Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

6676 resultaten gevonden

 1. Rapport 23 november 2016

  2016/107 LBIO handelt niet oplossingsgericht bij het overnemen van de inning alimentatie

  Een gescheiden man betaalt alimentatie aan zijn ex-partner. Door een betalingsachterstand neemt het LBIO de inning van de alimentatie over. Het LBIO rekent vervolgens onterecht langer terug dan zes maanden voor de inning. De man betaalt de gehele achterstand behalve het te veel geinde bedrag. De man klaagt erover dat het LBIO vervolgens voor de tweede keer de inning overneemt en de betaalde opslagkosten aan zijn ex-partner overmaakt. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO niet oplossingsgericht heeft gehandeld. Het LBIO mocht niet van verzoeker blijven eisen dat hij de alimentatietermijn moet betalen die buiten de wettelijke zes maanden termijn ligt. Ook vindt de ombudsman het niet juist dat de opslagkosten zonder overleg zijn overgemaakt naar de ex-partner.
  Lees meer
 2. Rapport 23 november 2016

  2016/106 LBIO bereidt beslissing om inning alimentatie over te nemen onvoldoende voor

  Een gescheiden man betaalt alimentatie voor zijn twee kinderen. Eén kind woont bij hem. In een aanvullend ouderschapsplan wordt een omgangsregeling vastgelegd en spreken ze af over en weer alimentatie te betalen. Na diverse discussies doet de moeder een voorstel om de omgangsregeling en de alimentatie te laten vervallen. De man accepteert uiteindelijk het voorstel en stuurt de ondertekende overeenkomst naar de advocaat. Het LBIO laat de man na een aantal maanden weten dat hij de alimentatie niet heeft betaald. De man wijst op de gesloten overeenkomst, maar de moeder zegt de overeenkomst niet te hebben ontvangen. Hij klaagt erover dat het LBIO de inning overneemt zonder eerst voldoende navraag te doen. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de inning onvoldoende heeft voorbereid.
  Lees meer
 3. Rapport 22 november 2016

  Brief: ministerie van Financiën doet onderzoek naar serviceberichten

  Een fiscaal dienstverlener klaagt erover dat de Belastingdienst berichten verstuurt zonder dat is aangegeven voor wie het bericht bedoeld is. Het is zo niet duidelijk voor welke cliënt een e-mailbericht bestemd is. Ook vindt hij het onbeleefd dat de Belastingdienst geen geadresseerde in de mail vermeldt. Het ministerie van Financiën laat de Nationale ombudsman weten te begrijpen dat het niet vermelden van kenmerken in de e-mailberichten voor een fiscaal dienstverlener problemen geeft. Het ministerie gaat kijken of het mogelijk is om daaraan tegemoet te komen, zonder afbreuk te doen aan het belang van de bescherming van privacy. De Nationale ombudsman besluit daardoor geen nader onderzoek te doen en wacht het resultaat van het ministerie af. (2015.33457)
  Lees meer
 4. Rapport 22 november 2016

  2016/104 CBR verbetert informatieverstrekking over mentorexamens

  Een vrouw doet rijexamen, maar het blijkt een mentorexamen te zijn. Twee personen van het CBR rijden mee, zonder haar eigen rijinstructeur. Ze klaagt erover dat ze hier niet over is geïnformeerd. Om fraude te voorkomen horen kandidaten dit pas op de dag zelf. Deze informatie staat volgens de vrouw niet duidelijk op het mededelingenbord. Het CBR laat weten dat de informatieverstrekking over het meerijden niet op alle locaties op dezelfde wijze gebeurt. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de kandidaat van te voren wordt geïnformeerd over wat hij kan verwachten. Het CBR laat weten dat de informatieverstrekking over mentorexamens wordt verbeterd en vergoedt daarom uit coulance de kosten van haar examen. Ook gaat het CBR kijken of de instructeur bij een mentorexamen voortaan kan meerijden.
  Lees meer
 5. Rapport 15 november 2016

  2016/102 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland zorgt niet voor tijdige verstrekken van indicatie pleegzorg

  Grootouders vangen hun kleinkinderen tijdelijk op vanwege problemen in de thuissituatie. Ze klagen er bij de Nationale ombudsman over dat het toenmalig Bureau Jeugdzorg te Haarlem (BJZ) niet zorgt voor een tijdige toekenning van een pleegzorgvergoeding. Een spoedindicatie pleegzorg is volgens BJZ niet noodzakelijk omdat de ouders zelf voor opvang zorgen. De ombudsman geeft geen oordeel over deze klacht omdat hij zelf niet kan afwegen of er wel of geen reden is voor afgifte indicatie. BJZ heeft niet voldoende (open) met grootouders gecommuniceerd waardoor het proces is vertraagd. Dit brengt echter niet mee dat achteraf kan worden vastgesteld dat de indicatie eerder had moeten worden afgegeven.
  Lees meer
 6. Rapport 15 november 2016

  2016/101 Gemeente Utrecht informeert niet eenduidig en begrijpelijk over gewijzigde regelgeving Wmo

  Vrouw krijgt huishoudelijke hulp via de gemeente. Ze wordt gekort op haar uren huishoudelijke hulp als gevolg herindicatie en gewijzigde regelgeving van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente bevestigt de vrouw dat ze in aanmerking komt voor een subsidieregeling ('Van Rijnpotje') en verwijst haar naar de zorgaanbieder. De vrouw raakt in verwarring als ze van de gemeente een algemene brief over het gewijzigde beleid ontvangt. Hier gaan ze niet in op de contacten die de vrouw heeft gehad. Ze klaagt erover dat ze onjuist is geïnformeerd over de wijzigingen en haar mogelijkheden. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de vrouw had moeten voorzien van eenduidige en begrijpelijke informatie.
  Lees meer
 7. Rapport 8 november 2016

  Rapportbrief: school op Sint Eustatius bezorgd over waarborgen onderwijsniveau door internetproblemen

  Een school op Sint Eustatius klaagt over problemen die de school ondervindt met het gebruik van internet. Volgens de school blijft de capaciteit op het eiland ver achter bij de Nederlandse maatstaven en zijn de prijzen voor het internet ook nog eens buitensporig hoog. Daardoor is het voor de school niet mogelijk onderwijs aan te bieden op het gewenste niveau. De Nationale ombudsman vraagt de coördinerend minister (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) naar de stand van zaken en recente ontwikkelingen (2015.30532).
  Lees meer
 8. Rapport 8 november 2016

  Reportletter: school on Sint Eustatius concerned about education level because of Internet usage and capacity problems

  Gewendoline van Putten School on Sint Eustatius complaints about Internet usage problems encountered by the school. The islands's Internet capacity falls far short of Dutch standards and the prices for Internet access are extraordinarily high. This makes it difficult for the school to offer the desired level of education. The National ombudsman asked the coordinating minister (minister of the Interior and Kingdom Relations) to inform him about the current status of the process (2015.30532).
  Lees meer
 9. Rapport 7 november 2016

  2016/099 UWV Amsterdam stuurt complete medische dossier naar werkgever zonder selectie te maken

  Een vrouw meldt zich ziek bij haar werkgever. Na haar zwangerschapsverlof kan ze nog niet aan het werk. Haar werkgever meldt de vrouw ziek bij het UWV omdat je bij ziekte tijdens zwangerschap recht kunt hebben op een Ziektewetuitkering. Het UWV wijst de aanvraag af. De werkgever maakt bezwaar. Mevrouw geeft toestemming om de relevante medische stukken naar haar werkgever te sturen. Ze klaagt erover dat het UWV alle beschikbare informatie heeft verstuurd zonder een selectie te maken. De Nationale ombudsman vindt de toestemming onvoldoende specifiek. Mevrouw heeft geen toestemming gegeven om het hele medische dossier door te sturen. De ombudsman vraagt het UWV haar werkwijze zodanig aan te passen zodat duidelijk is op welke bestaande en toekomstige stukken de toestemming is gebaseerd.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 10. Rapport 2 november 2016

  Reportletter: Public Body of Sint Eustatius failed by not sending data to Caribbean Netherlands Pension Fund

  Teacher at a secundary school on Sint Eustatius complaints about the Public Body of Sint Eustatius. The Public Body had not provided any data to the Caribbean Netherlands Pension Fund. The obscurity surrounding her pension stems from careless action by the Public Body and inadequate efforts to look for a solution. The National Ombudsman asked the Minister of Interior and Kingdom Relations about the possibilities he has for ensuring that the Public Body comes up with the required information and pays any contributions that may be owed. The complaint is legitimate (2016.20077).
  Lees meer