2018/074 RDW past informatie over omwisselen buitenlands rijbewijs aan

Rapportnummer
2018/074
Rapport

Verzoekster wilde haar in Thailand behaalde rijbewijs omwisselen. Nederland heeft geen overeenkomst gesloten met Thailand en de RDW verzocht haar in de ontvangstbevestiging van haar aanvraag onder meer om een zogenoemde 30%- verklaring van de Belastingdienst over te leggen. Verzoekster wist niet wat een dergelijke verklaring inhield en ook links en rechts bellen met zowel de Belastingdienst als de RDW bracht haar niet verder. Verzoekster klaagt over de informatieverstrekking omtrent het omwisselen van een buitenlands rijbewijs voor een Nederlands rijbewijs.

Verzoekster is studente en zij komt voor een 30%-verklaring niet in aanmerking, want die is alleen bedoeld voor specifiek vanuit het buitenland aangetrokken werknemers. Haar aanvraag werd dan ook afgewezen. Daaraan kan op zichzelf niets worden veranderd. Wel was het mogelijk geweest verzoekster frustratie en uiteindelijk teleurstelling te besparen, indien zij op voorhand, dan wel direct nadat zij haar aanvraag had ingediend, beter was geïnformeerd wat er zoal van haar werd verlangd.
De gemeente heeft de hand in eigen boezem gestoken en heeft onderkend dat ook al fungeert de gemeente als het ware als een doorgeefloket, in het concrete geval een zekere inschatting van de haalbaarheid van een aanvraag op zijn plaats is. De RDW blijft zich echter op het standpunt stellen dat verzoekster voldoende is geïnformeerd en dat in zijn algemeenheid voldoende informatie beschikbaar is op de website van de RDW.
Gebleken is dat de RDW in de ontvangstbevestiging van een (onvolledige) aanvraag tot omwisseling van een buitenlands rijbewijs uit een niet-EU land waarmee geen overeenkomst is gesloten, de aanvrager kennelijk standaard verzoekt om een zogenoemde 30%- verklaring van de Belastingdienst over te leggen, zonder daarbij aan te geven wat een dergelijke verklaring inhoudt en in welke gevallen iemand daarvoor in aanmerking komt. Indien dit wel het geval was geweest, dan had verzoekster direct kunnen weten dat zij geen aanspraak kon maken op een dergelijke verklaring. De onderzochte gedraging is niet behoorlijk. De Nationale ombudsman is verheugd dat de RDW de toezegging om naar aanleiding van deze zaak na te gaan in hoeverre de informatie in brieven en op de website nog specifieker kan worden gemaakt, reeds is nagekomen. Thans geeft de RDW op de website duidelijke informatie over deze regel en wie daarvoor eventueel in aanmerking komt en zal deze informatie in het voorkomende geval tevens in de brieven vermelden.

Schending van het vereiste van goede informatieverstrekking

Instantie: Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer

Klacht:

informatieverstrekking omtrent het omwisselen van een buitenlands rijbewijs voor een Nederlands rijbewijs

Oordeel:
Gegrond