2016/101 Gemeente Utrecht informeert niet eenduidig en begrijpelijk over gewijzigde regelgeving Wmo

Rapportnummer
2016/101
Rapport

Een inwoonster van de gemeente Utrecht kreeg huishoudelijke hulp via de gemeente en kreeg eind 2014 te maken met veranderingen in 2015. Ze werd gekort op haar uren huishoudelijke hulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werd gewijzigd en de regelgeving over de eigen bijdrage die voor de huishoudelijke hulp betaald moest worden, was ook gewijzigd. Begin 2015 raakte de inwoonster op de hoogte van een subsidieregeling van rijkswege (HHT-regeling: de Huishoudelijke hulp Toelage).

De inwoonster wilde huishoudelijke hulp voor 2015 organiseren op een manier die niet al te kostbaar was voor haar. Ze vroeg zich af of hoeveel zij moest gaan betalen aan eigen bijdrage en of zij ook gebruik kon maken van de HHT-regeling. Ze stelde die vraag aan de gemeente.

In eerste instantie kreeg ze te horen dat ze naast haar Wmo-uren HHT-uren (tegen een gunstig tarief) kon inkopen. Vervolgens ontving ze een algemene brief van de gemeente, waarin de gemeente het gewijzigde beleid op het gebied van hulp bij het huishouden toelichtte. Die brief bracht de inwoonster in verwarring. Ze vroeg de gemeente opnieuw om uitleg. Ze kreeg dezelfde uitleg als eerst.

In augustus werd de hoogte van de eigen bijdrage bekend. Voor de inwoonster kwam het er op neer dat een Wmo-uur 4x zo duur was als een HHT-uur. In het najaar van 2015 hoorde de inwoonster echter dat ze haar Wmo-uren ook had kunnen "bevriezen" en uitsluitend HHTuren had kunnen inkopen. Zij ging alsnog daartoe over.

Ook diende ze een klacht in bij de gemeente. Ze was ontevreden dat t ze achteraf gezien kennelijk begin 2015 ook voor een goedkopere oplossing had kunnen kiezen..

De ombudsman oordeelt dat de gemeente tekort is geschoten in haar verplichting om de inwoonster spontaan én toen de inwoonster daar om vroeg te voorzien van eenduidige, voor de burger begrijpelijke informatie (over wat de HHT-regeling voor haar betekende in het jaar 2015.

De klacht is gegrond, wegens strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking.

Ook constateert de ombudsman dat de gemeente nu na afloop van de klachtbehandeling een ander standpunt heeft ingenomen. De gemeente doet nu namelijk alsof de klacht om een weeffout (het inruilen van Wmo-uren voor HHT-uren) ging waar de gemeente part noch deel aan had, maar de klacht ging over de onduidelijke informatieverstrekking door de gemeente.

Instantie: Gemeente Utrecht

Klacht:

wijze waarop de gemeente heeft gehandeld naar aanleiding van verzoeksters vraag om uitleg van het (nieuwe) beleid van de gemeente op het gebied van de huishoudelijke hulp vanaf januari 2015

Oordeel:
Gegrond