2016/061 Openbaar lichaam Bonaire (OLB) reageert niet op verzoek om handhaving en bezwaarschrift en informeert niet over stand van zaken procedure

Rapportnummer
2016/061
Rapport

Verzoekers zijn bewoners/eigenaren van een appartementencomplex op Bonaire. Sinds medio april 2015 is een bedrijf de exploitatie van een openluchtbioscoop begonnen op ongeveer 50 meter van verzoekers appartementencomplex. Hierdoor ondervinden verzoekers en verblijfstoeristen dagelijks in de avonduren geluidoverlast. Behalve een openluchtbioscoop, is er ook een Thais restaurant en een theater.

Verzoekers klagen erover dat het openbaar lichaam Bonaire (OLB) niet heeft beslist op:

  • hun verzoek om handhaving tegen de geluidsoverlast, die zij ervaren van een openluchtbioscoop;
  • hun bezwaarschrift tegen de vestigings-, bouw-, bioscoop- en snackvergunningen verleend ten behoeve van die bioscoop.

Voor een handhavingsverzoek geldt dat er geen wettelijke basis is voor een specifieke termijn. Voor de Nationale ombudsman staat voorop dat de burger altijd binnen een redelijke termijn een antwoord op zijn aanvraag moet krijgen. Voor het beslissen op een bezwaarschrift geldt de wettelijke termijn van vier maanden, te verlengen met 30 dagen.

Het pro forma bezwaarschrift is van 23 april 2015, aangevuld op 24 juli 2015. Het handhavingsverzoek dateert van 13 mei 2015. Verzoekers wachten naar mijn oordeel buitensporig lang op een besluit op hun verzoek om handhaving en op een beschikking op hun bezwaarschrift. Het OLB heeft dan ook gehandeld in strijd met het vereiste van voortvarendheid. Dit is niet behoorlijk. De complexiteit van de zaak, de samenhang met andere procedures of de afwezigheid van bepaalde medewerkers zijn wellicht verklaringen, maar geen rechtvaardiging voor de lange afhandelduur.

Het vereiste van voortvarendheid houdt in dat de overheid zo snel en slagvaardig als mogelijk handelt. Dat betekent dat een overheidsinstantie aanvragen, bezwaarschriften, klachten en andere brieven van burgers in beginsel dient af te handelen binnen de daarvoor gestelde termijn.

De Nationale ombudsman beveelt het bestuurscollege aan zo spoedig als mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand te beslissen op het bezwaarschrift en het handhavingsverzoek.

De Nationale ombudsman beveelt het bestuurscollege verder in algemene zin aan binnen de wettelijke termijn op een bezwaarschrift te beslissen. Als onverhoopt uitstel nodig blijkt, informeer de betrokkenen hier dan altijd tijdig over onder opgave van de reden van de vertraging en geef daarbij aan wanneer zij een beslissing van het OLB kunnen verwachten.

Instantie: Openbaar Lichaam Bonaire (OLB)

Klacht:

Geen beslissing op verzoek om handhaving en bezwaarschrift

Oordeel:
Gegrond