Veteranen

Foto van militairen

Sinds juni 2014 (inwerkingtreding Veteranenwet) gaat de Nationale ombudsman ook over de taken én verantwoordelijkheden van de Veteranenombudsman. In die hoedanigheid behandelt hij klachten van veteranen. Daarnaast heeft de Veteranenombudsman de taak om de regering en de Tweede Kamer te informeren over zijn bevindingen.

De Veteranenombudsman is onafhankelijk. Hij behandelt klachten van veteranen over overheidsinstanties en over niet-overheidsinstanties die een taak uitoefenen ten aanzien van veteranen, zoals zorginstellingen. Hij kan ook uit eigen beweging een onderzoek instellen. Verder adviseert de Veteranenombudsman regering en parlement en tot slot monitort hij de klachtbehandeling bij de instanties die zorg verlenen aan veteranen.

In de Veteranenwet zijn de belangrijkste pijlers:

  • Verantwoordelijkheid voor veteranen. Omdat de overheid besluit tot het uitzenden van militairen, heeft zij een bijzondere verantwoordelijkheid voor de zorg voor veteranen en hun relaties. Veteranen moeten kunnen rekenen op goede zorg wanneer zij lichamelijk of psychisch letsel aan hun uitzending overhouden. De zorg moet blijvend zijn als dit nodig is;
  • Erkenning en waardering voor veteranen. Veteranen hebben recht op erkenning en waardering voor hun inzet in oorlogsomstandigheden en tijdens vredesmissies en voor de risico’s die zij hierbij hebben gelopen. Zij verdienen deze erkenning en waardering van de Nederlandse samenleving, omdat zij ten dienste van Nederland zijn ingezet. In de Veteranenwet is vastgelegd dat het beleid van de overheid zich moet richten op het actief bevorderen van de erkenning en waardering van veteranen;
  • Zorgplicht. De Veteranenwet heeft ook een preventief karakter. De wet bepaalt onder andere dat er voorafgaand aan de uitzending goede informatievoorziening moet zijn over mogelijke gezondheidsproblemen en over het zorgaanbod;
  • Klachtrecht voor veteranen. De Veteranenombudsman is onafhankelijk en niet verbonden aan het Ministerie van Defensie. Wij kijken mee of overheidsinstanties veteranen correct bejegenen. Dit doen we ook voor privaatrechtelijke organen die zich bezighouden met (de zorg voor) veteranen. De taken en bevoegdheden van de Veteranenombudsman zijn opgenomen in de artikelen 7b, 11a, 11b en 11c van de Veteranenwet. De instelling van een Veteranenombudsman maakt het helder voor de veteraan – een specifieke groep binnen onze samenleving, met een unieke rechtspositie – waar hij (of zij) met iedere klacht terechtkan. De toegang tot een onafhankelijke Veteranenombudsman verlaagt de drempel tot het indienen van een klacht. Door de Veteranenombudsman onder te brengen bij de Nationale ombudsman, is de onafhankelijkheid gegarandeerd.
     

Klachtenbeeld 2017

In 2017 hebben 152 veteranen (of relaties van veteranen) de Veteranenombudsman benaderd; een stijging ten opzichte van 2016 (119 klachten). Deze klachten handelen we onder meer af met een interventie of een bemiddelingsgesprek. In 2017 behandelden we 39 van de 152 klachten door een interventie te doen bij de (overheids)instantie. 40 van de 152 klachten heeft de Veteranenombudsman inhoudelijk beoordeeld en vervolgens doorverwezen naar een overheidsinstantie of een instantie die een taak heeft voor veteranen zoals het Veteraneninstituut of het Ministerie van Defensie. Daarbij geeft de Veteranenombudsman doorgaans advies aan de veteraan.

folder

 

Brochure

Deze brochure bevat algemene informatie over het indienen van een klacht bij de Veteranenombudsman. Daarnaast vindt u in deze brochure een klachtenformulier. Deze kunt u invullen en opsturen als u een klacht heeft over een (overheids)instantie.

Download  brochure

 

Rapporten

Onderzoek

2018/033 Terugblik op de klachtbehandeling door Defensie

De Veteranenombudsman constateert dat Defensie de behandeling van klachten onvoldoende heeft verbeterd. Klachten worden vooral bekeken vanuit het eigen perspectief en formeel benaderd. Er is nog steeds te weinig persoonlijk contact en Defensie behandelt…
Onderzoek

Verkenning van de positie van ex-partners van veteranen

De Veteranenombudsman ontving klachten van ex-partners die stellen dat Defensie onvoldoende oog en waardering heeft voor de rol die zij hebben gespeeld. Ex-partners kunnen geen beroep doen op de Veteranenwet omdat zij daarin niet worden aangemerkt als…

Meer rapporten

Nieuwsberichten

Nieuwsbericht

Actualisering na het rapport over de Veterans MC

De minister heeft ons op 21 maart 2018 geschreven dat hij onze aanbeveling heeft opgevolgd. Op basis van recente gegevens heeft hij een herbeoordeling gedaan van de situatie van de Veterans MC. Omdat de aanbeveling is opgevolgd, hebben wij het dossier…
Nieuwsbericht

Ombudsman onderzoekt re-integratie ziek defensiepersoneel

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de re-integratie van zieke medewerkers van Defensie. Zowel de Nationale ombudsman als de Veteranenombudsman ontvingen de afgelopen jaren tientallen klachten over het gebrek aan aandacht en begeleiding tijdens…
Nieuwsbericht

Veteranenombudsman gaat het land in

De Veteranenombudsman Reinier van Zutphen gaat met zijn medewerkers naar de veteranen toe. Het komende jaar maakt hij een ronde langs veteranen-ontmoetingscentra in het land. Vandaag sprak hij met zo'n 15 veteranen bij het ontmoetingscentrum 'de Veldpost'…

Meer nieuwsberichten

Nieuwsbericht

Veteranenombudsman bestaat 1 jaar

Sinds 28 juni vorig jaar, is de Nationale ombudsman ook Veteranenombudsman. De Veteranenombudsman is de enige onafhankelijke instantie die klachten behandelt…
Lees meer
Nieuwsbericht

Veteraan onnodig lang in onzekerheid

Het Ministerie van Defensie heeft traag gehandeld bij de noodkreten van een Bosniëveteraan om hulp voor zijn posttraumatische stress syndroom (ptss). Na zijn…
Lees meer

Columns

Column

Na 60 jaar eindelijk erkenning

Gerard* is een 78-jarige Nieuw-Guinea-veteraan. Het zit hem dwars dat hij en vijftig andere Nieuw-Guinea-veteranen geen pensioen ontvangen van Defensie. En dat terwijl ze soms wel zeven jaar gediend hebben bij de Koninklijke Marine! Gerard kwam bij de…
Column

Vandaag is het Veteranendag

Vandaag is het Veteranendag. Erkenning en waardering voor de veteranen staan centraal. Duizenden mannen én vrouwen die zijn uitgezonden voor militaire missies worden in het zonnetje gezet. Van de Tweede Wereldoorlog tot de huidige inzet in Afghanistan en…
Column

Verbinden. Daar draait het om.

Baukje* woont alleen en krijgt hulp bij haar huishouden en dagindeling. Ze is erg blij met deze zorg van haar gemeente. Dan besluit de gemeente haar minder uren hulp te geven. Ze vertelt: 'Door alle veranderingen in mijn zorg heb ik extra…
Column

Onze veteranen verdienen erkenning!

Veel veteranen gaan wel eens langs bij een veteraneninloophuis. Voor een kop koffie en een praatje, voor een gesprek met lotgenoten. Maar ook voor dagbesteding of hulpvragen. In Nederland zijn er 21 van die inloophuizen.
Column

Veteranenombudsman als breekijzer

Korporaal Pieter Slager is in 1951 op VN-missie in Korea. Pieter maakt meerdere gevechten aan de frontlinie mee. Dan is er opnieuw een vuurgevecht. Als dat maar goed gaat…
Column

Neem klachten van veteranen serieus!

Mevrouw Gerritsen* is weduwe van een verzetsmilitair. Haar overleden man Harrie* vocht in de Tweede Wereldoorlog. Als er iets verandert in het pensioen voor nabestaanden van verzetsmilitairen, schrijft ze namens meerdere lotgenoten een brief aan Defensie.…
Column

Indië-veteraan raakt tussen wal en schip

Vandaag vindt bij het Nationale Indië-Monument in Roermond de jaarlijkse herdenking plaats van de Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in Nederlands Indië en Nieuw Guinea zijn gesneuveld. In deze gebieden zijn ruim 180.000 Nederlandse militairen…

Meer columns

Column

Strak in het pak

Sinds jongs af aan is het al de droom van Geert Jansen* om bij het Korps Mariniers te gaan. Hij is dan ook erg blij als dat lukt. Na zijn opleiding wordt hij in…
Lees meer
Column

Het is Veteranendag

Een dag waarop we onze meer dan 117.000 veteranen danken voor hun inzet voor ons land. Ik doe dit in mijn rol als Veteranenombudsman tijdens het defilé op het…
Lees meer
Column

Na 15 jaar m'n medailles terug

Kees Plugge* was korporaal 1 bij de Koninklijke Landmacht. In 2001 wordt hij enkele maanden uitgezonden naar Bosnië. Helaas moet hij door ziekte eerder terug…
Lees meer
Column

Veteranen wachten op Defensie

Mevrouw Van Dooren* is de weduwe van een verzetsmilitair. Zij ontvangt hierdoor een nabestaandenpensioen van het Ministerie van Defensie. Begin 2014 schrijft ze…
Lees meer
Column

Bermbom

De drie Nederlandse militairen, Michael*, Charif* en Wouter* zijn uitgezonden naar Afghanistan. In de Afghaanse provincie Uruzgan rijden ze in december 2009 met…
Lees meer
Column

Noodkreet van een veteraan

Mark* en Cees* zijn partners. Mark is een veteraan met een post traumatische stressstoornis (PTSS). Zijn partner Cees is ernstig ziek en heeft dure medicatie…
Lees meer
Column

Erkenning voor veteranen

Vandaag is het veteranendag. Oude en jonge medewerkers van defensie worden bedankt voor hun inzet voor het land. Er is bijvoorbeeld een defilé en een feest op…
Lees meer

Veelgestelde vragen

Vraag

Is de Veteranenombudsman er ook voor klachten over niet-overheid?

Ja. De Veteranenombudsman behandelt ook klachten die gaan over organisaties die geen overheid zijn. De Nationale ombudsman is ook Veteranenombudsman. De Nationale ombudsman behandelt alleen klachten over de overheid. Maar de Veteranenombudsman behandelt klachten over alle organisaties die een taak uitvoeren voor veteranen. Ook als het geen overheidsorganisaties zijn.

Meer veelgestelde vragen

Informatie speciaal voor