2017/141 Justitie moet predicaat "outlaw" van motorclub Veterans MC met steekhoudende argumenten onderbouwen

Rapportnummer
2017/141
Rapport

De motorclub Veterans MC Netherlands (verder de VMC) gedraagt zich volgens de minister van Justitie en Veiligheid als een 'outlaw motorcycle gang' (ook wel 'OMG') en krijgt daarom op grond van de landelijke en integrale aanpak van OMG's 'passende aandacht' van de overheid. Het OMG-beleid geeft overheidsinstanties de mogelijkheid om OMG's niet alleen strafrechtelijk, maar ook fiscaal en bestuurlijk aan te pakken.

De VMC-leden zijn militaire veteranen die uitgezonden zijn geweest namens Nederland. Een deel van hen is nog steeds werkzaam voor het Ministerie van Defensie. Zij stellen dat zij zich niet schuldig maken aan strafbare feiten of ander normoverschrijdend en ondermijnend gedrag. De VMC stelt dat de overheid geen steekhoudende argumenten heeft om de club als een OMG aan te merken. Zij willen af van het predicaat 'outlaw' omdat zij daarvan als club, maar ook als individuele leden veel last hebben. Gerechtelijke procedures gaven geen uitsluitsel over deze kwestie, en de klacht die de VMC vervolgens bij de minister van Justitie en Veiligheid indiende, werd ongegrond verklaard.

Uit de informatie die de minister van Justitie en Veiligheid in het kader van dit onderzoek aan de ombudsman verstrekte, tezamen met de omschrijving van het fenomeen 'OMG' in de meest recente voortgangsrapportage van het LIEC, volgt niet dat er feiten zijn die het vasthouden aan het predicaat 'outlaw' rechtvaardigen. Door op de in het rapport geschetste wijze om te gaan met het verzoek van de VMC om heroverweging, gaf de minister zich onvoldoende rekenschap van de impact die het 'OMG'-beleid kan hebben. Hierdoor handelde de minister in strijd met de evenredigheid jegens de VMC.

De ombudsman beveelt de minister aan om op grond van recente gegevens te beoordelen of de VMC en/of haar leden zich schuldig maken aan gedragingen die het predicaat 'outlaw' en daarmee toepassing van het OMG-beleid rechtvaardigen. Wanneer de conclusie van die beoordeling luidt dat hiervan geen sprake is, beveelt de ombudsman de minister aan om daaraan publieke bekendheid te geven.

De klacht dat een brief van de VCM niet was beantwoord door de minister van Justitie en Veiligheid is gegrond.


In het rapport wordt de Veterans MC aangeduid met de afkorting “VMC”. Deze afkorting houdt geen verband met, en is geen verwijzing naar de landelijke vereniging Veteraan Motoren Club die de afkorting V.M.C. hanteert.


 

Instantie: Minister van Justitie en Veiligheid

Klacht:

aanmerken als Outlaw Motorcycle Gang (OMG) terwijl de leden van de Veterans MC zich niet schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten of norm-overschrijdend gedrag; niet reageren op hun brief van 1 februari 2016

Oordeel:
Gegrond