Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

19 resultaten gevonden

 1. Rapport 14 november 2018

  2018/084 Gemeente Heerlen neemt geen actie naar aanleiding van een klacht van een man werkzaam in de sociale werkvoorziening

  Een man werkt bij een leer-werkbedrijf dat volgens hem de CAO niet naleeft. Hij kaart dit aan bij zijn formele werkgever, een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Heerlen. Hij voelt zich daar niet serieus genomen en stapt naar de gemeente. Als hij zich daar ook niet serieus genomen voelt, dient hij een klacht in bij de Nationale ombudsman. Hij laat weten dat hij de klachtenprocedure van de gemeente niet duidelijk vindt. De ombudsman vindt dat de gemeente inderdaad in strijd heeft gehandeld met het vereiste van maatwerk en luisteren naar de burger.
  Lees meer
 2. Rapport 20 april 2016

  2016/038 Gemeente Heerlen wijst verantwoordelijkheid juiste adressering van de hand

  Een man levert persoonlijk enkele documenten af aan de balie van de gemeente Heerlen. Ook al zijn ze voorzien van de naam van de bijstandsconsulente komen ze op de verkeerde afdeling terecht. De gemeente vindt dat de man zelf verantwoordelijk is voor de juiste adressering. De Nationale ombudsman is van mening dat de overheid zich dienstverlenend moet opstellen en geeft de gemeente in overweging de huidige procedure voor het innemen van stukken aan de balie te verbeteren.
  Lees meer
 3. Rapport 31 augustus 2016

  2016/080 Gemeente Heerlen neemt geen maatregelen bij trillinghinder van verkeersdrempel

  Een man heeft, samen met medebewoners uit zijn straat, al jaren overlast van zwaar verkeer in de straat. Een verkeersdrempel zorgt voor trilling- en geluidshinder. Uit onderzoek van de rechtsbijstandsverzekeraar blijkt dat de kans op schade klein is. Daarom is de gemeente niet van plan om de situatie aan te passen. De man klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. De ombudsman komt na eigen onderzoek tot de conclusie dat er trillingen voelbaar zijn maar dat er volgens de richtlijnen geen reden is om de situatie te wijzigen.
  Lees meer
 4. Rapport 4 maart 2015

  2015/044 Gemeente Heerlen had zich tijdens klachtbehandeling over verbale bedreiging onpartijdig moeten opstellen

  Een medewerker van de gemeente Heerlen waarschuwt na een telefoongesprek met een man twee artsen over bedreigingen die de man naar hen zou hebben geuit. De man ontkent de bedreigingen. De ombudsman kan hierover niet oordelen. Maar uitgaande van de juistheid van de verklaring van de medewerker vindt de Nationale ombudsman het redelijk dat de artsen zijn gewaarschuwd gelet op het belang van hun veiligheid. Wel was het beter geweest de afweging dit te doen niet bij de betrokken medewerker te laten. Ook had de gemeente zich gezien de tegenstrijdige lezingen uit het oogpunt van onpartijdigheid van een oordeel moeten onthouden over de klacht over de betrokken medewerker.
  Lees meer
 5. Rapport 13 mei 2014

  2014/040: Gemeente Heerlen weigert terecht naturalisatieverzoek in behandeling te nemen

  Man dient eind november bij de gemeente Heerlen een naturalisatieverzoek in voor zichzelf en zijn gezin. Hij vraagt de gemeente of ze dit voor de achttiende verjaardag (op 31 december) van zijn dochter wil afronden. Dan kan haar verzoek namelijk nog worden meegenomen in het gezinsverzoek en de legeskosten zijn dan veel lager. De baliemedewerkster weigert het verzoek in behandeling te nemen omdat het de IND nooit zal lukken het verzoek voor de verjaardag af te wikkelen. De datum van het Koninklijk Besluit is bepalend voor de legeskosten. De Nationale ombudsman vindt dat het redelijk is dat de gemeente dit heeft geweigerd omdat, ondanks de voorrang die de IND aan aanvragen van 17-jarigen geeft, het onmogelijk is het verzoek binnen vijf weken (inclusief feestdagen) af te ronden.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 7 juli 2017

  Ombudsman onderzoekt buitensluiten van schuldhulpverlening

  De Nationale ombudsman start een vervolgonderzoek naar de schuldhulpverlening in tien gemeenten. Zo krijgt de ombudsman signalen dat groepen mensen 'categoriaal' worden uitgesloten, bijvoorbeeld omdat zij een koophuis hebben, ZZP-er zijn of in een…
  Lees meer
 7. Instantie 25 juli 2014

  Gemeente Heerlen

 8. Rapport 17 december 2018

  2018/093 Gemeente Landgraaf legt herindelingsontwerp niet ter inzage voor aan burgers

  De provincie Limburg neemt het voortouw bij de gemeentelijke herindeling, een samengaan van de gemeenten Landgraaf en Heerlen. Maar de gemeenteraad van Landgraaf is niet gediend van deze provinciale inmenging. In een bijzondere raadsvergadering neemt de raad een motie aan waarin het college van B&W wordt aangespoord om alle bestuurlijke en juridische middelen in te zetten om de regie te behouden. Het provinciebestuur stelt vervolgens het herindelingsontwerp vast. De betrokken gemeenten leggen daarna het herindelingsontwerp normaliter ter inzage. Het college van Landgraaf besluit dat niet te doen, omdat zo te voldoen aan de motie van de gemeenteraad. Vijf inwoners van de gemeente Landgraaf zijn het niet eens met deze actie. Mede namens hen dient een man een klacht in bij de ombudsman. Die vindt de klacht van de man gegrond. Door het niet ter inzage leggen van het ontwerp, zijn burgers de kans ontnomen om hun zienswijze te laten weten.
  Lees meer
 9. Rapport 1 oktober 2014

  2014/129 Staatssecretaris heeft genoeg gedaan om gevolgen van onterecht geweigerd verlof voor naturalisatieceremonie te herstellen

  Man zal tijdens een naturalisatieceremonie bij de gemeente Breda de Nederlandse nationaliteit krijgen. Hij krijgt tot tweemaal toe een uitnodiging van de gemeente voor een naturalisatieceremonie maar verschijnt daar niet omdat hij inmiddels gedetineerd is. Bij de derde uitnodiging vraagt zijn advocaat aan de gevangenis incidenteel verlof voor bijwoning van de ceremonie. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) staat dit niet toe omdat er geen noodzaak is. Doordat hij driemaal niet verschenen is bij de ceremonie vervalt het naturalisatiebesluit. De man stelt achteraf beroep in tegen de afwijzing van het verlof en krijgt daarin gelijk: de afwijzing is onvoldoende gemotiveerd. De advocaat verzoekt vervolgens de staatssecretaris de man alsnog in de gelegenheid te stellen te worden genaturaliseerd, maar krijgt geen reactie. De Nationale ombudsman is het eens met de klacht van de advocaat dat hij antwoord had moeten krijgen. Na tussenkomst van de ombudsman krijgt de advocaat wel een reactie van de IND. De IND bericht dat het naturalisatiebesluit van rechtswege is vervallen en dat hij een nieuw naturalisatieverzoek kan indienen. De IND wijst erop dat de man aan de burgemeester had kunnen vragen om een aan de omstandigheden aangepaste ceremonie maar dat niet heeft gedaan. Tijdens het onderzoek van de ombudsman bericht de staatssecretaris dat er geen reële kans is op inwilliging van een nieuw naturalisatieverzoek gelet op het feit dat de man inmiddels is veroordeeld. Wel biedt de staatssecretaris aan de leges voor het naturalisatieverzoek terug te betalen. De ombudsman vindt dat de staatssecretaris heeft getoond voldoende te hebben gekeken naar oplossingen voor het probleem van de naturalisatie. Daarbij tekent hij aan dat de man ook zelf het een en ander te verwijten valt.
  Lees meer
 10. Column 30 april 2016

  Retour afzender

  Evert Berghouwer* ontvangt een bijstandsuitkering van de gemeente Heerlen. Op verzoek van zijn bijstandsconsulente Elly* verzamelt hij een aantal documenten. Hij geeft deze persoonlijk af in het gemeentehuis. De baliemedewerker van de gemeente zet er…
  Lees meer