Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

97 resultaten gevonden

 1. Rapport 27 maart 2015

  2015/059 Zorginstituut Nederland blijft te lang onduidelijk over betaling zorgverzekeringspremie

  Een vrouw moet totdat zij haar betalingsachterstand in de zorgverzekeringspremie heeft ingelopen aan het Zorginstituut Nederland een verhoogde premie betalen. Dit lukt niet meer als het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) beslag legt op haar zorgtoeslag. Want ze heeft de verhoogde premie niet betaald, stelt het CJIB. Maar ze heeft wel betaald, aan het Zorginstituut. Bovendien te veel, stelt ze. Pas na tussenkomst van de Nationale ombudsman kan het Zorginstituut een compleet en duidelijk betalingsoverzicht geven, waaruit inderdaad blijkt dat de vrouw te veel premie heeft betaald. Ze krijgt deze te laat terug, vindt de ombudsman. Het Zorginstituut gaat werken aan meer duidelijkheid van financiële overzichten voor burgers.
  Lees meer
 2. Rapport 12 december 2016

  2016/114 Raad voor Rechtsbijstand onduidelijk over toevoeging bij huisverboden

  Advocaat van een man aan wie een huisverbod is opgelegd, klaagt over de onduidelijke informatie van de Raad voor Rechtsbijstand over de toevoeging. De gemeente, de rechtbank en de Raad voor Rechtsbijstand verwijzen allemaal naar elkaar door. Het is niet duidelijk of iemand die een huisverbod heeft gekregen en een verzoek wil doen voor een voorlopige voorziening, recht heeft op gratis bijstand van een advocaat. De ombudsman doet de raad voor Rechtsbijstand de aanbeveling duidelijkere afspraken te maken met gemeenten en rechtbanken en betere informatie te geven.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 18 juli 2018

  1 jaar later: wat is er veranderd voor 'Vrouwen in de knel'?

  In juli 2017 publiceerde de Nationale ombudsman zijn onderzoek 'Vrouwen in de knel' naar de knelpunten, die vrouwen in de vrouwenopvang ervaren. Zo constateerde de ombudsman dat het regelen van een eigen inkomen voor de vrouwen complex is, hun schulden…
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 13 juli 2018

  Nationale ombudsman en Kinderombudsman: leren van versterkingsoperatie Groningen

  Er zijn in het belang van de Groningers inmiddels een aantal stappen in de goede richting gezet: de gaswinning wordt versneld verlaagd en er is een schadeprotocol voor nieuwe schades. Tegelijkertijd blijkt uit verkennend onderzoek van de Nationale…
  Lees meer
 5. Rapport 20 januari 2016

  2016/005 Dienst Terugkeer en vertrek onduidelijk over omstandigheden en voorwaarden waaronder asielzoeker mogelijk wordt uitgezet

  Een uitgeprocedeerde asielzoekster met een slechte gezondheid krijgt onvoldoende informatie van de Dienst Terugkeer en Vertrek over de medische overdracht bij een eventuele uitzetting. Deze informatie is belangrijk om een medische noodsituatie te voorkomen. De Nationale ombudsman vindt dat de DT&V de verzoekster beter had moeten informeren en beveelt aan in dit soort situaties de betreffende stukken waaruit blijkt dat aan alle medische reisvoorwaarden voor uitzetting is voldaan direct aan de betrokken vreemdeling te sturen.
  Lees meer
 6. Rapport 30 december 2015

  2015/186 Politie Midden-Nederland blijft onduidelijk over niet opnemen van aangifte en wegsturen van verzoekers

  Verzoekers leggen een verklaring af in een onderzoek van de sociale recherche over een buurman. De buurman raakt hiervan op de hoogte. Hij stuurt verzoekers dreigende sms-berichten. Na melding bij de politie worden ze klemgereden en bedreigd. Na meerdere pogingen om hiervan aangifte te doen wordt verzoeker weggestuurd bij het politiebureau. Vervolgens worden twee auto's in brand gestoken en vernielingen gepleegd aan de woning. De Nationale ombudsman vindt dat de wijkagent niet juist heeft gehandeld door de buurman niet zelf aan te spreken. Zo had hij een zorgvuldigere inschatting van de situatie kunnen maken. Verder heeft de politie zich onvoldoende ingespannen om te achterhalen welke politiemedewerkers verzoeker hebben weggestuurd van het politiebureau. De klachten zijn gegrond.
  Lees meer
 7. Rapport 13 juli 2015

  2015/111 Onduidelijk brief van het OM

  Vrouw krijgt van de politie twee dagvaardingen voor belaging. Later trekt het OM één van beide dagvaardingen in en stuurt haar daar een brief over. De vrouw gaat er per abuis vanuit dat beide dagvaardingen zijn ingetrokken en gaat dus niet naar de zitting van de politierechter. De politierechter veroordeelt haar en drie weken later krijgt zij het vonnis. Het is dan te laat om hoger beroep in te stellen. De Nationale ombudsman vindt dat de intrekkingsbrief onduidelijk en verwarrend was. Het baart de Nationale ombudsman zorgen dat door het geautomatiseerde systeem van het OM er geen mogelijkheid is voor handmatige aanvullingen in brieven. De ombudsman verwijst in dit verband ook naar rapport 2015/110 en kondigt aan ambtshalve hier een breder onderzoek naar te doen.
  Lees meer
 8. Rapport 19 juni 2018

  2018/044 Gemeente Emmen handelt onvoldoende pro-actief na herhaaldelijke meldingen overlast

  Een vrouw heeft al jaren overlast van de hondenopvang die door haar buurvrouw wordt gerund. Ze vraagt de gemeente herhaaldelijk om hulp maar krijgt geen eenduidig antwoord. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de vrouw niet voldoende heeft meegenomen in het proces en haar onvoldoende heeft geïnformeerd over ondernomen acties, verrichte controles en de (on)mogelijkheden van de gemeente. Daardoor bleef het voor de vrouw onduidelijk wat zij al dan niet van de gemeente kon verwachten.
  Lees meer
 9. Rapport 18 december 2014

  2014/215 Onduidelijk of Dienst Terugkeer en Vertrek man heeft toegezegd dat hij niet zou worden opgepakt

  De partner van een vrouw heeft een aanvraag ingediend voor een verblijfsvergunning, die is afgewezen. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) laat de vrouw weten dat haar partner illegaal in Nederland verblijft en ze hebben nog diverse keren contact. Daarna houdt de vreemdelingenpolitie Rotterdam de partner van de vrouw staande en wordt de partner Nederland uitgezet. De vrouw klaagt hierover, omdat met de Dienst Terugkeer en Vertrek afspraken zouden zijn gemaakt over het uitblijven van inbewaringstelling. De Nationale ombudsman concludeert dat de verklaringen hierover van de vrouw en DT&V tegenover elkaar staan. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten om meer waarde te hechten aan een van de twee lezingen en zo een oordeel te kunnen geven.
  Lees meer
 10. Rapport 15 september 2014

  2014/114: IND was te onduidelijk over consequenties verblijfsgat

  Man die werkt bij Maastricht University wil na vijf jaar verblijf in Nederland bij de gemeente naturalisatie aanvragen. Hij komt er dan achter dat er eerder een verblijfsgat is ontstaan. Als gevolg van een kennelijke verschrijving in het aanvraagformulier was de nieuwe verblijfsvergunning later ingegaan; daardoor sloten twee opvolgende verblijfsvergunningen niet op elkaar aan en was er geen sprake van vijf jaar onafgebroken legaal verblijf. Hij hoort dit te laat doordat alle communicatie via zijn werkgever verloopt. Daardoor is ook de termijn om bezwaar te maken al verstreken. De man wendt zich tot de Nationale ombudsman, die een onderzoek start. Al snel laat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie weten het verblijfsgat de man niet meer tegen te werpen. De ombudsman beveelt de staatssecretaris aan de voorlichting over de consequenties van een verblijfsgat te verbeteren.
  Lees meer