2016/112 Politie Oost-Brabant neemt mantelzorger mee naar bureau

Rapportnummer
2016/112
Rapport

Politieambtenaren gaan naar aanleiding van een telefoontje over burenoverlast een kijkje nemen. Zij vinden bij de buren een kapotgeslagen voordeurruitje. Het spoor leidt naar de woning van verzoekers ouders, alwaar zij verzoeker aantroffen met een hand in bebloed verband. Zij hielden verzoeker aan en namen hem mee naar het politiebureau.

Verzoeker klaagt erover dat de politieambtenaren van de eenheid oost-Brabant hem hebben aangehouden, terwijl hij op dat moment de zorg had voor zijn zieke vader.

De Nationale ombudsman heeft begrip voor de situatie waarin verzoeker zich bevond. Het is te betreuren dat verzoeker dat op dat moment niet aan de politieambtenaren heeft weten over te brengen. Verzoekers opzet was om met zijn klacht te bereiken dat de politie meer op de hoogte zou raken van wat (de zorg voor iemand met) dementie inhoudt. Het is wat dat betreft jammer dat verzoeker heeft afgezien van het aanbod om met de betrokken politieambtenaren het gesprek aan te gaan. Uit hetgeen de politieambtenaren naar voren hebben gebracht blijkt echter dat op dat moment niet zozeer het ontbreken van kennis over dementie, maar het ontbreken van informatie van de zijde van verzoeker over de werkelijke situatie ertoe heeft geleid dat zij besloten verzoeker mee te nemen. Daarbij komt dat de politieambtenaren dat niet op eigen houtje deden, maar na overleg met de dienstdoende officier: er was sprake van vernieling, de buurvrouw wilde aangifte doen, er was een duidelijk spoor dat rechtstreeks naar verzoeker leidde, verzoekers hand zat gewikkeld in een bebloed verband en verzoeker weigerde zijn medewerking te verlenen. Gelet daarop kan niet gezegd worden dat de aanhouding en overbrenging naar het politiebureau geen enkel doel diende. Indien de politieambtenaren op de hoogte waren gesteld van de omstandigheden en de ernst van de situatie van vader waren zij daartoe wellicht niet overgegaan. Het ontbreken van die informatie kan hen echter niet worden verweten, nu verzoeker hen daarover kennelijk te weinig inzicht heeft kunnen geven. Gelet hierop hebben de politieambtenaren een juiste afweging gemaakt.

Evenredigheidsvereiste. Klacht niet gegrond

Instantie: politie-eenheid Oost-Brabant

Klacht:

verzoeker op 15 mei 2015 aangehouden, terwijl hij op dat moment de zorg had over zijn zieke vader

Oordeel:
Niet gegrond