2019/009 LBIO moet brieven zorgvuldiger formuleren en klachtenprocedure correct toepassen

Rapportnummer
2019/009
Rapport

Verzoeker is gescheiden en moet alimentatie betalen aan zijn ex-partner. Maar hij verzet zich tegen zijn alimentatieplicht. Dat doet hij door met regelmaat niet of te laat te betalen, waarna zijn ex-partner steeds het LBIO inschakelt. Meestal betaalt hij dan net op tijd alsnog. Omdat dit vaak is voorgekomen, heeft het LBIO verzoeker terecht gewaarschuwd dat hij de volgende keer niet opnieuw gelegenheid krijgt alsnog te betalen. Bij de eerstvolgende keer dat de ex-partner het LBIO inschakelt geeft het LBIO verzoeker nog slechts de gelegenheid aan te tonen dat hij de alimentatie wel heeft betaald. De brief waarmee het LBIO hem dit meedeelt is echter onduidelijk en verwarrend. Verzoeker betaalt alsnog, maar het LBIO kondigt desondanks aan de inning over te nemen door middel van loonbeslag. Verzoeker dient een klacht in, waarop hij niet binnen zes weken een reactie ontvangt. Op zijn verzoek tot inzage in het dossier wordt twee maanden lang niet gereageerd. Ondanks zijn aandringen wordt hij ook niet gehoord naar aanleiding van zijn klacht. De Nationale ombudsman vindt het traineergedrag van verzoeker met betrekking tot de alimentatie onacceptabel. Hij vindt het daarom een gemiste kans dat de overname van de inning door procedurele fouten uiteindelijk niet kon worden doorgezet. Ook bij een onwelwillende alimentatieplichtige moet het LBIO zijn brieven echter zorgvuldig formuleren en de klachtenprocedure correct toepassen.

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Klacht:

ontvangen informatie van het LBIO is onzorgvuldig en bevat tegenstrijdigheden

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Klacht:

klachten zijn niet goed door het LBIO behandeld

Oordeel:
Gegrond