Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

6769 resultaten gevonden

 1. Rapport 6 maart 2017

  2017/033 Officier van Justitie geeft curator onterecht inzage in strafdossier

  Na zijn vertrek bij een omroep X wordt een man verdacht van het (mede)plegen van fraude bij deze omroep. De omroep gaat failliet. De man klaagt dat het Functioneel Parket de curator toestemming heeft gegeven zijn strafdossier in te zien en ook informatie uit het strafdossier heeft verstrekt. De Nationale ombudsman is na onderzoek van mening dat de minister van Justitie niet de juiste wettelijke rechtvaardiging heeft voor deze toestemming en acht zijn klacht gegrond.
  Lees meer
 2. Rapport 28 februari 2017

  2017/027 OM vernietigt in beslag genomen scooter tijdens beklagprocedure

  Een man rijdt op zijn motorscooter en wordt door de politie staande gehouden. Zijn scooter wordt in beslag genomen omdat het voertuigidentificatienummer niet goed zichtbaar blijkt. De man stelt beklag in. De rechter onderzoekt de echtheid van het identificatienummer en verklaart het beklag gegrond. De scooter blijkt al te zijn vernietigd. De man dient een verzoek om schadevergoeding in bij het Openbaar Ministerie (OM) maar deze wordt afgewezen. Hij klaagt over de gang van zaken bij de Nationale ombudsman. De ombudsman vindt dat de scooter bewaard moest worden totdat de rechter op het beklag had beslist. De man heeft zo geen mogelijkheid gehad om in de beklagprocedure zijn scooter terug te krijgen. Inmiddels heeft het OM contact opgenomen voor een schadevergoeding.
  Lees meer
 3. Rapport 28 februari 2017

  2017/029 Gemeentelijk Belastingkantoor Twente hanteert onlogisch werkwijze bij heffing leges voor ondernemers

  Een advocaat vraagt bij de gemeente Hengelo een uittreksel op van een cliënt. Ze klaagt erover dat het Gemeentelijke Belastingkantoor Twente (GBT) het uittreksel naar het kantooradres stuurt en de aanslag naar het privéadres. Deze werkwijze is voor de vrouw onlogisch en bezwaarlijk. De Nationale ombudsman vindt dat het GBT had moeten kijken naar een oplossing. Het GBT laat de ombudsman weten dat er voor deze vrouw en enkele andere ondernemers inmiddels maatregelen zijn getroffen zodat toekomstige aanslagen op het kantooradres zullen worden ontvangen.
  Lees meer
 4. Rapport 28 februari 2017

  2017/028 Werk-Leerbedrijf NEF verwijst naar onjuiste tweedelijns klachteninstantie

  Een man heeft een IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers) en een werkcoach bij het Werk-Leerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF) voor zijn re-integratie. Hij klaagt erover dat de werkcoach geen hoor en wederhoor heeft toegepast over zijn functioneren en dat zijn privacy is geschonden. De Nationale ombudsman vindt deze klachten gegrond. Zijn gedrag is nauwelijks vastgelegd en ook niet met hem besproken. Ook klaagt hij over de onjuiste doorverwijzing naar de gemeente in de klachtenprocedure. De ombudsman vraagt NEF om de bevoegdheid van de Nationale ombudsman in het klachtenreglement op te nemen en in de klachtafhandelingsbrieven een juiste verwijzing op te nemen.
  Lees meer
 5. Rapport 23 februari 2017

  2017/025 Fouten bij het CJIB leiden tot lange gijzeling

  Een man is meer dan een jaar in gijzeling genomen. Het CJIB had nagelaten na 180 dagen gijzeling contact met de man op te nemen om een betalingsregeling te treffen. Nadat de Nationale ombudsman contact opnam, heeft het CJIB de gemaakte fouten erkend en is de klacht naar tevredenheid opgelost. De maatregelen die het CJIB inmiddels heeft genomen, moeten ervoor zorgen dat dit soort langdurige en zinloze gijzelingen in de toekomst niet meer voorkomen.
  Lees meer
 6. Rapport 23 februari 2017

  2017/023 Gemeente Smallingerland moet contact opnemen bij niet nakomen schriftelijke toezeggingen

  Een man woont en werkt vlakbij een terrein met schoolgebouwen. Hij vreest voor overlast als de school na verbouwingen toegankelijk wordt gemaakt via zijn straat. Hij klaagt bij de Nationale ombudsman dat de gemeente de schriftelijke toezeggingen niet is nagekomen. De ombudsman vindt dat de gemeente een burger persoonlijk moet informeren als omstandigheden veranderen door gewijzigde inzichten. Hij wijst de gemeente op het belang van contact met buurtbewoners naar aanleiding van meldingen over overlast. Verder vraagt hij de gemeente om na te gaan wat de man nodig heeft om zijn vertrouwen in de gemeente te herstellen.
  Lees meer
 7. Rapport 20 februari 2017

  2017/024 Belastingdienst neemt beslissing volgens geldend invorderingsbeleid

  Een man is het niet eens met de behandeling door de Belastingdienst van zijn beroep tegen de beslissing op zijn verzoek om uitstel van betaling. Het gaat hem zowel om de wijze van behandeling als de genomen beslissing. De Nationale ombudsman ziet geen procedurele tekortkomingen in de behandeling van het beroepschrift. Ook vindt de Nationale ombudsman dat de beslissing in overeenstemming is met het geldende invorderingsbeleid en dat geen sprake is van zodanig bijzondere omstandigheden dat de Belastingdienst daarvan had moeten afwijken.
  Lees meer
 8. Rapport 20 februari 2017

  2017/026 Gemeente Montferland motiveert onvoldoende de gekozen wijze van onderzoek

  Een man en zijn vrouw klagen erover dat een sociaal rechercheur van de gemeente de aankoopnota van hun auto bij de garage heeft opgevraagd. Er loopt een onderzoek naar mogelijke bijstandsfraude van hun zoon. Ze zijn het er niet mee eens dat zij hierin worden betrokken en klagen hierover bij de Nationale ombudsman. De ombudsman vindt dat een overheidsinstantie verplicht is om betrokkenen te informeren bij het verzamelen van informatie en duidelijk moet motiveren waarom deze wijze van onderzoek is gekozen als iemand klaagt over schending van privacy.
  Lees meer
 9. Rapport 20 februari 2017

  2017/022 Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu informeert niet over mogelijke inspraakprocedure

  Een man leest in een krant een artikel over een mogelijke verlenging van de startbaan van luchthaven Maastricht. De provincie Limburg hoopt dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu snel een gedoogbesluit hierover neemt. De man vraagt de staatssecretaris om een negatief besluit te nemen en hem hiervan een bericht te zenden. Hij heeft eerder vergeefs beroep ingesteld hiertegen. Volgens de staatssecretaris is er geen verzoek om een gedoogbesluit ontvangen en is een besluit niet aan de orde. De man klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat hij niet is geïnformeerd over de inspraakprocedure en dat zijn klacht niet is behandeld. De ombudsman vindt dat de staatssecretaris navraag had moeten doen over zijn klacht. Ze zegt toe om voortaan telefonisch contact op te nemen en de burger beter te informeren.
  Lees meer
 10. Rapport 16 februari 2017

  2017/021 Man koopt auto bij Domeinen zonder eerst veiling te bezoeken

  Een man koopt een auto bij Domeinen Roerende Zaken voor € 7.100. Hij wil van de koop afzien als hij bij het ophalen ziet dat er hagelschade op de auto zit. De koop wordt ontbonden met oplegging van een boete van € 1.420. Hij klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat de hagelschade niet was vermeld in de kavelomschrijving in de catalogus. De ombudsman vindt dat het kopen van de auto voor rekening en risico van de man komt. Hij heeft de veiling niet bezocht en daardoor een risico genomen. Verder vindt de ombudsman de boete niet onredelijk. Hij neemt er kennis van dat Domeinen op haar site de boetetabel bij ontbindingen heeft opgenomen.
  Lees meer