2016/120 Domeinen handelt onjuist bij taxatie inbeslaggenomen auto

Rapportnummer
2016/120
Rapport

De politie nam verzoekers auto in beslag. Vervolgens oordeelde het Openbaar Ministerie dat de auto door Domeinen Roerende Zaken mocht worden verkocht dan wel vernietigd.

Domeinen taxeerde de auto op een waarde van € 300. Om de auto goed te kunnen taxeren sloeg Domeinen een ruit van de auto in. De auto was namelijk op slot en er waren geen autosleutels aanwezig. De politie had de sleutels al eerder aan verzoeker teruggegeven. De auto werd vervolgens vernietigd.

Enige tijd later oordeelde de rechter dat de auto aan verzoeker kon worden teruggegeven. Domeinen biedt in dergelijke gevallen op grond van de wet de taxatiewaarde aan.

Verzoeker is het niet eens met het aangeboden bedrag en wendde zich daarom tot de Nationale ombudsman.

Domeinen erkende onjuist gehandeld te hebben door een aanzienlijke waardevermindering bij de taxatie van de auto toe te passen wegens het inslaan van de ruit als gevolg van het ontbreken van de autosleutels. Domeinen bood daarom verzoeker een aanvullend bedrag van € 400 aan.

De Nationale ombudsman oordeelde dat het op de weg van Domeinen had gelegen om de sleutels bij verzoeker op te vragen dan wel op andere wijze de schade voor verzoeker te beperken. De sleutels waren namelijk al eerder door de politie aan verzoeker teruggegeven.

Domeinen handelde volgens de Nationale ombudsman in strijd met het vereiste van professionaliteit. Met instemming nam de ombudsman kennis van de aanvullende vergoeding.

Instantie: Domeinen Roerende Zaken

Klacht:

afwijzende beslissing op verzoek om een hogere vergoeding voor verzoekers' vernietigde auto

Oordeel:
Gegrond