Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

6745 resultaten gevonden

 1. Rapport 12 december 2016

  2016/114 Raad voor Rechtsbijstand onduidelijk over toevoeging bij huisverboden

  Advocaat van een man aan wie een huisverbod is opgelegd, klaagt over de onduidelijke informatie van de Raad voor Rechtsbijstand over de toevoeging. De gemeente, de rechtbank en de Raad voor Rechtsbijstand verwijzen allemaal naar elkaar door. Het is niet duidelijk of iemand die een huisverbod heeft gekregen en een verzoek wil doen voor een voorlopige voorziening, recht heeft op gratis bijstand van een advocaat. De ombudsman doet de raad voor Rechtsbijstand de aanbeveling duidelijkere afspraken te maken met gemeenten en rechtbanken en betere informatie te geven.
  Lees meer
 2. Rapport 8 december 2016

  2016/113 Een moeilijke beslissing met veel impact

  Medewerkers van Samen Veilig Midden-Nederland (Save) halen samen met de politie Oost-Nederland drie kinderen uit het huis van ene gescheiden vader. Het is vakantie en de vader heeft eerder bij de crisisdienst van Save aangegeven dat het drieweken durende verblijf van de kinderen hem veel financiële zorgen geeft en hij geen geld meer heeft voor eten voor de kinderen. De ombudsman kan niet, gezien voorgeschiedenis en context, met zekerheid stellen of het onnodig ingrijpend is geweest om de kinderen uit huis te halen. Wel vindt hij dat de politie de klacht niet behoorlijk heeft behandeld.
  Lees meer
 3. Rapport 8 december 2016

  2016/112 Politie Oost-Brabant neemt mantelzorger mee naar bureau

  Mantelzorger van hoogbejaarde ouders wordt door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau omdat hij de voordeurruit van de buren heeft vernield. De politie is bekend met de langslepende burenruzie, o.a. wegens blaffende honden. De ombudsman heeft begrip voor de situatie van de man met de zorg voor dementerende ouders die hij niet alleen kan laten. Toch heeft de politie een juiste afweging gemaakt, omdat de man medewerking weigerde en dit de politie niet vertelde
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 4. Rapport 7 december 2016

  2016/111 CBR heeft terecht verzoek om schadevergoeding afgewezen

  Man zakt tweemaal voor zijn praktijkexamen, een special examen na het vier keer niet halen van het normale rijexamen. Hij twijfelt aan de juistheid van de beoordeling. Nadat hij uit de media heeft vernomen dat de examinator wordt beticht van grootschalige fraude bij praktijkexamens dient hij alsnog een klacht in. En vraagt hij schadevergoeding. Het CBR weigert hem de kosten van de praktijkexamens te vergoeden. Tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft het CBR alsnog aanvullend onderzoek gedaan of de man ten onrechte is gezakt. De ombudsman vindt het redelijk dat het CBR op grond van dit onderzoek de schade niet vergoedt.
  Lees meer
 5. Rapport 7 december 2016

  Rapportbrief: Gemeente Zundert publiceert persoonsgegevens burger via besluitenlijst op het internet

  Een vrouw dient een verzoek in bij de gemeente Zundert op basis van de Wet openbaarheid bestuur. De gemeente wijst haar verzoek af en de vrouw dient een bezwaar in. De persoonsgegevens van de vrouw worden op de besluitenlijst van de gemeente vermeld en gepubliceerd op het internet. De vrouw vindt dat hiermee haar privacy wordt geschonden. De gemeente weigert de gegevens te verwijderen. De Nationale ombudsman vindt de formele opstelling van de gemeente niet burgergericht. De gemeente had in moeten gaan op de aangevoerde argumenten van de vrouw en zich oplossingsgericht moeten opstellen. De ombudsman gaat hierover met de gemeente in gesprek. (2016.02367)
  Lees meer
 6. Rapport 1 december 2016

  2016/109 Openbaar lichaam Bonaire handelt niet oplossingsgericht bij verzoek om handhaving

  Verzoekers klagen over de wijze waarop het openbaar lichaam Bonaire heeft gereageerd op een verzoek om handhaving jegens degene die zonder vergunning een derde bouwlaag bouwt. Gelet op de rol die het OLB heeft als vergunningverlener/ handhaver, meent de Nationale ombudsman dat het aan het OLB is zich in te spannen om met partijen een oplossing te vinden. Hoewel de intentie er bij het OLB wel lijkt te zijn, is van deze aanpak nog niet gebleken. De klacht is in zoverre gegrond.
  Lees meer
 7. Rapport 28 november 2016

  2016/108 Sociale Verzekeringsbank informeert AOW-er in buitenland niet actief over wijziging in zijn AOW-leeftijd

  Een man is woonachtig in Denemarken. Hij ontvangt een pensioenoverzicht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarop staat dat hij zijn AOW-pensioen vanaf zijn 65e jaar gaat ontvangen. De man krijgt uiteindelijk op zijn 65e jaar geen bericht van de SVB en neemt zelf contact op. Hij hoort dat hij pas zes maanden later recht heeft op AOW, omdat de wetgeving is aangepast en de AOW-leeftijd voor iedereen omhoog gaat. Hij klaagt erover dat hij hier niet over is geïnformeerd. De Nationale ombudsman vindt dat de SVB niet kan aannemen dat iedereen in het buitenland op de hoogte is van deze wetswijziging. De ombudsman vraagt de SVB daarom de pensioengerechtigden in het buitenland te informeren over wijzigingen die invloed hebben op hun AOW-pensioen.
  Lees meer
 8. Rapport 23 november 2016

  2016/107 LBIO handelt niet oplossingsgericht bij het overnemen van de inning alimentatie

  Een gescheiden man betaalt alimentatie aan zijn ex-partner. Door een betalingsachterstand neemt het LBIO de inning van de alimentatie over. Het LBIO rekent vervolgens onterecht langer terug dan zes maanden voor de inning. De man betaalt de gehele achterstand behalve het te veel geinde bedrag. De man klaagt erover dat het LBIO vervolgens voor de tweede keer de inning overneemt en de betaalde opslagkosten aan zijn ex-partner overmaakt. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO niet oplossingsgericht heeft gehandeld. Het LBIO mocht niet van verzoeker blijven eisen dat hij de alimentatietermijn moet betalen die buiten de wettelijke zes maanden termijn ligt. Ook vindt de ombudsman het niet juist dat de opslagkosten zonder overleg zijn overgemaakt naar de ex-partner.
  Lees meer
 9. Rapport 23 november 2016

  2016/106 LBIO bereidt beslissing om inning alimentatie over te nemen onvoldoende voor

  Een gescheiden man betaalt alimentatie voor zijn twee kinderen. Eén kind woont bij hem. In een aanvullend ouderschapsplan wordt een omgangsregeling vastgelegd en spreken ze af over en weer alimentatie te betalen. Na diverse discussies doet de moeder een voorstel om de omgangsregeling en de alimentatie te laten vervallen. De man accepteert uiteindelijk het voorstel en stuurt de ondertekende overeenkomst naar de advocaat. Het LBIO laat de man na een aantal maanden weten dat hij de alimentatie niet heeft betaald. De man wijst op de gesloten overeenkomst, maar de moeder zegt de overeenkomst niet te hebben ontvangen. Hij klaagt erover dat het LBIO de inning overneemt zonder eerst voldoende navraag te doen. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de inning onvoldoende heeft voorbereid.
  Lees meer
 10. Rapport 22 november 2016

  Brief: Ministerie van Financiën doet onderzoek naar serviceberichten

  Een fiscaal dienstverlener klaagt erover dat de Belastingdienst berichten verstuurt zonder dat is aangegeven voor wie het bericht bedoeld is. Het is zo niet duidelijk voor welke cliënt een e-mailbericht bestemd is. Ook vindt hij het onbeleefd dat de Belastingdienst geen geadresseerde in de mail vermeldt. Het ministerie van Financiën laat de Nationale ombudsman weten te begrijpen dat het niet vermelden van kenmerken in de e-mailberichten voor een fiscaal dienstverlener problemen geeft. Het ministerie gaat kijken of het mogelijk is om daaraan tegemoet te komen, zonder afbreuk te doen aan het belang van de bescherming van privacy. De Nationale ombudsman besluit daardoor geen nader onderzoek te doen en wacht het resultaat van het ministerie af. (2015.33457)
  Lees meer