2015/131 Belastingdienst schiet te kort als na een melding herstel van een gemaakte fout nog 9 maanden duurt

Een bewindvoerder, heeft een vrouw onder haar hoede die per 16 april 2014 onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) valt. Vanaf die datum vervallen alle beslagen van rechtswege. De vrouw ontvangt echter niet de toeslagen waar zij in 2014 recht op heeft. Dat kwam omdat de Belastingdienst de WSNP-uitspraak niet bekend heeft gemaakt bij de Belastingdienst/Toeslagen. De bewindvoerder belt meerdere keren zonder resultaat met Toeslagen en dient vervolgens een klacht in bij het Landelijk Incassocentrum (LIC). Het LIC laat niet van zich horen en ze klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. Na interventie worden de toeslagen alsnog uitbetaald. De ombudsman vindt dat zo snel mogelijk nadat via de bewindvoerder bekend werd dat de vrouw onder de WSNP viel de toeslagen hadden moeten worden uitbetaald. Het heeft nu echter 9 maanden geduurd voordat actie werd ondernomen.

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen en Landelijk Incassocentrum Belastingdienst

Klacht:

vanaf de toelating tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) over 2014 geen toeslagen uitbetaald aan verzoekers cliënte

Oordeel: gegrond

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen en Landelijk Incassocentrum Belastingdienst

Klacht:

geen duidelijkheid gegeven over de achtergronden, totdat verzoekster zich tot de Nationale ombudsman wendde

Oordeel: gegrond

Mevrouw B. is bewindvoerder en heeft onder meer mevrouw M. onder haar hoede. Mevrouw M. valt per 16 april 2014 onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Alle beslagen die er zijn op het moment dat de rechter de WSNP van toepassing verklaart vervallen van rechtswege. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor beslagen op huur- en zorgtoeslag. Soms gaat dat echter niet goed of duurt het even voordat het beslag is opgeheven. Dat gebeurt ook in het geval van mevrouw M.

Mevrouw M. heeft in 2014 recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget; deze toeslagen ontvangt zij echter niet. De bewindvoerder vermoedt dat dat is omdat verrekening met toeslagschulden over eerdere jaren plaatsvindt. Maar vanaf 16 april 2014 zou deze verrekening niet meer mogen; mevrouw M. valt dan immers onder de WSNP. De bewindvoerder belt hierover, meerdere keren, met Toeslagen en/of het Landelijk Incassocentrum (LIC) van de Belastingdienst. Een oplossing komt er echter niet. Ze laat het even liggen maar dient dan, in november 2014, een klacht in bij het LIC. Hierna hoort ze niets meer. Daarom zoekt ze op 15 december 2014 contact met de Nationale ombudsman.

Na interventie door de Nationale ombudsman wordt het probleem alsnog opgelost en worden de toeslagen uitbetaald aan mevrouw M.

De Nationale ombudsman doet hierna verder onderzoek. Hij stelt vast dat de toelating tot de WSNP van mevrouw M. inderdaad niet heeft geleid tot het stopzetten van de verrekeningen en dat dit komt doordat de Belastingdienst heeft nagelaten om de WSNP-uitspraak goed te verwerken.

Dat de verrekening niet direct is stopgezet toen duidelijk was dat mevrouw M. onder de WSNP viel, is natuurlijk niet juist. Maar het zijn vooral de gebeurtenissen nadien die in het oog springen. Als een overheidsinstantie een fout maakt mag de burger verwachten dat deze zo snel mogelijk wordt hersteld. In het geval van mevrouw M. duurde het echter ruim negen maanden voordat actie werd ondernomen.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de Belastingdienst en de Belastingdienst/Toeslagen zowel tegenover mevrouw M. als tegenover de bewindvoerder zijn tekortgeschoten.

De gedraging is niet behoorlijk.

De klacht over de onderzochte gedraging van de Belastingdienst en de Belastingdienst/Toeslagen is gegrond wegens strijd met het vereiste van voortvarendheid.


Klacht

Verzoekster, bewindvoerder, klaagt mede namens haar cliënte over het feit dat vanaf de toelating tot de WSNP, 16 april 2014, over 2014 geen toeslagen zijn uitbetaald aan haar cliënte.

Ook klaagt zij erover dat de Belastingdienst/Toeslagen en/of het Landelijk Incassocentrum van de Belastingdienst haar, totdat zij zich tot de Nationale ombudsman wendde, geen duidelijkheid heeft gegeven over de achtergronden hiervan.

Bevindingen en beoordeling

I.Bevindingen

De WSNP
Mevrouw B. is bewindvoerder en heeft onder meer mevrouw M. onder haar hoede. Mevrouw M. valt per 16 april 2014 onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Dat betekent dat ze een aantal jaren – in beginsel drie – krijgt om haar schulden zo goed mogelijk af te betalen. Na die periode kan zij in aanmerking komen voor een zogenoemde schone lei; ze is dan schuldenvrij. Haar bewindvoerder controleert of zij doet wat hiervoor nodig is.

Belangrijk is onder meer dat zij tijdens de schuldsanering geen nieuwe schulden maakt en dat al het geld dat zij redelijkerwijs kan missen naar de schuldeisers gaat.

Alle beslagen die er zijn op het moment dat de rechter de WSNP van toepassing verklaart vervallen van rechtswege. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor beslagen op huur- en zorgtoeslag. Soms gaat dat echter niet goed of duurt het even voordat het beslag is opgeheven. Dat gebeurt ook in het geval van mevrouw M.

De verrekening van toeslagen
Mevrouw M. heeft in 2014 recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget; dat is met een beslissing van 27 december 2013 vastgesteld. Deze toeslagen ontvangt zij echter niet. De bewindvoerder vermoedt dat dat is omdat verrekening met toeslagschulden over eerdere jaren plaatsvindt. Maar vanaf 16 april 2014 zou deze verrekening niet meer mogen; mevrouw M. valt dan immers onder de WSNP.

Op 29 april 2014 dient de Belastingdienst/Toeslagen haar vorderingen in bij de bewindvoerder, ter verificatie. Hierna worden echter nog steeds geen toeslagen uitbetaald aan mevrouw M. Daarom belt de bewindvoerder, meerdere keren, met Toeslagen en/of het Landelijk Incassocentrum (LIC) van de Belastingdienst. Zij doet dit half mei, eind juni en begin augustus 2014, zo geeft zij aan. Ze krijgt dan te horen dat ernaar zal worden gekeken, dat ze zal worden teruggebeld en/of dat de verrekeningen teruggedraaid zullen worden. Dat gebeurt echter niet. Omdat mevrouw M. ook enige tijd niets meer laat horen, blijft de zaak hierna wat langer liggen bij de bewindvoerder. Op
17 november 2014 onderneemt de bewindvoerder dan weer actie: ze dient een klacht in bij het LIC. Hierna hoort ze niets meer. Daarom zoekt ze op 15 december 2014 contact met de Nationale ombudsman. Zij schrijft hem dat ze niet weet waarom de toeslagen niet worden betaald aan haar cliënte. Feit is dat mevrouw M. maandelijks € 399,- zou moeten ontvangen en dat zij niets krijgt. Ze heeft dat geld hard nodig en moet nu nieuwe schulden maken terwijl ze hieraan zelf niets kan doen.

Ze hoopt dat de Nationale ombudsman nu iets voor mevrouw M. kan betekenen voordat de schuldsanering in gevaar komt.

Een interventie door de Nationale ombudsman
Op 22 december 2014 stuurt de Nationale ombudsman de klacht door naar de Belastingdienst/Toeslagen, met het verzoek deze in behandeling te nemen en na te gaan of het probleem opgelost kan worden. Een maand later neemt een medewerkster van de Nationale ombudsman contact op met de bewindvoerder om de stand van zaken te bespreken. De bewindvoerder laat dan weten dat zij nog geen inhoudelijke reactie van de Belastingdienst heeft gekregen. Wel lijkt er nu beweging in te zitten; in 'Mijn Toeslagen', het digitale portaal van de Belastingdienst/Toeslagen, staan bij mevrouw M. nu wel bedragen over 2014. En over 2015 worden de toeslagen nu gewoon uitbetaald.

Zij vertelt verder dat het in het geval van mevrouw M. wel erg lastig is verlopen. Vooral de moeizame communicatie met het LIC en Toeslagen was voor haar als bewindvoerder een probleem.

Hierna vindt nog enkele malen contact plaats tussen de bewindvoerder en de Nationale ombudsman. Op 16 februari 2015 laat de bewindvoerder dan weten dat ze is gebeld door een klachtbehandelaar van de Belastingdienst. Hij vertelde haar dat het verrekenen in het geval van mevrouw M., volgens het LIC, wel correct was gebeurd. Toch was besloten om de vordering op oninbaar te zetten. De bewindvoerder vertelt de medewerkster van de Nationale ombudsman dat het nu steeds zo gaat; het frustreert haar vreselijk. De Nationale ombudsman probeert hierna zelf, telefonisch en per e-mail, duidelijkheid te krijgen bij de Belastingdienst, maar dat lukt ook hem niet.

Enkele dagen later neemt de bewindvoerder opnieuw contact op. Inmiddels heeft de klachtbehandelaar haar laten weten dat inderdaad niet meer verrekend had mogen worden toen de WSNP van toepassing was verklaard. Mevrouw M. had de gemiste toeslagen nu alsnog ontvangen. Voortaan zou de bewindvoerder ook direct contact kunnen opnemen met deze klachtbehandelaar, hiermee leek het voor mevrouw M. en haar bewindvoerder dus opgelost te zijn.

Onderzoek door de Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman heeft dan inmiddels besloten om nader onderzoek in te stellen naar de zaak van mevrouw M. Op 19 maart 2015 laat hij dit weten aan de bewindvoerder en aan de Belastingdienst. Hij stelt de Belastingdienst ook nadere vragen. Die gaan niet alleen over de situatie van mevrouw M., maar ook over de wijze waarop de contacten tussen bijvoorbeeld bewindvoerders en het LIC verlopen. De Nationale ombudsman heeft van enkele bewindvoerders, waaronder mevrouw B., namelijk gehoord dat er iets is veranderd in de telefonische beantwoording van vragen waardoor bewindvoerders niet meer rechtstreeks contact met het LIC kunnen leggen.

De reactie van de Belastingdienst
Op 1 juni 2015 geeft de Belastingdienst een reactie aan de Nationale ombudsman.

De situatie van mevrouw M.
Voor mevrouw M. was in december 2013 een voorschot voor huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget berekend, zo geeft de Belastingdienst aan. Diezelfde maand zijn vervolgens bedragen aan ten onrechte ontvangen kinderopvangtoeslag over 2008 en 2009 verrekend. Het gaat om totaal € 4.801,-. Het gevolg hiervan is dat de volledige voorschotten over 2014 zijn verrekend. Er viel in 2014 dus niets meer uit te betalen aan mevrouw M.

Toen zij, vanaf 16 april 2014, onder de WSNP viel had herstel van de verrekeningen moeten plaatsvinden vanaf die datum. Dat herstel vindt normaalgesproken plaats op basis van een lijst met alle WSNP-uitspraken; die lijst wordt door de rechtbank aangeleverd. Bij het verwerken van de rechtbanklijst moet gecontroleerd worden of er ook verrekeningen hebben plaatsgevonden met toeslagen die onder de WSNP vallen. Als dat zo is vindt herstel plaats; dat is in dit geval ten onrechte nagelaten.

De Belastingdienst stelde vast dat tot het moment waarop mevrouw M. tot de WSNP werd toegelaten terecht was verrekend. Vanaf 16 april 2014 echter hadden geen verrekeningen meer mogen plaatsvinden. De verrekeningen waren, naar aanleiding van de klacht van 17 november 2014, in februari 2015 deels hersteld. Tussen 12 en 18 februari 2015 was totaal € 3.592,18 aan verrekeningen hersteld en terugbetaald.

Toeslagen gaf ook nog aan dat bij dit onderdeel van de Belastingdienst tot 17 november 2014 niet bekend was geweest dat de WSNP al vanaf 16 april 2014 van toepassing was op mevrouw M. Toeslagen was daarover blijkbaar niet op de hoogte gesteld door mevrouw M. zelf of door de bewindvoerder.

Verder merkte de Belastingdienst nog op dat een medewerker van het LIC, begin 2015, ten onrechte had aangegeven dat de verrekeningen wel hadden mogen plaatsvinden na de ingangsdatum van de WSNP. Daarom werd de bewindvoerder, zo begrijpt de Nationale ombudsman uit deze reactie, aanvankelijk onjuist geïnformeerd door de klachtbehandelaar van de Belastingdienst die zij sprak.

De contacten met het LIC
Het LIC is het aanspreekpunt voor zowel belastingschuldigen als bewindvoerders die vragen hebben over de invordering, zo gaf de Belastingdienst aan. Sinds 1 januari 2015 zijn alle regiokantoren van de Belastingdienst bij het LIC aangesloten en worden de dossiers van particulieren door medewerkers van het LIC behandeld. De afdeling Invordering Toeslagen is vanaf 1 mei 2015 ook ondergebracht bij het LIC.

Bewindvoerders kunnen bij het LIC terecht met vragen over de invordering van zowel belastingaanslagen als toeslagen. Soms zal een medewerker van het LIC moeten doorverwijzen naar de afdeling Invordering Toeslagen, die nog wel als apart onderdeel van het LIC is blijven bestaan. Dat kan er bijvoorbeeld mee samenhangen dat medewerkers van het LIC de gegevens over de vaststelling van toeslagen niet kunnen raadplegen.

Het LIC heeft geen eigen telefonische ingang; als een bewindvoerder contact wil leggen belt deze de Belastingtelefoon. Bewindvoerders hebben een code waarmee ze toegang hebben tot de zogenoemde bewindvoerderslijn. Ze worden dan doorgeschakeld naar de tweede lijn van de Belastingtelefoon. De medewerkers die deze bemannen kunnen eenvoudige vragen over insolventie behandelen. Lukt het zo niet, dan zal een terugbelafspraak gemaakt worden. De bewindvoerder wordt dan teruggebeld door een medewerker van het team insolventie; deze medewerkers van het LIC behandelen kwesties die samenhangen met het wettelijk of minnelijk schuldsaneringstraject.

In het verleden was sprake van informele contacten tussen bewindvoerders en medewerkers van de – toen nog regionale – incassocentra. Tot 1 december 2014 werden bewindvoerders nog direct doorgeschakeld naar een medewerker van het team Insolventie van het LIC. Nu alle werkzaamheden op dit terrein zijn samengevoegd in het LIC is deze mogelijkheid vervallen. Het LIC heeft gekozen voor de bewindvoerderslijn die via de Belastingtelefoon loopt. Indien dat nodig is kan een LIC-medewerker dan terugbellen.

De Belastingdienst had, op verzoek van de Nationale ombudsman, nagekeken of telefoongesprekken tussen het LIC en de bewindvoerder bekend waren. Er was echter niets vastgelegd in die periode, omdat dat toen nog niet gebruikelijk was. Sinds de invoering van de nieuwe werkwijze worden terugbelverzoeken vastgelegd, met informatie over de behandelaar en de bevindingen, maar de telefoontjes van de bewindvoerder waren van voor die tijd.

Wel waren er twee brieven bekend, te weten één van de Belastingdienst aan de bewindvoerder, van 29 april 2014, waarin werd bevestigd dat het WSNP-traject was ingezet voor mevrouw M. en de klacht van de bewindvoerder van 17 november 2014.

De reactie van de bewindvoerder
De Nationale ombudsman stuurde de reactie van de Belastingdienst door naar de bewindvoerder. Zij gaf op 4 juni 2015 een reactie hierop.

Dat Toeslagen tot 17 november 2014 niet had geweten van de WSNP en dat zij Toeslagen daarover niet had geïnformeerd was onjuist, gaf zij aan. In dezelfde reactie werd immers melding gemaakt van een brief van 29 april 2014; hiermee meldde Toeslagen de vordering van de kinderopvangtoeslag 2010 aan bij haar als bewindvoerder. Dat was waarschijnlijk een reactie op haar brief van 24 april 2014, waarmee ze de haar bekende schuldeisers had geïnformeerd. Die brief was ook naar de Belastingdienst/het LIC gestuurd, naar het postadres in Heerlen.

Ook reageerde ze op de wijze waarop bewindvoerders nu contact kunnen leggen. Als zij de Belastingtelefoon belt en de speciale code invoert krijgt ze een 'gewone' medewerker die 'helaas niets inhoudelijks over de zaak kan zeggen'. Dan wordt een terugbelverzoek gemaakt en wordt er binnen maximaal twee dagen teruggebeld. Het is niet mogelijk om op andere wijze een vraag te stellen aan iemand van de Belastingdienst die verstand heeft van de WSNP.

Op brieven heeft ze nooit een reactie ontvangen van het LIC.

Overigens, zo gaf ze nog aan, zijn de medewerkers insolventie van het LIC wel zeer bekwaam en goed op de hoogte van de Leidraad Invordering en de WSNP. Maar die kunnen dus niet meer rechtstreeks gebeld worden.

Wat haar telefoontjes betrof: ze had twee helaas ongedateerde notities van gesprekken en verder notities van 4 en 6 augustus 2014 over de verrekeningen. Haar was toen verteld dat die teruggedraaid zouden worden; helaas had ze geen namen genoteerd.

Tussen 24 april en 17 november 2014 had ze geen brieven meer geschreven, alleen maar gebeld met het toen nog bereikbare WSNP-team van het LIC.

Een nadere reactie van de Belastingdienst
In reactie op enkele nadere vragen van de Nationale ombudsman liet de Belastingdienst/Toeslagen nog weten dat de brief van de bewindvoerder, van 24 april 2014, niet in de computersystemen van de Belastingdienst was aangetroffen. Dat mevrouw M. onder de WSNP viel was via de rechtbanklijst bekend geworden bij de Belastingdienst. Omdat Toeslagen een ander organisatieonderdeel is was deze informatie hier niet bekend geweest. Toeslagen wordt in principe nooit op de hoogte gesteld van een WSNP-uitspraak. Het LIC dient de openstaande vorderingen in bij de bewindvoerder, namens de Belastingdienst en de Belastingdienst/Toeslagen.

Ook de route van de klachtbrief van de bewindvoerder, van 17 november 2014, was onduidelijk gebleven. De interventie van de ombudsman had uiteindelijk tot verdere actie geleid.

Nadere stukken
De bewindvoerder stuurde nog een afschrift van een brief van haar van 24 april 2014 die gericht was aan de Belastingdienst/LIC te Heerlen. Ze gaf hierin aan dat voor mevrouw M. bij vonnis van 16 april 2014 definitief de WSNP van toepassing was verklaard. De Belastingdienst werd verzocht eventuele vorderingen ter verificatie bij haar in te dienen.

Ook stuurde zij twee brieven die zij hierna zelf van de Belastingdienst ontving. De Belastingdienst/Toeslagen stuurde haar, op 29 april 2014, een brief waarmee een schuld van mevrouw M. ter verificatie bij haar werd aangemeld. Het ging om kinderopvangtoeslag 2010.

Eenzelfde brief werd ook door de Belastingdienst/LIC naar haar gestuurd; hiermee werden vorderingen inkomstenbelasting 2011, 2012 en 2013 ter verificatie aangemeld.

II.Beoordeling

Verzoekster, bewindvoerder, klaagt mede namens haar cliënte over het feit dat vanaf de toelating tot de WSNP, 16 april 2014, over 2014 geen toeslagen zijn uitbetaald aan haar cliënte.

Ook klaagt zij erover dat de Belastingdienst/Toeslagen en/of het Landelijk Incassocentrum van de Belastingdienst haar, totdat zij zich tot de Nationale ombudsman wendde, geen duidelijkheid heeft gegeven over de achtergronden hiervan.

Het vereiste van voortvarendheid houdt in dat de overheid zo snel en slagvaardig als mogelijk handelt.

Vaststaat dat de toelating tot de WSNP van mevrouw M. niet heeft geleid tot het stopzetten van de verrekeningen. Dat gebeurde zo'n negen maanden later en pas nadat de Nationale ombudsman zich in de zaak had gemengd.

De brief van 24 april 2014, waarmee de bewindvoerder de haar bekende schuldeisers heeft geïnformeerd over de WSNP-uitspraak, was bij de Belastingdienst blijkbaar niet bekend. De Belastingdienst wist eind april 2014 echter wel van het lopende schuldsaneringstraject voor mevrouw M. Gezien de inhoud van de brieven die de bewindvoerder hierover ontving mocht zij ervan uitgaan dat dit ook bij Toeslagen bekend was; Toeslagen meldde een vordering ter verificatie aan. Dat die aanmelding van de vordering van Toeslagen, zoals de Belastingdienst heeft aangegeven, feitelijk door het LIC wordt gedaan hoefde voor de bewindvoerder uiteraard niet tot de constatering te leiden dat Toeslagen van niets wist. Ook heeft de Belastingdienst erkend dat op basis van een lijst van de rechtbank correctie had moeten plaatsvinden en dat dat ten onrechte is nagelaten. Het gevolg hiervan was dat de verrekeningen ook toen niet werden stopgezet.

Dat de bewindvoerder, vanaf mei 2014, vervolgens enkele malen telefonisch contact heeft gezocht met de Belastingdienst acht de Nationale ombudsman aannemelijk. Helaas is niet te achterhalen wat toen precies is besproken; het LIC legde dergelijke gesprekken niet vast. Duidelijk is in ieder geval dat deze gesprekken ook niet hebben geleid tot een oplossing. Hetzelfde geldt voor de klacht die de bewindvoerder op 17 november 2014 bij de Belastingdienst indiende. Pas nadat de Nationale ombudsman een interventie uitzette werd actie ondernomen en werden de verrekeningen teruggedraaid.

Dat de verrekening niet direct is stopgezet toen duidelijk was dat mevrouw M. onder de WSNP viel, is natuurlijk niet juist. Maar het zijn vooral de gebeurtenissen nadien die in het oog springen. Als een overheidsinstantie een fout maakt mag de burger verwachten dat deze zo snel mogelijk wordt hersteld. In het geval van mevrouw M. duurde het ruim negen maanden voordat actie werd ondernomen.

Vanaf januari 2015 zijn alle regiokantoren van de Belastingdienst aangesloten bij het Landelijk incassocentrum, zo liet de Belastingdienst weten. Ook Invordering Toeslagen valt nu onder het LIC. Verder vinden telefonische contacten met bijvoorbeeld bewindvoerders nu plaats via de tweede lijn van de Belastingtelefoon. Indien dat nodig is worden vragen doorgezet naar het LIC en wordt door een medewerker van het LIC contact gezocht met de bewindvoerder.

Of deze werkwijze een verbetering is ten opzichte van de situatie in 2014, moet nog blijken. Reden waarom de Nationale ombudsman klachten over contacten met het LIC in ieder geval tot eind 2015 zal blijven volgen. De keuze voor het afschaffen van een rechtstreekse telefonische ingang bij het LIC is aan de Belastingdienst. Wel zal de dienstverlening aan professionals zoals bewindvoerders – en daarmee aan hun vaak kwetsbare cliënten – hieronder niet mogen lijden. De ombudsman zal dat aan de hand van binnenkomende klachten kritisch volgen.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de Belastingdienst en de Belastingdienst/Toeslagen zowel tegenover mevrouw M. als tegenover de bewindvoerder zijn tekortgeschoten.

De gedraging is niet behoorlijk.

Conclusie

De klacht over de onderzochte gedraging van de Belastingdienst en de Belastingdienst/Toeslagen is gegrond wegens strijd met het vereiste van voortvarendheid.

De Nationale ombudsman,

 

Reinier van Zutphen


Onderzoek

Op 15 december 2014 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M., ingediend door haar bewindvoerder, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst en de Belastingdienst/Toeslagen.

Naar deze gedraging werd een onderzoek ingesteld.

In het kader van het onderzoek werd de Belastingdienst verzocht op de klacht te reageren en een afschrift toe te sturen van de stukken die op de klacht betrekking hebben.

Vervolgens werd verzoeksters bewindvoerder in de gelegenheid gesteld op de verstrekte inlichtingen te reageren. Zij maakte van die gelegenheid gebruik.

Het verslag van bevindingen werd aan de Belastingdienst en aan de bewindvoerder voorgelegd. Hun reacties gaven aanleiding het verslag aan te passen.

Publicatiedatum
Rapportnummer
2015/131