2018/054 Was college van B&W van Drimmelen voldoende transparant over besluit aanleg bushalte?

Rapportnummer
2018/054
Rapport

Verzoekers zijn het niet eens met een verkeersbesluit over een nieuwe bushalte in hun dorp. Zij dienen daartegen met succes een bezwaarschrift in: naar aanleiding van hun bezwaar wordt besloten de halte niet aan te leggen. Een aantal andere bewoners dient vervolgens een beroepschrift in tegen die beslissing. Terwijl op dat beroep nog geen beslissing is genomen, neemt de gemeenteraad een motie aan. Daarin draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op om een nieuw verkeersbesluit te nemen over de bushalte. Het college roept daarna inwoners via een huis-aan-huisblad op, om hun mening te geven over de aanleg van de bushalte. Als daarna het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, neemt het college uiteindelijk een nieuw verkeersbesluit. Dat besluit houdt in, dat de bushalte zal worden aangelegd.

De hele gang van zaken zorgt bij verzoekers voor veel onbegrip. Zij hadden de verwachting dat de bushalte er niet zou komen en zijn het niet eens met hoe het nu is gegaan. De ombudsman toetst de inhoud van het verkeersbesluit echter niet en laat zich evenmin uit over politieke besluitvorming binnen de gemeente. Wel onderzoekt hij de klacht dat het college van burgemeester en wethouders niet transparant heeft gehandeld rondom de besluitvorming over de bushalte.

De ombudsman vindt het belangrijk dat de overheid transparant handelt. Vooral als de overheid een eerder ingenomen standpunt heroverweegt, zoals in deze zaak is gebeurd. Verzoekers hadden op basis van de beslissing op hun bezwaar een bepaalde verwachting over wat de gemeente met de bushalte zou doen. Die verwachting is uiteindelijk niet uitgekomen doordat er een motie werd ingediend en aangenomen. Het lag daarom, aldus de ombudsman, in de rede dat het college verzoekers actief zou informeren over (het waarom van) de heroverweging en de gevolgen daarvan voor hun rechtspositie. Twee momenten waren daarbij van belang. Allereerst het moment waarop de motie was aangenomen en besloten werd om via het huis-aan-huisblad de inwoners om hun mening te vragen. Daarna het moment waarop duidelijk was dat er een nieuw besluit zou worden genomen en verzoekers daartegen bezwaar konden indienen. De ombudsman concludeert op basis van zijn onderzoek dat het college verzoekers op beide momenten voldoende heeft geïnformeerd.

Instantie: Gemeente Drimmelen

Klacht:

niet transparant gehandeld rondom de besluitvorming over een bushalte

Oordeel:
Niet gegrond