Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

157 resultaten gevonden

 1. Rapport 5 november 2018

  2018/081 IND mag vreemdeling intrekkingsformulier niet laten ondertekenen als advocaat niet aanwezig is

  Vrouw komt zonder haar advocaat aan het loket van de IND voor een aanvraag verblijfsvergunning. De IND stelt voor haar aanvraag in te trekken en de vrouw ondertekent die. De ombudsman vindt het niet behoorlijk dat de IND een vreemdeling het intrekkingsformulier laat ondertekenen als de IND weet dat een aanvrager wordt bijgestaan door een advocaat. De ombudsman heeft er kennis van genomen dat de IND de intrekking als nietig beschouwt en zal haar via haar advocaat een nieuwe uitnodiging voor een loketbezoek sturen.
  Lees meer
 2. Rapport 24 mei 2013

  2013/057: Advocaat klaagt dat College B&W vraagt om machtigingen voor indienen bezwaarschrift

  Advocaat maakt namens 56 cliënten bezwaar tegen het raadsbesluit van de gemeente Halderberge over de openstelling van winkels op zondagen. De gemeente vraagt hem om machtigingen van de cliënten te overleggen omdat vijf van hen hebben aangegeven geen bezwaar te willen maken. Als de advocaat dat weigert benadert de gemeente de bezwaarmakers rechtstreeks met de vraag of zij de advocaat hebben gemachtigd. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente daar buiten had moeten blijven omdat dit om de relatie tussen de advocaat en zijn cliënten gaat.
  Lees meer
 3. Rapport 26 november 2014

  2014/175 Functioneel Parket Zwolle laat advocaat ten onrechte extra werk doen om geld cliënt terug te krijgen

  Een advocaat verzoekt het Functioneel Parket, locatie Zwolle (hierna: FP Zwolle) om zijn vrijgesproken cliënt een in beslag genomen geldbedrag van € 3.900 terug te geven. Het FP Zwolle wil dit doen, maar daarna kost het de advocaat onevenredige inspanningen voordat het FP Zwolle deze afspraak nakomt. De advocaat wil voor deze extra geïnvesteerde uren een vergoeding krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen stelt het FP Zwolle voorwaarden op. De advocaat wendt zich dan tot de Nationale ombudsman. Die stelt vast dat de verrichte extra inspanningen van de advocaat buiten de gratis nazorg voor zijn cliënt vallen. Ook heeft het FP Zwolle onredelijke voorwaarden voor betaling van de extra uren gesteld. De ombudsman beveelt de minister van Veiligheid en Justitie aan om met de advocaat te overleggen over een gepaste compensatie.
  Lees meer
 4. Rapport 28 juni 2011

  2011/194: Verdachten klagen dat politie vraagt naar inhoud gesprek met advocaat

  Politie Drenthe vraagt tijdens verhoren aan verdachte vrouw en minderjarige jongen onafhankelijk van elkaar hoe zij het contact met hun advocaat hebben ervaren en wat de advocaat hen heeft geadviseerd. Zowel het College van procureurs-generaal als de korpsbeheerder vindt de klacht gegrond. De ombudsman onderzocht de klachten vanwege het principiële karakter ervan. De Nationale ombudsman is dat met hen eens. Dergelijke vragen mogen, ongeacht de intentie, nooit aan verdachten worden gesteld omdat het recht op vertrouwelijkheid van gesprekken tussen een advocaat en zijn cliënt van essentieel belang is voor de procedurele kansen van de verdachte. De ombudsman heeft er kennis van genomen dat de korpsleiding via het intranet de medewerkers erop heeft gewezen dat dit niet mag.
  Lees meer
 5. Rapport 22 december 2014

  2014/217 IND heeft advocaat voldoende kans gegeven welbevinden asielzoeker te toetsen tijdens verhoor

  Een vijftienjarige jongen uit Mongolië wil voor asiel in Nederland in aanmerking komen. De kwetsbare jongen is mogelijk slachtoffer van mensenhandel. De IND schakelt bij de verhoren steeds een tolk in omdat de jongen geen Nederlands en Engels spreekt. Tijdens een van de verhoren maakt de advocaat zich zorgen over het welbevinden van de jongen. Maar de advocaat mag geen gebruik maken van de tolk om de jongen in de pauze in vertrouwen te spreken. De advocaat dient hier een klacht over in, maar de IND is het niet met hem eens. De Nationale ombudsman oordeelt dan dat de IND steeds voldoende aandacht heeft gehad voor het welbevinden van de jongen en de advocaat de ruimte gegeven er vragen over te stellen tijdens het gehoor. De ombudsman vindt het niet onredelijk dat de IND niet toestond dat de advocaat in strijd met de huisregels de tolk in de tolkenkamer benaderde en daarmee diens pauze verstoorde.
  Lees meer
 6. Rapport 19 december 2011

  2011/361: Schadebemiddelaar OM neemt direct contact op met vader minderjarige cliënt ipv advocaat

  Dit is een rapport van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman gezamenlijk. Schadebemiddelaarster van het Openbaar Ministerie in Middelburg belt advocaat van minderjarige jongen om te vragen of de schade aan het slachtoffer vergoed kan worden. De advocaat kan daar nog geen antwoord op geven omdat hij de jongen nog niet heeft gesproken en de bemiddelaarster belt vervolgens met de vader van de jongen. Die voelt zich onder druk gezet en stemt toe. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zijn van oordeel dat het buiten de advocaat contact opnemen met de vader in strijd is met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ze hebben er met instemming van kennisgenomen dat de minister het schadebemiddelingstraject in jeugdzaken opnieuw tegen het licht heeft gehouden
  Lees meer
 7. Rapport 21 mei 2014

  2014/047: : IND schendt bijzondere zorgplicht voor suïcidale vreemdeling door hem contact met advocaat te onthouden

  Homoseksuele Marokkaanse man vraagt asiel aan in Nederland omdat vanwege zijn seksuele geaardheid de toestand in Marokko voor hem niet langer houdbaar is. Medifirst constateerde dat het risico bestond de man zich iets zou aandoen bij een afwijzende beslissing, hetgeen ook gebeurde. Hij kreeg vrijdagmiddag om 18.00 de beschikking en kon het hele weekend geen contact krijgen met zijn advocaat. De Nationale ombudsman vindt dat de IND de vereiste van bijzondere zorg heeft geschonden door geen contact op te nemen met zijn advocaat, die bij vreemdelingen ook fungeert als vertrouwenspersoon. De ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat de IND inmiddels maatregelen heeft getroffen.
  Lees meer
 8. Rapport 23 januari 2012

  2012/007: Advocaat wordt verboden gegevensdragers mee te nemen in detentiecentrum

  Detentiecentrum in Rotterdam weigert advocaat zijn dictafoon en mobiele telefoon mee te laten nemen naar de spreekkamer voor het gesprek met zijn cliënt in vreemdelingendetentie. De Nationale ombudsman heeft er met instemming van kennis genomen dat de staatssecretaris van V&J zich wil heroriënteren op het toelatingsbeleid van gegevensdragers (laptop, telefoon en dictafoon) en wil bezien in hoeverre en in welke mate verschillen tussen inrichtingen door lokale omstandigheden worden gerechtvaardigd. Hij is echter van oordeel dat uit een oogpunt van fair play de staatssecretaris de vreemdelingenadvocaten op dezelfde wijze dient te faciliteren als de IND. Hij doet de aanbeveling dat op korte termijn te realiseren.
  Lees meer
 9. Rapport 8 april 2015

  2015/066 Minister van Defensie had advocaat moeten informeren dat klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld zou worden

  Een advocaat in militaire zaken, klaagt erover dat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) telecommunicatie tussen hem en een tweetal van zijn cliënten heeft getapt of opgenomen. De Nationale ombudsman oordeelt op basis van de verstrekte en geverifieerde informatie dat deze klacht feitelijke grondslag mist. Verder klaagt de advocaat erover dat de minister van Defensie zijn klacht over de MIVD niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft afgehandeld. De ombudsman constateert dat klachtafhandeling in totaal te lang heeft geduurd. Van de minister had mogen worden verwacht dat zij, toen bleek dat de afhandeling van de klacht niet binnen de na verdaging geldende termijn zou kunnen plaatsvinden, verzoeker uit eigen beweging en onder opgaaf van reden hiervan in kennis had gesteld. In zijn klachtbrief aan de minister heeft verzoeker de minister ook verzocht om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden de minister het tappen of opnemen van vertrouwelijke gesprekken toelaatbaar acht. De minister deed verzoeker de toezegging om deze vraag in een separate brief te beantwoorden, maar is dit niet nagekomen. De ombudsman ziet hierin aanleiding voor een aanbeveling aan de minister van Defensie om de aan verzoeker gedane toezegging om zijn vraag bij separate brief te beantwoorden alsnog binnen vier weken na te komen.
  Lees meer
 10. Rapport 23 juni 2014

  2014/063 IND laat asielzoekster aanvankelijk niet bijstaan door eigen advocaat

  Een Iraanse vrouw en haar drie dochters vragen in het aanmeldcentrum in Ter Apel asiel aan. Advocaat laat schriftelijk en telefonisch aan de IND weten dat hij de vrouw en haar dochters bij wil staan en verzoekt daar in de planning voor het gehoorgesprek rekening mee te houden. Dit gebeurt niet en de vrouw en dochters trekken hun asielaanvraag in. Een maand later vragen zij opnieuw asiel aan en kunnen nu wel bijgestaan worden door deze advocaat. Ze ontvangen een verblijfsvergunning. Ze klagen erover dat de Decentrale Planning in eerste instantie weigerde de planning aan te passen. De Nationale ombudsman begrijpt dat een snelle en zorgvuldige procedure nodig is maar vindt ook dat er ruimte moet zijn voor maatwerk. Dat is hier niet voldoende gebeurd. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft hiervoor excuses aangeboden.
  Lees meer