2015/137 Defensie moet in vacaturetekst en sollicitatiegesprek duidelijk zijn over tijdelijke aanstelling

Rapportnummer
2015/137
Rapport

Verzoeker heeft in 2014 gesolliciteerd op een vacature bij Defensie Materieel Organisatie (DMO). In de vacature stond vermeld bij de arbeidsvoorwaarden: "Dienstverband: vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)". Verzoeker is door de selectie heen gekomen.

Verzoeker klaagde er over dat DMO in de vacature aangeeft dat het dienstverband een vaste aanstelling betreft (eventueel met een proeftijd) en hem vervolgens tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek een tijdelijke aanstelling aanbiedt.

Het vereiste van een goede informatieverstrekking houdt in dat de overheid ervoor zorgt dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is. Zij versterkt niet alleen informatie als de burger erom vraagt, maar ook uit zichzelf.

Dit betekent dat de overheid ervoor zorgt dat de door haar in vacatures verstrekte informatie juist en volledig is. Ook stelt zij zich actief op om de informatie die van belang is tijdens een sollicitatie tijdig en op eigen initiatief te geven

In de vacature van Defensie waarop verzoeker had gesolliciteerd werd vermeld dat het ging om een vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd). Door deze informatie heeft DMO bij verzoeker de gerechtvaardigde verwachting gewekt dat hem een vaste aanstelling (eventueel met proeftijd) zou worden aangeboden indien hij voor de functie zou worden aangenomen. Ook is tijdens het sollicitatiegesprek niet aan verzoeker meegedeeld dat hem niet direct een vast dienstverband zou worden aangeboden. Pas tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek kreeg verzoeker te horen dat hem een tijdelijk contract met een proeftijd van twee jaar werd aangeboden.

De Nationale ombudsman overwoog dat Defensie door deze handelwijze jegens verzoeker tekort is geschoten in het verstrekken van volledige informatie. Indien in de vacature direct was vermeld dat het ging om een tijdelijke aanstelling voor on bepaalde tijd met een proeftijd van twee jaar, had verzoeker bij de beslissing om te gaan solliciteren hiermee rekening kunnen houden en was hem een latere teleurstelling bespaard gebleven.

Met instemming heeft de Nationale ombudsman er kennis van genomen dat Defensie erkent dat de huidige wijze van vacaturepublicatie tot verwarring kan leiden en dat er zowel in de vacaturepublicatie als in de sollicitatieprocedure meer aandacht gegeven gaat worden aan de aanstellingsvorm, te weten een tijdelijk dienstverfband met uitzicht op een vast dienstverband.

Instantie: Ministerie van Defensie

Klacht:

in een vacature aangegeven dat het dienstverband een vaste aanstelling betreft (eventueel met een proeftijd) en verzoeker vervolgens een tijdelijke aanstelling aangeboden

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Ministerie van Defensie

Klacht:

zonder nadere reactie en/of terugkoppeling het veiligheidsonderzoek stopgezet en vernietigd

Oordeel:
Niet gegrond