Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

3025 resultaten gevonden

 1. Rapport 8 juni 2017

  2017/069 Belastingdienst wijst terecht beslissing op verzoek uitstel van betaling af

  Een vrouw met een onderneming is het niet eens met de afwijzende beslissing van de Belastingdienst op haar beroep tegen de beslissing op haar verzoek om uitstel van betaling. Ze vindt dat de Belastingdienst tekort is geschoten vooraf niet alle belanghebbende stukken ter inzage te geven. De Nationale ombudsman vindt dat de vrouw hierdoor niet in haar processuele belangen is geschaad. De vrouw kon bovendien zelf niet aan de eis voldoen om zekerheid te stellen bij haar verzoek om uitstel van betaling.
  Lees meer
 2. Rapport 14 maart 2017

  2017/034 Belastingdienst gaat in beslissing niet in op een uitspraak genoemd in het beroepschrift

  Een vrouw, ondernemer in sector onderwijs, is niet meer in staat om de loonbelasting te voldoen. Ze is het niet eens dat de Belastingdienst haar verzoek voor schuldsanering afwijst. Volgens de vrouw heeft de Belastingdienst een onjuiste uitleg gegeven aan de toepasselijke wettelijke bepaling. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst in de beslissing duidelijk de voorwaarden heeft aangegeven om akkoord te gaan met de gevraagde schuldsanering. Hoewel de motivering de beslissing kan dragen, vindt de Nationale ombudsman dat deze op twee punten tekort schiet.
  Lees meer
 3. Rapport 22 november 2016

  2016/103 Regionale Belasting Groep handelt niet transparant door beslissing onvoldoende te motiveren

  Een vrouw klaagt erover dat de Regionale Belasting Groep )RBG' haar verzoeken om kwijtschelding over 2014 en 2015 niet op transparante wijze heeft behandeld. De RBG heeft de vrouw na de eerste twee beslissingen tegemoet willen gekomen door een 'inhoudelijke' beslissing te nemen toen zij de gevraagde informatie alsnog, zij het te laat, verstrekte. Die handelwijze van de RBG is te prijzen, maar heeft er uiteindelijk toe geleid dat het voor verzoekster onvoldoende duidelijk en begrijpelijk was waarom de achtereenvolgende beslissingen zijn genomen en of daarbij haar specifieke omstandigheden wel zijn meegewogen. Dat alles is pas tijdens het onderzoek van de ombudsman duidelijk geworden. De ombudsman vindt dan ook dat de RBG niet transparant heeft gehandeld. De RBG heeft de inhoudelijke beslissingen onvoldoende gemotiveerd.
  Lees meer
 4. Rapport 20 februari 2017

  2017/024 Belastingdienst neemt beslissing volgens geldend invorderingsbeleid

  Een man is het niet eens met de behandeling door de Belastingdienst van zijn beroep tegen de beslissing op zijn verzoek om uitstel van betaling. Het gaat hem zowel om de wijze van behandeling als de genomen beslissing. De Nationale ombudsman ziet geen procedurele tekortkomingen in de behandeling van het beroepschrift. Ook vindt de Nationale ombudsman dat de beslissing in overeenstemming is met het geldende invorderingsbeleid en dat geen sprake is van zodanig bijzondere omstandigheden dat de Belastingdienst daarvan had moeten afwijken.
  Lees meer
 5. Rapport 23 november 2016

  2016/106 LBIO bereidt beslissing om inning alimentatie over te nemen onvoldoende voor

  Een gescheiden man betaalt alimentatie voor zijn twee kinderen. Eén kind woont bij hem. In een aanvullend ouderschapsplan wordt een omgangsregeling vastgelegd en spreken ze af over en weer alimentatie te betalen. Na diverse discussies doet de moeder een voorstel om de omgangsregeling en de alimentatie te laten vervallen. De man accepteert uiteindelijk het voorstel en stuurt de ondertekende overeenkomst naar de advocaat. Het LBIO laat de man na een aantal maanden weten dat hij de alimentatie niet heeft betaald. De man wijst op de gesloten overeenkomst, maar de moeder zegt de overeenkomst niet te hebben ontvangen. Hij klaagt erover dat het LBIO de inning overneemt zonder eerst voldoende navraag te doen. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de inning onvoldoende heeft voorbereid.
  Lees meer
 6. Rapport 22 oktober 2014

  2014/145 College van B&W Lingewaal had in afwijzende beslissing moeten uitleggen waarom is afgeweken van ambtelijk advies over bebouwing perceel

  Echtpaar wil al jaren een extra seniorenwoning bouwen op hun perceel. De college van burgemeester en wethouders van Lingewaal wijst het principeverzoek van het echtpaar af ruim twee jaar na de indiening daarvan. Het college wijkt daarbij af van het gegeven ambtelijk advies. Als het echtpaar dit duidelijk wordt, vraagt het de Nationale ombudsman onderzoek te starten. De ombudsman is van oordeel dat het college in zijn beslissing niet duidelijk heeft gemotiveerd waarom van het ambtelijk advies is afgeweken.
  Lees meer
 7. Rapport 21 maart 2016

  2016/027 CBR wacht te lang met beslissing over op te leggen maatregel

  Een man klaagt over het feit dat het CBR hem pas zeven maanden na zijn aanhouding informeert over de opgelegde maatregel. De Nationale ombudsman is van mening dat het CBR de man had moeten informeren over de reden waarom de beslissing over de op te leggen maatregel aangehouden werd en acht de klacht gegrond.
  Lees meer
 8. Rapport 9 juni 2016

  Brief: onderzoek naar de beslissing op een verzoek om uitstel van betaling bij Belastingdienst

  Aan verzoeker is een navorderingsaanslag opgelegd. Er is bezwaar gemaakt en gevraagd om uitstel van betaling. Dit wordt aleen verleend onder de voorwaarde dat door verzoeker zekerheid wordt gesteld. Hier speelde de uitleg van het toepasselijke invorderingsbeleid; art. 25.2.5 van de Leidraad Invordering 2008. Nadat de Nationale ombudsman daar een oordeel over had gegeven, concludeerde hij dat in dit geval sprake was van een situatie waarin de ontvanger in redelijkheid kon komen tot het oordeel dat het risico op onverhaalbaarheid te groot is om zonder zekerheid uitstel te verlenen. (2016.18868)
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 19 december 2016

  8 tips voor behoorlijke schuldhulpverlening

  De Nationale ombudsman geeft 8 tips aan schuldhulpverleners voor behoorlijke schuldhulp. Aanleiding is zijn onderzoek naar de schuldhulpverlening door Stadsbank Oost Nederland aan een vrouw waaruit een aantal verbeterpunten naar voren kwamen. Zo duurde het…
  Lees meer
 10. Nieuwsbericht 9 augustus 2017

  Belastingdienst treft 232 gezinnen met onevenredig harde actie

  Belastingdienst/Toeslagen zette in 2014 per direct de kinderopvangtoeslag stop bij 232 gezinnen, omdat er sprake was van 'mogelijk misbruik'. Dit zonder enig oog voor de ernstige gevolgen voor een grote groep bonafide ouders. Dat concludeert Nationale ombu…
  Lees meer