2015/153 LBIO geeft onvoldoende informatie in brief over vermeende betalingsachterstand

Rapportnummer
2015/153
Rapport

Het LBIO is wettelijk verplicht om de betalingsplichtige vooraf te informeren over het voornemen tot overname van de inning van alimentatie en de gevolgen hiervan. Dat doet het LBIO door de betalingsplichtige hierover een brief te sturen.

De betalingsplichtige, moet vervolgens de gelegenheid krijgen zijn mening over de in de brief genoemde betalingsachterstand te geven. Deze achterstand is namelijk op dat moment volledig gebaseerd op het eenzijdige verhaal van de betalingsgerechtigde.

De betalingsplichtige die de brief ontvangt ervaart door de tekst van en informatie in de brief aanzienlijke druk om snel te moeten betalen. Het moet de betalingsplichtige die vindt dat de vermeende betalingsachterstand niet klopt op dat moment duidelijk zijn wat hij kan doen om daartegen op te komen. Het moet hem daarbij duidelijk zijn of hij al wel of nog niet moet betalen.

In het geval van verzoeker was dit niet duidelijk. De brief gaf hierover onvoldoende informatie. De onderzochte gedraging van het LBIO is, getoetst aan het vereiste van goede informatieverstrekking, niet behoorlijk.

De klacht over de wijze waarop het LBIO verzoeker heeft aangeschreven en opgedragen een vermeende betalingsachterstand te voldoen en heeft geïnformeerd over de mogelijkheid van het voeren van verweer daartegen is gegrond.

De klacht over de wijze waarop het LBIO zich heeft ingezet om het door verzoeker betaalde bedrag terug te vorderen is ongegrond. Daarbij is van belang dat niet is gebleken dat verzoeker aan zijn dochter ten onrechte en onverschuldigd een bedrag heeft betaald en dat het LBIO een onjuiste beslissing heeft genomen.

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Klacht:

verzoeker aangeschreven en opgedragen een vermeende betalingsachterstand te voldoen en geïnformeerd over de mogelijkheid van het voeren van verweer daartegen

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Klacht:

wijze waarop het LBIO zich heeft ingezet om het door verzoeker betaalde bedrag terug te vorderen

Oordeel:
Niet gegrond