Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

2069 resultaten gevonden

 1. Rapport 12 december 2018

  2018/091 Contactregistratie bij de BelastingTelefoon

  Als een man tijdens een gesprek met de BelastingTelefoon de indruk wekt met zelfdoding te dreigen, komt even later de politie langs. De man wordt geboeid meegenomen naar het politiebureau en een aantal uren vastgehouden. Hij concludeert dat de politie door de Belastingdienst is getipt en vindt dat niet behoorlijk. De man dient daarom een klacht in bij de Nationale ombudsman. Hij vindt ook dat de Belastingdienst dit soort doormeldingen in een incidentenregister zou moeten vastleggen. De ombudsman vindt het bij een ervaren suïcidedreiging niet onbehoorlijk om dit bij de politie te melden. Wel moet de doormelding geregistreerd worden, en de ombudsman doet de Belastingdienst dan ook de aanbeveling om dit voortaan te doen. In welke vorm dat gebeurt, staat de Belastingdienst vrij.
  Lees meer
 2. Rapport 12 december 2018

  2018/092 Gemeente Aa en Hunze biedt man na 3 jaar nog steeds geen beschutte werkplek aan

  Een man uit de gemeente Aa en Hunze weet sinds november 2015 dat hij is aangewezen op beschut werk. De gemeente moet hem een beschutte werkplek bieden, maar dat is begin 2018 nog steeds niet gebeurd. De man heeft bij de gemeentelijk meerdere keren aangedrongen op een passende functie en heeft daar zelf ook suggesties voor gedaan, maar dat leidt tot niets. Begin 2018 wordt hij doorverwezen naar een gespecialiseerd bedrijf dat hem aan een beschutte werkplek moet helpen, maar ook dat levert niets op. Daarop dient de man een klacht in bij de Nationale ombudsman over het feit dat hij geen beschut werk krijgt aangeboden door de gemeente en het gespecialiseerde bedrijf, en dat hij door die partijen van het kastje naar de muur wordt gestuurd. De ombudsman geeft hem daarin gelijk.
  Lees meer
 3. Onderzoek 12 december 2018

  2018/087 'Kind van de rekening?' Onderzoek naar de toegang van co-ouders tot het kindgebonden budget

  De SVB en Belastingdienst gaan (aanstaande) co-ouders duidelijker informeren over het feit dat alleen de ouder die aanvrager van de kinderbijslag is, recht heeft op kindgebonden budget. Dit hebben zij afgesproken met Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Van Zutphen: "Co-ouders of aanstaande co-ouders weten nu vaak niet hoe dit werkt. Zo lopen ze flinke bedragen aan kindgebonden budget mis terwijl ze die heel hard nodig hebben. Ik ben blij dat we met SVB en Belastingdienst zijn gekomen tot een oplossing om dit zoveel mogelijk te voorkomen". Vandaag publiceerde de ombudsman zijn onderzoek 'Kind van de rekening?' over de problemen die co-ouders ondervinden door de koppeling tussen kinderbijslag en kindgebonden budget.
  Lees meer
 4. Onderzoek 10 december 2018

  2018/085 Van wie is die privacy eigenlijk? Uitgangspunten voor samenwerkende professionals bij gegevensdeling

  In dit onderzoek staat de privacy van burgers in ketenoverleggen centraal. Het gaat om overleggen waarbij verschillende instanties met elkaar samenwerken om een oplossing voor de hulp- of zorgvraag van de burger te vinden. Wat vinden burgers daarbij belangrijk? Welke klachten hebben zij over hoe de overheid omgaat met hun gegevens? Ook spraken de onderzoekers met deskundigen op het gebied van gegevensbescherming en schoven ze aan bij ketenoverleggen om een beeld te krijgen van de uitvoeringspraktijk en mogelijke dilemma’s.
  Lees meer
 5. Rapport 4 december 2018

  2018/086 Gemeente blijft verantwoordelijk voor aantal geïndiceerde uren huishoudelijke hulp

  Vrouw klaagt over de manier waarop de gemeente heeft gereageerd op haar klacht over een verminderd aantal uren huishoudelijke hulp via de Wmo. Volgens de ombudsman valt huishoudelijke hulp onder het begrip maatschappelijke ondersteuning en hoort om die reden tot de zorgplicht van de gemeente. De ombudsman vindt dan ook dat de gemeente verantwoordelijk is voor het nakomen van het aantal uren dat in de beschikking staat en de vrouw dus meer uren hulp had moeten krijgen. De gemeente had na kunnen gaan of de afspraak tussen de zorgaanbieder en de vrouw in overeenstemming was met haar beschikking.
  Lees meer
 6. Onderzoek 20 november 2018

  2018/090 Borg de zorg

  Op 14 mei 2018 heeft de Nationale ombudsman het rapport 'Zorgen voor burgers' uitgebracht, met daar

  Lees meer
 7. Rapport 14 november 2018

  2018/084 Gemeente Heerlen neemt geen actie naar aanleiding van een klacht van een man werkzaam in de sociale werkvoorziening

  Een man werkt bij een leer-werkbedrijf dat volgens hem de CAO niet naleeft. Hij kaart dit aan bij zijn formele werkgever, een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Heerlen. Hij voelt zich daar niet serieus genomen en stapt naar de gemeente. Als hij zich daar ook niet serieus genomen voelt, dient hij een klacht in bij de Nationale ombudsman. Hij laat weten dat hij de klachtenprocedure van de gemeente niet duidelijk vindt. De ombudsman vindt dat de gemeente inderdaad in strijd heeft gehandeld met het vereiste van maatwerk en luisteren naar de burger.
  Lees meer
 8. Onderzoek 12 november 2018

  2018/083 Vier speerpunten voor klachtbehandeling bij gemeenten

  De Nationale ombudsman is met een aantal gemeenten in gesprek gegaan over de vraag of een 'ombudsfunctie' bijdraagt aan de mogelijkheden om een signaal, hulpvraag of klacht af te geven. Deze vraag dient zich wat de Nationale ombudsman betreft niet te beperken tot het sociaal domein. Daarnaast is ingegaan op de vraag hoe gemeenten van de signalen, hulpvragen of klachten kunnen leren en welke rol daarbij voor de Nationale ombudsman is weggelegd. In deze publicatie wordt achtereenvolgens ingegaan op enkele voorbeelden van de invulling van een 'ombudsfunctie', op de gesprekken die zijn gevoerd en op de visie van de Nationale ombudsman op klachtbehandeling.
  Lees meer
 9. Rapport 12 november 2018

  2018/082 Politie belet beeldopnamen bij hulpverlening

  Man filmt de eerstehulpverlening van de politie van een, door hen, neergeschoten man. De politie zegt hem daarmee te stoppen en de man doet dat. De man klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. De ombudsman oordeelt dat de politie op een rustige en nette manier heeft aangegeven dat de filmer moest stoppen. Wel vindt hij dat de klachtencommissie het filmpje had moeten bekijken zodat de filmer zijn standpunt kon toelichten.
  Lees meer
 10. Rapport 5 november 2018

  2018/081 IND mag vreemdeling intrekkingsformulier niet laten ondertekenen als advocaat niet aanwezig is

  Vrouw komt zonder haar advocaat aan het loket van de IND voor een aanvraag verblijfsvergunning. De IND stelt voor haar aanvraag in te trekken en de vrouw ondertekent die. De ombudsman vindt het niet behoorlijk dat de IND een vreemdeling het intrekkingsformulier laat ondertekenen als de IND weet dat een aanvrager wordt bijgestaan door een advocaat. De ombudsman heeft er kennis van genomen dat de IND de intrekking als nietig beschouwt en zal haar via haar advocaat een nieuwe uitnodiging voor een loketbezoek sturen.
  Lees meer