Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6656 resultaten gevonden

 1. Rapport 10 oktober 2016

  2016/092 Politie Oost-Brabant vraagt onterecht naar identiteitsgegevens

  Een man fietst onder een viaduct door en nadert een politieauto met daarin 2 politieagenten. Als ze elkaar tegemoet komen, houdt de man zijn pet onherkenbaar voor zijn gezicht. De agenten vinden dit een verdachte situatie en spreken de man aan. Hij moet direct zijn identiteitsbewijs laten zien. De man klaagt erover dat hij is aangesproken en dat hij zijn ID-bewijs moet laten zien. De Nationale ombudsman begrijpt dat de politie de man aanspreekt om te vragen naar de reden voor zijn gedrag, maar hij vindt het in deze situatie niet noodzakelijk om te vragen naar de identiteitsgegevens.
  Lees meer
 2. Rapport 5 oktober 2016

  2016/091 Politie Limburg gebruikt buitenproportioneel geweld bij aanhouding

  Een 18-jarige jongeman wordt 's nachts door de politie aangehouden omdat hij provoceert door wheelies met zijn brommer te maken, te schreeuwen en zijn middelvinger op te steken naar de politie. De politie houdt de man aan omdat hij door een wegafzetting rijdt en een verkeersregelaar bedreigt. Een advocaat klaagt er namens de man over dat er buitenproportioneel geweld is gebruikt tijdens de aanhouding. De Nationale ombudsman vindt dat het vastpakken en naar de grond brengen van de man binnen de grenzen blijft. De klacht over het slaan met de vuist op het achterhoofd om de man handboeien om te leggen, vindt de ombudsman gegrond. Deze vorm van geweld is in beginsel niet toegestaan. Er zijn in deze situatie geen omstandigheden die een uitzondering maken op deze regel.
  Lees meer
 3. Rapport 29 september 2016

  2016/089 Gemeente Tiel biedt echtpaar onvoldoende hulp na aanmelding bij schuldhulpverlening

  Een echtpaar vraagt schuldhulpverlening aan bij de gemeente Tiel. De afhandeling duurt lang. Er ligt beslag op de uitkering van meneer. De gemeente vindt dat ze eerst moeten zorgen dat de Belastingdienst het beslag opheft om tot een stabiel inkomen te komen. Mevrouw vindt dat die taak bij de gemeente hoort en klaagt erover dat de gemeente geen hulp biedt. De bestaande schuldregelingsovereenkomst moet volgens de Nationale ombudsman voldoende zijn om het beslag op de uitkering tijdelijk op te heffen. De ombudsman vraagt zich wel af waarom het noodzakelijk is om het beslag van de uitkering op te heffen. De gemeente start uiteindelijk het schuldhulpverleningstraject, maar heeft het echtpaar onnodig lang in onzekerheid gelaten.
  Lees meer
 4. Rapport 27 september 2016

  2016/088 Openbaar Ministerie en politie Oost-Brabant gaan onzorgvuldig te werk bij inbeslagname vuurwapens

  Een man krijgt van de politie een vergunning om thuis vuurwapens en munitie te hebben. Als een oom overlijdt, neemt hij een aantal vuurwapens van deze oom mee naar zijn woning. De politie neemt tijdens een controle bij hem thuis alle aanwezige wapens en munitie in beslag. De man klaagt erover dat het Openbaar Ministerie en de politie onzorgvuldig te werk zijn gegaan tijdens de inbeslagname. Hij doet afstand van alle verboden wapens, maar krijgt slechts een deel van de toegestane wapens terug. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de burger goed en uit zichzelf wordt geïnformeerd over in beslag genomen voorwerpen. De ombudsman doet de aanbeveling om met de man tot een passende tegemoetkoming te komen.
  Lees meer
 5. Rapport 27 september 2016

  2016/087 Gemeente Schiedam stelt WOZ waarde te hoog vast

  Een makelaar/taxateur vraagt de gemeente Schiedam, namens een onderneming om vermindering van aanslagen WOZ voor 2008 en 2009. Eerder is al besloten tot gedeeltelijke vermindering van die aanslagen. De aanslagen voor 2010 tot en met 2014 zijn ook verminderd, omdat in 2015 een veel lagere waarde is vastgesteld. De man vindt dat de waarde voor de jaren 2008 en 2009 niet echt verschilt met de latere jaren, maar vermindering blijkt niet meer mogelijk omdat de aanslagen wettelijk vaststaan. De Nationale ombudsman verklaart de klacht gegrond. Vermindering is juist bedoeld als later blijkt dat een waarde te hoog is vastgesteld. Hij vraagt de gemeente om de beslissing te herzien en een nieuwe beslissing te nemen.
  Lees meer
 6. Rapport 19 september 2016

  2016/074 Verbeterpunten voor CBR bij behandeling van klachten over examinatoren

  Regelmatig ontvangt de Nationale ombudsman klachten over het gedrag van rijexaminatoren tijdens een rijexamen. Denk aan examinatoren die te laat komen, de persoon die examen doet uit zijn concentratie halen door bepaald gedrag of niet respectvol zijn.

  Lees meer
 7. Rapport 12 september 2016

  2016/086 Belastingdienst/Toeslagen moet maatwerk bieden door vaste contactpersoon aan te wijzen

  Een vrouw valt onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en heeft diverse schulden openstaan bij de Belastingdienst. Voor de vorderingen die buiten de schuldsanering vallen treft mevrouw een betalingsregeling. De vrouw raakt het overzicht kwijt als er diverse overboekingen van bedragen plaatsvinden en klaagt over onvoldoende duidelijkheid. De problemen zijn deels ontstaan door de geautomatiseerde processen van de Belastingdienst. Het is van belang dat de Belastingdienst maatwerk biedt. De Nationale ombudsman beveelt aan om in situaties als deze een vaste contactpersoon aan te wijzen.
  Lees meer
 8. Rapport 9 september 2016

  2016/085 Gemeente Amersfoort handelt volgens beleidsregels in besluitvormingsproces

  In de gemeente Amersfoort is er discussie over de bereikbaarheid van de stad. De gemeente gaat met bewoners en ondernemers in gesprek om tot een besluit te komen voor een Westelijke ontsluiting. Diverse belangengroepen vinden dat de participatie niet zorgvuldig verloopt en klagen erover dat de gemeente de beleidsregels rond participatie niet naleeft en deze regels in het besluitvormingsproces heeft gewijzigd. De Nationale ombudsman constateert dat er een verschil is in verwachtingen. Uit onderzoek blijkt dat de gemeente behoorlijk heeft gehandeld bij de besluitvorming en dat de beleidsregels zijn nageleefd. De rol van de diegenen die participeren is tijdig en voldoende duidelijk aangegeven.
  Lees meer
 9. Rapport 7 september 2016

  2016/084 Gemeente Katwijk gaat tot inschrijving over zonder contact op te nemen met curator

  Een man is curator van iemand (curandus) die al jaren onder curatele staat. De curandus moet een deel van zijn toeslag terugbetalen, omdat er nog ook twee andere personen op zijn adres staan ingeschreven. De curandus heeft toestemming gegeven voor deze inwoning. Volgens de curator hebben deze personen nooit op dit adres gewoond. Hij klaagt erover dat de gemeente niet zorgvuldig heeft gehandeld rond de inschrijving van de personen in de BRP. Hij wijst erop dat iemand die onder curatele staat niet bevoegd is om te tekenen voor toestemming. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente had moeten nagaan of de hoofdbewoner onder curatele stond en vervolgens contact moeten opnemen met de curator. De gemeente heeft inmiddels gezorgd voor een mooie maatwerkoplossing voor nu en in de toekomst.
  Lees meer
 10. Rapport 7 september 2016

  2016/083 Openbaar lichaam Bonaire moet voortouw nemen in conflict om escalatie te voorkomen

  Een man pacht een shoppingmall op een perceel van de Zuidpier op Bonaire. Hij klaagt erover dat het Openbaar lichaam Bonaire, eigenaar van één perceel op de Zuidpier, niets doet aan de te lang geparkeerde containerschepen ter hoogte van de Zuidpier. Het vrije zicht wordt hierdoor belemmerd en er is tenslotte een parkeerverbod. De Nationale ombudsman vindt het de taak van de overheid om escalatie te voorkomen en tot voor een ieder acceptabele oplossing te komen. Dit is nog niet gebeurd. Hij beveelt daarom het OLB aan om met de politie, verzoeker en de rederij in gesprek te gaan over het parkeeroverlastprobleem.
  Lees meer