor een besluit en dan is het toepassen van een tweede ronde niet nodig.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: passieve opstelling van het UWV in een ontslagprocedure waardoor de toestemming voor verzoekers ontslag op basis van onvoldoende en onjuiste informatie is gegeven
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/062

23-07-2014 - (gezamenlijk onderzoek van Nationale ombudsman en Kinderombudsman) Een dertienjarige jongen steekt met twee vrienden, terwijl ze alleen thuis zijn, vuurwerk af in de tuin. Het is twee dagen voor oudjaar en omdat afsteken dan nog niet mag, gaat de politie erop af. De jongen doet de voordeur open en de politie loopt door de woning naar de tuin waar een gesprek volgt met de jongens. Zijn vader dient later een klacht in. De politie zou het huis zijn binnengegaan zonder toestemming en zijn zoon was gezien zijn leeftijd sowieso niet in staat hiervoor toestemming te geven. Het was niet mogelijk vast te stellen of er wel of geen toestemming is gevraagd en dat blijft onbevredigend. Daarover kan de ombudsman geen oordeel geven. Voor het geval toestemming is gevraagd had naar het oordeel van de ombudsman en de Kinderombudsman in ieder geval moeten worden meegedeeld dat de jongen het recht had toestemming te weigeren. Dit gelet op zijn leeftijd en ontwikkeling. Dat het gesprek niet aan de voordeur maar in de tuin plaatsvond, valt te rechtvaardigen. Dat ligt anders voor de vragen die de jongen werden gesteld toen de politie bij het weggaan toevallig een (vuist) vuurwapen zag liggen. Ook  zonder die vragen had de politie een basis voor handelen, terwijl het voor de zoon de  vraag is of deze de mogelijke gevolgen van zijn antwoorden kon overzien.

Instantie: Regionale politie-eenheid Den Haag

Klacht: verzoekers woning binnengetreden zonder dat toestemming is gevraagd en gekregen van zijn zoon die alleen thuis was
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Klacht: geen machtiging tot binnentreden getoond
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/081

22-07-2014 - Een man moet plotseling remmen vanwege een manoeuvre van een politieauto. Bij het stoplicht heeft hij daarover een woordenwisseling met de agenten. Even verderop wordt hij door de agenten aan de kant gezet. In de discussie die daarop volgt noemt hij de agenten "sukkels". Daarop wordt hij aangehouden. Na heen en weer geduw en getrek wordt hij in de boeien geslagen en naar het bureau overgebracht. Enige tijd later wordt hij met een waarschuwing heengezonden. Hoewel de agenten het recht hadden de man te verbaliseren voor belediging, vindt de ombudsman het politieoptreden toch niet behoorlijk. Niet alleen de aanhouding getuigt van onvoldoende de-escalatie, dat geldt ook voor het in de boeien slaan en het geweldgebruik. De aanhouding is een gevolg van escalatie waaraan de politieagenten zelf hebben bijgedragen. De politie had na de woordenwisseling over haar eigen verkeersgedrag de man niet aan de kant hoeven zetten om  het "uit te praten".

Instantie: Politiechef van de regionale eenheid Rotterdam

Klacht: verzoeker op 29 juni 2012 ten onrechte aangehouden
Oordeel: gegrond

Klacht: bij aanhouding disproportioneel tegen verzoeker gebruikt
Oordeel: gegrond

Klacht: schadevergoedingsverzoek afgewezen
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/080

21-07-2014 - Een man maakt een lastige manoeuvre op een parkeerterrein in Leiden en scheert langs een daar lopende parkeerwacht. Die wordt kwaad en er ontstaat een woordenwisseling na het achteruit terugrijden van de man. Deze krijgt dagen later een bekeuring in de brievenbus, terwijl hij wel een parkeerkaartje had gekocht. Na bezwaar en toezending van het parkeerkaartje maakt de gemeente Leiden de bekeuring ongedaan: datum en tijd van het parkeerkaartje zijn dezelfde als waarop de boete is afgegeven. Na het nodige onderzoek en horen van betrokkenen, kan er maar één conclusie zijn: de parkeerwacht heeft na de onplezierige confrontatie ten onrechte een parkeerboete uitgeschreven. Dat is misbruik van bevoegdheid en strijdig met de integriteit die van een parkeerwacht verwacht mag worden, ook al geeft de parkeerder toe dat hij in de confrontatie ook niet altijd netjes is geweest.

Instantie: Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van Afdeling Handhaving Gemeente Leiden

Klacht: parkeerwachter van de gemeente heeft, na een conflict met verzoeker, misbruik gemaakt van zijn bevoegdheid door aan verzoeker zonder een geldige grondslag een naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerboete) op te leggen
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/079

21-07-2014 - Een man en vrouw, afkomstig uit respectievelijk Afghanistan en Iran, wonen met hun tienjarige dochter in Nederland en hebben ernstige huwelijksproblemen. Na een aangifte wegens mishandeling zet de vrouw een echtscheiding in gang, de man krijgt een huisverbod. De politie doet een melding bij het Crisisinterventieteam van Bureau Jeugdzorg (BJZ) voor de veiligheid van de dochter. De man wil een vluchtelingenpaspoort aanvragen voor zijn dochter. BJZ wil in dit verband van de politie weten of deze de mening deelt dat er een risico is dat de man zijn dochter zonder toestemming van de vrouw naar het buitenland zal meenemen. De betrokken politiemedewerker zegt die mening te delen. De vader vindt dat de politieman dit eerst met hem had moeten bespreken voordat hij die mening gaf. Ook zonder eerst met de man te spreken, kon de politieman deze bevestiging geven, zo is de conclusie van de ombudsman. Cruciaal is daarbij dat deze voldoende nuancering gaf door het als een mogelijk risico te duiden en dat de BJZ medewerker had meegedeeld dat de man buiten zijn ex-vrouw om probeerde naamswijziging en paspoort van zijn dochter te regelen.

Instantie: Regionale politie-eenheid Noord-Holland

Klacht: op 24 februari 2013 desgevraagd laten weten dat het risico bestond dat verzoeker zijn dochter tegen de wil van zijn ex-echtgenote zou meenemen naar het buitenland
Oordeel: niet gegrond

2014 week 29

Rapport 2014/077

14-07-2014 - Advocaat klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat drie van haar cliënten door de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) zijn uitgenodigd voor een vertrekgesprek, terwijl zij op dat moment rechtmatig in Nederland verbleven. De brief van DT&V die naar een Surinaamse man, een Oekraïense vrouw en een Ghanese vrouw is gestuurd, leidde bij hen tot veel paniek en angst. De Surinaamse man stond op de wachtlijst voor meerdere operaties en de Oekraïense vrouw was op hoge leeftijd en verbleef bij haar dochter in Nederland. De Nationale ombudsman oordeelt dat DT&V bij de Surinaamse man en Oekraïense vrouw onvoldoende maatwerk heeft geleverd, dat geldt niet voor de brief aan de Ghanese vrouw. De ombudsman kan zich voorstellen dat de uitnodigingsbrief tot paniek leidt bij deze mensen. Hij heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gevraagd om de tekst voor deze brieven aan te passen zodat de ontvangers beter geïnformeerd zijn over doel en strekking daarvan.

Instantie: Dienst Terugkeer en Vertrek

Klacht: drie van verzoeksters (werkzaam als advocaat) cliënten zijn uitgenodigd voor een gesprek, terwijl deze op dat moment rechtmatig verblijf in Nederland hadden
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/076

14-07-2014 - Een man krijgt een verkeersgeschil met een racefietser, die later inspecteur van het regionale politiekorps Zeeland blijkt te zijn. Een dag later wordt de man gebeld door de betreffende politiefunctionaris die een verklaring van hem opneemt. Geruime tijd later moet de man voorkomen bij de politierechter die hem uiteindelijk vrij spreekt. De man klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat de inspecteur in zijn vrije tijd optrad als politiefunctionaris in een geschil waarin hij zelf partij was. De Nationale ombudsman vindt dat de inspecteur bij deze privéaangelegenheid niet zelf het proces-verbaal had moeten opmaken maar zo nodig collega's erbij had moeten roepen om dit te doen. De Nationale ombudsman  heeft zich hierover de afgelopen jaren regelmatig uitgesproken in soortgelijke onderzoeken en doet daarom een aanbeveling. Hij vraagt de korpsleiding van de Nationale politie om onder de aandacht te brengen dat verbalisanten in hun vrije tijd weliswaar verbaliserend mogen optreden maar dat zij op het moment dat zij zelf partij zijn in het geschil, zich uiterst terughoudend dienen op te stellen bij het aanwenden van hun bevoegdheden.   

Instantie: Politiechef van regionale eenheid Zeeland-West-Brabant

Klacht: inspecteur van het politiekorps heeft op 28 juni 2010 in zijn vrije tijd opgetreden als politiefunctionaris in een verkeersgeschil met verzoeker waarin deze medewerker zelf partij was
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/075

14-07-2014 - Vrouw en haar zoon staan in een drogisterij en worden door een medewerkster verzocht om de winkel te verlaten. Dit heeft te maken met een eerder incident met de zoon. Er ontstaat discussie omdat zij de winkel niet willen verlaten. Hulp van de politie wordt ingeroepen en twee agenten komen ter plaatse. De vrouw klaagt erover dat de twee politieambtenaren zich niet wilden legitimeren, fysiek geweld toepasten met het aanleggen van een nekklem en handboeien hebben aangelegd. De Nationale ombudsman constateert dat politie onnodig geweld heeft gebruikt en vindt haar klachten gegrond. Wel merkt hij op dat dit niet betekent dat de vrouw zelf geen blaam treft. Het politieoptreden was vanaf het begin gericht op de-escalatie van het conflict. Door de opstelling van de vrouw in de winkel is het conflict onnodig verder geëscaleerd.

Instantie: Regionale politie-eenheid Noord-Holland

Klacht: geweigerd om zich te legitimeren aan verzoekster
Oordeel: gegrond

Klacht: fysiek geweld toegepast, zoals het aanleggen van een nekklem
Oordeel: gegrond

Klacht: handboeien aangelegd bij verzoekster
Oordeel: gegrond

2014 week 28

Rapport 2014/074

11-07-2014 - Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex in Wassenaar vraagt bij de gemeente om een bouwvergunning om toegangshekken in twee monumentale toegangspoorten te plaatsen. De gemeente verleent de vergunning waartegen belanghebbenden in beroep gaan. Door ziekte, vakantie en de bewerkelijkheid van de zaak liet de vergunning lang op zich wachten. De Nationale ombudsman vindt dat de overheid zich aan de wettelijke termijnen moet houden. Als dat niet lukt, horen de nadelige gevolgen niet voor rekening van de burger te worden gelaten.

Instantie: Gemeente Wassenaar

Klacht: niet binnen de daarvoor geldende termijnen beslist op de ingediende bezwaren tegen de op 5 december 2012 van rechtswege verleende bouwvergunning en tegen de ontheffing van het bestemmingsplan Villawijken 2010
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor