2021/088 Luisteren naar de curator

Rapportnummer
2021/088
Rapport

De curator van mevrouw X. is ervoor verantwoordelijk om haar persoonlijke en financiële zaken te regelen. De curator verzoekt het zorgkantoor om de post vanuit het zorgkantoor niet langer naar mevrouw X. te sturen, maar alleen naar haar als curator. Mevrouw X. heeft namelijk een verstandelijke beperking en woont in een beschermde woonvoorziening. De curator vindt dat de privacy van mevrouw X. wordt geschonden wanneer haar post door anderen wordt ingezien bij de zorginstelling waar ze woont.

Het zorgkantoor stelt dat het wettelijk verplicht is om de post zowel aan mevrouw X. te sturen als aan de curator en wijst het verzoek af. De curator dient een klacht in, maar het zorgkantoor blijft bij zijn standpunt.

Daarom meldt zij zich bij de Nationale ombudsman. Ze klaagt erover dat het zorgkantoor beschikkingen blijft sturen aan mevrouw X., ondanks haar verzoek als curator om dit niet te doen. Zij kan zich niet vinden in de redenen die het zorgkantoor heeft om haar verzoek af te wijzen. De curator vraagt de Nationale ombudsman hierover te oordelen.

Instantie:

Klacht:

De ombudsman heeft de klacht onderzocht en toetst de klacht aan het behoorlijkheidsvereiste van luisteren naar de burger. De ombudsman is van oordeel dat toezending aan het woonadres van de onder curatele gestelde niet nodig is voor geldige bekendmaking van een besluit. Als curator staat het haar vrij om te beslissen op welk postadres mevrouw X. haar post ontvangt. Zij is immers aangesteld om alle zorg voor mevrouw X te regelen omdat mevrouw X. dit zelf niet kan.

Door de besluiten te sturen naar een door de curator opgegeven adres voldoet het zorgkantoor aan een geldige bekendmaking en daarmee aan het wetsartikel 3:41 Awb. Nu het zorgkantoor niet wettelijk verplicht is om mevrouw X. de besluiten te sturen, heeft het zorgkantoor het verzoek van de curator onvoldoende serieus genomen. Door aan haar verzoek voorbij te gaan en niet naar haar te luisteren is het zorgkantoor niet behoorlijk met haar verzoek om gegaan. De klacht over de onderzochte gedraging van het zorgkantoor is gegrond.

Oordeel:
Gegrond