2017/022 Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu informeert niet over mogelijke inspraakprocedure

Rapportnummer
2017/022
Rapport

Verzoeker las in het lokale dagblad een artikel over de mogelijke verlenging van de startbaan van luchthaven Maastricht. De betrokken gedeputeerde van de provincie Limburg gaf in het artikel aan dat hij hoopte dat de staatssecretaris snel een gedoogbesluit zou nemen over de startbaan. Naar aanleiding hiervan verzocht verzoeker de staatssecretaris een negatief besluit te nemen op het verzoek om een gedoogbesluit en hem bericht te zenden van het besluit. Hij kon dan daartegen bezwaar en beroep instellen. Bij brief deelde de staatssecretaris hem mee dat geen verzoek om een gedoogbesluit was ontvangen. Een besluit hierover was daarom niet aan de orde. De staatssecretaris liet zijn klacht over de wijze van beantwoording van zijn brief buiten behandeling, omdat de klacht niet de staatssecretaris persoonlijk betrof en omdat verzoeker tegen het voorgenomen luchthavenbesluit te zijner tijd beroep kon instellen.

Verzoeker klaagt erover dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (l&M):

  • hem niet heeft geïnformeerd over de inspraakprocedure ter vaststelling van een luchthavenbesluit ten behoeve van het gebruik van de verlengde startbaan van luchthaven Maastricht;
  • zijn klacht hierover buiten behandeling heeft gelaten.

De Nationale ombudsman merkt op dat verzoeker in zijn eerste brief aan de staatssecretaris vrij kort van stof is en dat hij in zijn klachtbrief aan haar in geheel eigen stijl zijn ongenoegen heeft geuit. Dat staat hem vrij, maar dat heeft er in beide gevallen toe geleid dat de staatssecretaris uitsluitend heeft gereageerd op wat hij haar schreef. Alleen uitgaande van de inhoud van verzoekers brieven zijn strikt genomen de reacties daarop van de staatssecretaris daarom niet onjuist. Echter, door niet bij verzoeker (telefonisch) navraag te doen miste zij het punt waar het verzoeker om ging: (een klacht over het niet-) informeren over mogelijke procedures rondom het gebruik van de verlengde startbaan.

Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid actief naar de burger luistert, zodat deze zich gehoord en gezien voelt.

Instantie: staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Klacht:

verzoeker niet geïnformeerd over de inspraakprocedure ter vaststelling van een luchthavenbesluit

Oordeel:
Gegrond

Instantie: staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Klacht:

verzoekers klacht buiten beschouwing gelaten

Oordeel:
Gegrond