Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

34 resultaten gevonden

 1. Rapport 9 mei 2017

  2017/059 UWV verzuimt om na ontvangst aanvraag deskundigenoordeel contact op te nemen met aanvrager

  Een vrouw vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV maar klaagt over de informatieverstrekking. De uitkomst is gedeeld met haar werkgever en er is geen antwoord gegeven op haar vragen. De Nationale ombudsman vindt dat de vrouw via de informatie op het aanvraagformulier en de website had kunnen weten dat de uitkomst gedeeld wordt met werkgever en bedrijfsarts. De ombudsman vindt wel dat de arbeidsdeskundige contact met de vrouw had moeten opnemen om na te gaan waar het nu werkelijk om ging.
  Lees meer
 2. Rapport 23 april 2018

  2018/025 UWV pleegt onvoldoende hoor en wederhoor en betrekt ten onrechte geen verzekeringsarts bij deskundigenoordeel

  Als een werkgever en zijn werknemer het niet eens worden over de taken die de werknemer tijdens zijn re-integratie moet uitvoeren, schakelt de werknemer het UWV in voor een deskundigenoordeel. Het UWV concludeert dat de werkgever zijn re-integratieverplichting onvoldoende is nagekomen. De gemachtigde van de werkgever dient hierover een klacht in bij de Nationale ombudsman: er zou onvoldoende hoor en wederhoor hebben plaatsgevonden en het UWV zou ten onrechte geen verzekeringsarts bij de oordelen hebben betrokken. De Nationale ombudsman is het daarmee eens en acht de klacht gegrond.
  Lees meer
 3. Rapport 27 augustus 2018

  2018/063 UWV moet bij procedure deskundigenoordeel werknemer én werkgever volledig informeren

  Een vrouw valt uit van haar werk en klaagt erover dat het UWV onvoldoende zorgvuldig te werk is gegaan bij de behandeling van een aanvraag om een deskundigenoordeel door haar werkgever. Ze is niet voorbereid op een gesprek met de arbeidsdeskundige omdat ze niet op de hoogte is van de aanvraag en de stukken waarmee haar werkgever de aanvraag onderbouwt. Ook krijgt ze niet de mogelijkheid om zelf relevante stukken aan te leveren. De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond. Hij doet het UWV de aanbeveling om voortaan ook de werkgever of werknemer die niet de aanvrager van een deskundigenoordeel is een afschrift te sturen van de aanvraag en de bijlagen.
  Lees meer
 4. Rapport 6 november 2017

  2017/120 UWV voert deskundigenoordeel op juiste wijze uit en behandelt klacht zorgvuldig

  De werkgever van een vrouw wil weten of zij na een periode van ziekte weer kan werken. Hij vraagt bij het UWV een deskundigenoordeel aan. In tegenstelling tot de bedrijfsarts oordeelt de verzekeringsarts dat zij werk kan doen dat past bij haar beperkingen. De vrouw is het oneens met de wijze waarop het UWV het oordeel heeft uitgevoerd en haar klacht heeft behandeld. De ombudsman vindt dat het UWV het deskundigenoordeel op de juiste wijze heeft uitgevoerd en ook in de klachtbehandeling de nodige stappen heeft doorlopen.
  Lees meer
 5. Rapport 23 juli 2018

  2018/058 UWV moet afspraken over wijziging van oorspronkelijke vraagstelling van het deskundigenoordeel schriftelijk bevestigen

  Een vrouw die door een ernstig ongeluk arbeidsongeschikt is geworden, klaagt erover dat het UWV de vraagstelling van het deskundigenoordeel zonder overleg heeft aangepast en haar klacht hierover onzorgvuldig heeft behandeld. Het UWV is op één klachtonderdeel ingegaan, terwijl zij over meerdere aspecten had geklaagd. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV inderdaad onvoldoende open en duidelijk met verzoekster heeft gecommuniceerd en niet zorgvuldig is geweest in de klachtbehandeling. Hij acht daarom beide klachten gegrond en doet het UWV de aanbeveling om afspraken over wijziging van de oorspronkelijke vraagstelling van het deskundigenoordeel schriftelijk te bevestigen.
  Lees meer
 6. Rapport 4 juni 2015

  2015/091 UWV geeft deskundigenoordeel in re-integratiezaak over werkgever zonder hoor en wederhoor

  Een zieke werkneemster wil weten of haar werkgever voldoende doet om haar weer aan het werk te helpen. Ze vraagt het UWV om een deskundigenoordeel. Het UWV belt de contactpersoon bij haar werkgever op een ongelukkig moment. Er ontstaat een misverstand over wie wie zal terugbellen. Er volgt geen telefoongesprek meer. Het UWV komt vervolgens met het oordeel dat de werkgever onvoldoende doet. De werkgever klaagt hierover en ook over de manier waarop het UWV die klacht vervolgens behandelt. De ombudsman oordeelt dat het UWV onvoldoende hoor en wederhoor heeft toegepast en daarom schiet ook de motivering van het oordeel te kort.
  Lees meer
 7. Rapport 6 april 2017

  2017/048 UWV vraagt bij deskundigenoordeel ondanks uitdrukkelijk verzoek geen informatie op bij behandelaar

  Een vrouw vraagt bij het UWV een onafhankelijk deskundigenoordeel aan over haar re-integratie. Ze klaagt erover dat de verzekeringsarts, ondanks haar verzoek, geen informatie bij haar behandelaar heeft opgevraagd. Ook klaagt ze erover dat de arbeidsdeskundige vindt dat de re-integratie inspanningen van haar werkgever voldoende zijn. De ombudsman vindt dat de verzekeringsarts had moet melden dat er contact met de bedrijfsarts is geweest en welke informatie hij bij zijn beoordeling heeft gebruikt.
  Lees meer
 8. Rapport 24 maart 2014

  2014/021: Tijdelijke werknemer met rugproblemen klaagt over deskundigenoordeel UWV

  Man krijgt tijdens een tijdelijk contract last van zijn rug en meldt zich ziek. De bedrijfsarts stelt dat hij voor 50% weer kan werken, de man betwist dat en vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV Amsterdam. De verzekeringsarts onderzoekt hem en concludeert dat hij rugsparende werkzaamheden kan verrichten omdat er hulpmiddelen op de werkvloer zijn. De man heeft de indruk dat het onderzoek maar vier minuten heeft geduurd. Als zijn advocaat daarover klaagt neemt de verzekeringsarts contact met haar op en legt alles nog eens fijntjes uit. Een goede reactie op de klacht komt er niet. De Nationale ombudsman oordeelt dat het UWV de klacht niet zorgvuldig heeft behandeld. Wel vindt hij dat het deskundigenoordeel goed tot stand is gekomen. Uit de aantekeningen van de verzekeringsarts blijkt dat er een gedegen lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en een aantal zaken met de man zijn doorgesproken. Dat heeft langer dan vier minuten geduurd, maar blijkbaar heeft de man zich onvoldoende gehoord gevoeld. Dat leidde tot de klacht.
  Lees meer
 9. Rapport 3 oktober 2014

  2014/130 UWV had bij deskundigenoordeel de werkneemster kunnen uitnodigen voor gesprek met verzekeringsarts

  Ruim een jaar nadat medewerkster bij overheidsinstantie op haar werk is uitgevallen vanwege klachten veroorzaakt door elektromagnetische straling op de werkplek stelt de bedrijfsarts dat zij vanuit huis kan re-integreren. Haar werkgever vraagt dan aan het UWV of hij voldoende doet aan re-integratie van verzoekster en of zij vanaf kantoor kan re-integreren. De arbeidsdeskundige van het UWV consulteert de verzekeringsarts. Die stelt na overleg met de bedrijfsarts dat verzoekster meer kan dan vier uur vanuit huis re-integreren en dat de bedrijfsarts de belastbaarheid beter in kaart moet brengen. De werkgever heeft te weinig gedaan aan de re-integratie. De vrouw klaagt dat de verzekeringsarts haar niet heeft gesproken en dat haar informatie over ziekteverloop en contacten met de bedrijfsarts niet in de klachtafhandeling is meegewogen. Het UWV doet haar klacht af als niet medisch objectiveerbaar. Het UWV zegt de ingebrachte stukken bestudeerd te hebben en gehandeld te hebben volgens de geldende protocollen. De vrouw benadert de Nationale ombudsman. Die is het met haar eens; het UWV heeft onvoldoende gemotiveerd gereageerd en had haar kunnen uitnodigen voor een toelichtend gesprek met de verzekeringsarts en/of de arbeidsdeskundige.
  Lees meer
 10. Rapport 18 april 2017

  2017/052 UWV moet informatie van bedrijfsarts delen met aanvrager van deskundigenoordeel

  Een man klaagt over de manier waarop het UWV zijn aanvraag van een deskundigenoordeel heeft behandeld. Hij vindt dat hij ten onrechte niet in de gelegenheid is gesteld om te reageren op de door de bedrijfsarts aan het UWV verstrekte informatie. Ook klaagt hij over de onbegrijpelijke motivering in de klachtafhandeling. De Nationale ombudsman vindt dat de verzekeringsarts de later ontvangen informatie van de bedrijfsarts nog aan de man had moeten voorleggen. De klacht over de klachtafhandeling is ook gegrond.
  Lees meer