Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

28 resultaten gevonden

 1. Rapport 7 juni 2018

  2018/040 IND levert maatwerk bij spoedeisend geval zonder aanvrager daarover te informeren

  Vrouw vraagt een verblijfsvergunning aan. De IND beslist binnen zes maanden over zo'n aanvraag. De vrouw informeert tot tweemaal toe bij de IND naar de voortgang, want ze wil naar Marokko. Omdat de IND nog geen beslissing heeft genomen, koopt zij een terugkeervisum. Naderhand blijkt dat de IND twee dagen voor haar vertrek een beslissing heeft genomen. Uit onderzoek van de ombudsman blijkt dat de IND maatwerk heeft willen leveren om haar aanvraag te versnellen, maar haar daar niet over heeft geïnformeerd.
  Lees meer
 2. Rapport 14 juli 2011

  2011/212: Eigen onderzoek naar verlenging beslistermijn bezwaarschriften door gemeenteraad Hillegom

  De gemeenteraad van Hillegom heeft in februari 2010 besloten om de beslistermijn van alle bezwaarschriften standaard te verlengen met zes weken. Het argument is dat de standaardtermijn in de praktijk te kort is. In het voorstel van het college staat dat de Nationale ombudsman akkoord is. Dit is voor de ombudsman aanleiding om vragen te stellen aan het college. Uit het antwoord blijkt niet dat er bijzondere omstandigheden zijn die verlenging zouden rechtvaardigen. Daarom stelt de ombudsman op eigen initiatief een onderzoek in. Hij vindt de voorgenomen handelwijze van de gemeente in strijd met het vereiste van voortvarendheid. Hij neemt er met instemming kennis van dat het besluit om standaard de beslistermijn te verlengen inmiddels weer is ingetrokken.
  Lees meer
 3. Rapport 31 januari 2011

  2011/030: IND overschrijd beslistermijn bezwaarschrift

  De IND schortte in een verblijfsprocedure de behandeling van een bezwaarschrift op. In het bezwaarschrift waren medische redenen aangevoerd. Om die reden had de IND het Bureau Medische Advisering (BMA) om een nieuw medisch advies gevraagd.

  Lees meer
 4. Rapport 8 juli 2011

  2011/208: Man klaagt over beslistermijn college van B&W op bezwaarschrift

  Een meneer heeft bij de gemeente Losser een aanvraag ingediend voor uitbreiding van huishoudelijke hulp. De gemeente wijst dit af. De man maakt hiertegen bezwaar. Hij hoort vervolgens niets, ondanks rappels en een klacht. Pas na tussenkomst van de Nationale ombudsman komt de gemeente in actie. Dat de beslissing bijna een jaar later is genomen is een forse overschrijding. Het is dan ook terecht dat de gemeente de man excuses heeft aangeboden.
  Lees meer
 5. Rapport 18 augustus 2011

  2011/248: Vrouw klaagt dat minister van Defensie beslistermijn bezwaarschrift standaard verdaagt

  De minister van Defensie verdaagt sinds april 2007 standaard de termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar vanwege capaciteitsproblemen. In het recente rapport 2011/086 stelde de Nationale ombudsman dat termijnen in het bestuursrecht doorgaans fatale termijnen zijn voor de burger. Om geloofwaardig te zijn dient de overheid zich dan eveneens aan de wettelijke termijnen te houden. Hij is van oordeel dat het argument van de minister om uit het oogpunt van verwachtingenmanagement de termijn gelijk in het begin te verdagen geen hout snijdt. Hij doet de aanbeveling om te stoppen met het standaard verdagen en, conform de Bezwarenwijzer, te zoeken naar informele bezwaarschriftenafhandeling.
  Lees meer
 6. Rapport 21 november 2011

  2011/341: Vakbond klaagt over ongegrond verklaren klacht over beslistermijn Defensie op bezwaarschrift

  Het betreft een klacht van een vakbond die militairen onder andere bijstaat in bestuursrechtelijke procedures tegen het Ministerie van Defensie. De vakbond is het er niet mee eens dat het ministerie bij zaken van militairen, die vanwege hun werk in het buitenland zijn, standaard vasthoudt aan de beslistermijn van zes maanden op een bezwaarschrift. Deze maximumtermijn staat in de Militaire Ambtenarenwet 1931. De achtergrond van die termijn is dat het horen van iemand die in het buitenland verblijft niet altijd binnen de termijnen van de Algemene bestuursrecht lukt. Na onderzoek stelt de ombudsman vast dat bijna driekwart van de zaken wordt afgehandeld met een gemiddelde duur van ruim vier maanden en dat het ministerie ernaar streeft om binnen de zes maanden te blijven. Het valt de ombudsman wel op dat in slechts 13% van de zaken de bezwaarmaker daadwerkelijk in persoon is gehoord. Dat betekent dat het ministerie sneller kan werken. De ombudsman beveelt de minister aan om, als er niets bijzonders aan de hand is, binnen zes weken een beslissing op een bezwaarschrift te nemen.
  Lees meer
 7. Rapport 8 mei 2013

  2013/048: Man klaagt dat gemeente beslistermijn van ingediend bezwaarschrift direct heeft verdaagd

  Inwoonster van de gemeente Haarlem heeft een bezwaarschrift ingediend. De gemeente heeft meteen na de ontvangst aangekondigd dat de behandeltermijn wordt uitgesteld (verdaagd). De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente geen bijzondere omstandigheden heeft aangevoerd die de standaard verdaging met zes weken rechtvaardigen. Er is geen sprake van een tijdelijke maatregel om achterstanden in te lopen. Omdat de gemeente kennelijk te weinig middelen heeft om de bezwaarschriften tijdig af te handelen beveelt hij aan de behandeling van bezwaarschriften anders aan te pakken volgens de werkwijze van 'Prettig contact met de overheid'.
  Lees meer
 8. Rapport 20 november 2014

  2014/163 College van burgemeesters en wethouders Helmond had klacht op tijd moeten afhandelen en hierover moeten informeren

  Verzoekers klagen erover dat het college van burgemeester en wethouders van Helmond pas na het verlopen van de wettelijke beslistermijn over hun klacht heeft beslist. Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat het college het formele traject heeft gevolgd nadat een informele klachtafhandeling niet was gelukt. Een informele afhandeling van klachten heeft veruit de voorkeur, maar dit had er niet toe mogen leiden dat de wettelijke beslistermijn is overschreden. Ook had het college verzoekers uit eigen beweging moeten informeren over het verdere verloop van de klachtbehandeling.
  Lees meer
 9. Rapport 7 september 2015

  2015/133 Toeslagen komt te laat in actie om huurster uit de problemen te helpen

  Belastingdienst Toeslagen zet in 2014 toeslagen van huurster stop omdat haar kamerbewoner (onderhuurder) als medebewoner wordt gezien. De vrouw heeft daardoor onvoldoende geld om de huur te kunnen betalen. De Belastingdienst heeft eind 2013 beslist dat de toeslag van 2011 moet worden terugbetaald. De vrouw gaat in bezwaar en Toeslagen erkent dat de onderhuurder niet als medebewoner moet worden aangemerkt. Kort daarna krijgt ze de definitieve beslissingen over de jaren 2012 en 2013. Ook die toeslagen worden teruggevorderd op basis van een medebewoner. De vrouw belt daarover en krijgt te horen dat ze weer bezwaar moet maken. Ze probeert door telefonisch contact en tijdens de bezwaarprocedure door te dringen tot Toeslagen om de foute gegevens ongedaan te maken. Pas na het onderzoek van de Nationale ombudsman is Toeslagen in actie gekomen om een oplossing te vinden.
  Lees meer
 10. Rapport 4 juni 2015

  2015/091 UWV geeft deskundigenoordeel in re-integratiezaak over werkgever zonder hoor en wederhoor

  Een zieke werkneemster wil weten of haar werkgever voldoende doet om haar weer aan het werk te helpen. Ze vraagt het UWV om een deskundigenoordeel. Het UWV belt de contactpersoon bij haar werkgever op een ongelukkig moment. Er ontstaat een misverstand over wie wie zal terugbellen. Er volgt geen telefoongesprek meer. Het UWV komt vervolgens met het oordeel dat de werkgever onvoldoende doet. De werkgever klaagt hierover en ook over de manier waarop het UWV die klacht vervolgens behandelt. De ombudsman oordeelt dat het UWV onvoldoende hoor en wederhoor heeft toegepast en daarom schiet ook de motivering van het oordeel te kort.
  Lees meer