Voor leveranciers

Zaken doen met de Nationale ombudsman

Hier leest u hoe de Nationale ombudsman te werk gaat bij het verlenen van opdrachten en het aangaan van contracten met leveranciers. Deze aanpak geldt ook voor de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman.

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid staan de uitgangspunten met betrekking tot de inkoopstrategie, het inkoopproces, de gunningscriteria en de verschillende vormen van marktbenadering. De Nationale ombudsman wil zoveel mogelijk duurzaam inkopen, mensen aan het werk helpen en het midden-klein bedrijf erbij betrekken.
De Nationale ombudsman houdt zich aan de aanbestedingswet 2012 en neemt bij inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de beginselen van het aanbestedingsrecht in acht. Via het aankondigingenplatform van TenderNed publiceert de Nationale ombudsman de uit te voeren Europese aanbestedingen (Inkoopbeleid).

Algemene voorwaarden  

De Nationale ombudsman hanteert bij alle contractuele relaties die zij aangaat de algemene voorwaarden van de Rijksoverheid, te weten:

  • De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor opdrachten die betrekking hebben op de levering van goederen (ARBIT & ARIV).
  • De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten voor opdrachten die betrekking hebben op dienstverlening (ARVODI).
  • De Algemene Rijksvoorwaarden voor het aangaan van IT-overeenkomsten (ARBIT & ARIV).

Volmacht en mandaat

In het zogeheten volmacht en mandaat is vastgelegd wie binnen de Nationale ombudsman besluiten mag nemen en overeenkomsten aan mag gaan (Volmachten en mandaten).

Informatiebeveiliging

De Nationale ombudsman streeft er naar om te voldoen aan de ‘Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst’ (BIR-TNK). De BIR-TNK is een voor het Rijk opgestelde norm gebaseerd op de "Code voor informatiebeveiliging". richtlijnen van informatiebeveiliging. Ook leveranciers die zaken doen met de Nationale ombudsman moeten aan bepaalde eisen voldoen.

Integriteit

Deelnemers aan een aanbestedingsprocedure moeten altijd integer handelen. Dit geldt zowel voor de medewerkers van de Nationale ombudsman als voor mogelijke leveranciers. Voor medewerkers is dit vastgelegd in een integriteitscode. Voor leveranciers betekent dit dat als men een kennisvoorsprong heeft die onevenredig groot is en niet ongedaan gemaakt kan worden, men niet mag meedingen voor een opdracht. Ook is het niet toegestaan voor ex-medewerkers om binnen twee jaar na beëindiging van een dienstverband een opdracht als externe partij te vervullen (Gedragscode Integriteit).

Facturen

Leveranciers kunnen facturen sturen naar het volgende adres: Facturen@nationaleombudsman.nl
De Nationale ombudsman streeft een maximale betaaltermijn van 30 dagen na.

Algemene gegevens

BTW-nummer: NL815051748                         
IBAN: NL58INGB0705003124
(De Nationale ombudsman heeft geen Kamer van koophandel (KvK) nummer)

Klachten over het inkooptraject

Heeft u als leverancier een klacht over een inkooptraject met de Nationale ombudsman dan is het van belang dit in eerste instantie samen op te lossen met de budget verantwoordelijke of de betreffende  projectleider.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u hier uw klacht indienen. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld.