2019/006 Registratie aandachtsvestiging/signalering door politie niet op orde

Instantie
Rapportnummer
2019/006
Rapport

Verzoeker is eigenaar van een particulier ambulance- en brandweer bedrijf. Al jarenlang ligt hij overhoop met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Kern van dit conflict is de vraag of verzoeker de juiste vergunningen heeft voor zijn bedrijf en of hij daarom het brandweeruniform en andere uiterlijke kenmerken van ambulancevervoer zoals de stripes mag gebruiken. Kortgezegd vindt het IFV dat verzoeker hier geen recht op heeft en bestrijdt verzoeker dit.
Volgens verzoeker is de politie door het IFV betrokken bij deze kwestie. Hij klaagt er over dat de politie een aandachtsvestiging/signalering op zijn persoon en voertuigen heeft geplaatst. Verder klaagt hij erover dat de politie als gevolg hiervan hem een aantal maanden onheus heeft bejegend door hem vaak staande te houden en te controleren.

De politie kan in het kader van haar politietaak een aandachtsvestiging plaatsen. Kortgezegd wordt gevraagd om iemand of iets voor een bepaalde periode in de gaten te houden. Het valt de ombudsman in zijn onderzoek op dat het bij de politie niet duidelijk is om welke type signalering het in verzoekers' situatie gaat en waarom hiervoor gekozen is. De ombudsman gaat daarom uit van de type signalering zoals door de politiechef is aangegeven, maar hij concludeert dat hierbij niet aan de vereisten is voldaan. Hij acht het plaatsen van de signalering in strijd met het vereiste van integriteit. Hij acht het verder niet behoorlijk dat de registratie van signaleringen bij de politie niet op orde is en het daarom niet duidelijk is om welke signalering het gaat en welke vereisten gepaard gaan met de signalering. Daarom ziet hij aanleiding tot het doen van een aanbeveling richting de politie.

Ten slotte concludeert de ombudsman dat de politie, gelet op de contacten tussen verzoeker en de politie, de opmerkingen richting verzoeker en het bezoek dat de politie aan verzoeker heeft afgelegd om te zeggen dat hij "in beeld is", de schijn van partijdigheid heeft gewekt en daarmee in strijd heeft gehandeld met het vereiste van onpartijdigheid.

Vereiste van integriteit: niet behoorlijk
Vereiste van onpartijdigheid: niet behoorlijk

De Nationale ombudsman doet de politie de aanbeveling om binnen de organisatie te zorgen voor adequate informatievastlegging bij het laten signaleren van een persoon/ voertuigen:
- Om welke type signalering gaat het en waarom?
- Aan welke formaliteiten moet worden voldaan en is hieraan voldaan?
- Is de registratie ervan op orde?

Instantie: politie-eenheid Den Haag

Klacht:

een aandachtsvestiging/signalering op verzoekers persoon en voertuigen geplaatst

Oordeel:
Gegrond

Instantie: politie-eenheid Den Haag

Klacht:

als gevolg van de eerste klacht, verzoeker in de periode vanaf omstreeks maart/april 2016 een aantal maanden onheus bejegend door hem vaak staande te houden en te controleren

Oordeel:
Gegrond